M2:6b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer säterijet Ettarp medh dhe nästbelägne hemman och torp som generalgouverneuren och kongliga rådet sahlig högwälborne herr
grefwe Jöran Sperlingz erfwingar uti betahlning underdånigst oppdragit konglig mayt och cronan anno 1696, belägne i provincien Halland, Lahollms läähn, Tönnersiöh häradh och Enslöf sochn, observerat
och delinierat anno 1697.
af
Johan Söderlingh.


Notarum explicatio.

Åkeriordh af eensäde.                     Ängmarcken mäst hårdhwall af åtskillig slagz grässbottn, som adnoterat finnes på dhes.
och åhrligit bruuk, sandblan-            plan, dhels at meddellmåttig godh grässwäxt som gifwer 1 1/2 lass tunlandet,  1 lass tunlandet, 3/4 lass,
dat jordh af grund jordmohn.           1/2 lass tunlandet, och ringast 1/4 lass tunnelandet.

       Wträknadt.          Såes effter.        1 1/2 lass tunl.               1 lass tunl.                    3/4 lass tl.                     1/2 lass tunl.             1/4 lass tl.                       Summa.
           á                     sädes portion.                                                                                                                                                                                   till äng och höö tunhl.
       14000 q. al. tl.     á
                                  9000 q. al. tl.
        q. al:r. tunl. kanl.    tunl.   kanl.     q. al:r. tunl. kanl. lass.    q. al:r. tunl. kanl. lass.    q. al. tunl. kanl. lass.     q al:r. tunl. kanl.     q. al:r. tunl. kanl. lass.     q. al:r. tunl. kanl. lass


(Tabellens siffror utlämnade:)


Littera A. Säterijet Ettarp, som beståer af 4 heelgiärde hemman, innehåller till åker och äng, som på dhes plan bemärckies af nummero 1.    (Tabellens siffror utlämnade:)
Littera B. Ibidem, Önnar Kiällssons gårdh, frällssehemman 1, bruukas af 2 åboar, innehåller etc,                                           nummero 2.
           C. Ibidem, Backen, frällssehemman 1/4,                                                                                                                     nummero 3.
           D. Ramkull, frällssehemman 1/8,                                                                                                                                 nummero 4.
           E. Knorren, frällssehemman 3/8,                                                                                                                                 nummero 5.
           F. Kållinge, ett torp,                                                                                                                                                  nummero 6.
           G. Ryggebohl, ett torp,                                                                                                                                              nummero 7.
           H. Lynga, frällssehemman 1/4,                                                                                                                                    nummero 8.
           I.  Smestufwan 1/4,                                                                                                                                                     nummero 9.
           K. Boarp, frällssehemman 1, bruukas af 3:ne åboar,                                                                                                   nummero 10.


                        Circumstantia.

Littera A.  Säterijet Ettarp bebygdt medh sätesbyggning af furu och hallmtaak, dertill af gammalt underlagdt twå heelgiärde hemman
         sedermehra för 15 åhr underlagdt 1 hemman, och wijdare för 4 åhr sedhan wijd anno 1693 underlagdt 1 hemman, så att säte-          
         rijet nu förtijden beståer af fyhra heelgiärde hemman. Åkeriorden dertill, finnes af eensäde och åhrligit bruuk,
         merendels allssamman af grundh sandjordh som af några dagars tårcka förorsakar misswäxt.  Ängmarcken till
         säterijet merendels hårdwall, dhels släät, största dhelen blandh ekescough.  Lägenheeter till säterijet finnes nembligen,
         een trägårdh med några unga trään, af ingen synnerlig wäxt, medelst tårr och grundh jordmon, nummero 11.  Humblegårdh till 100 stänger
         nyhlig anlagdh och ey wedh lijka hållen, nummero 12.   Hage till 6 koohr och några kalfwar, nummero 13.  Skiön ekescough i
         ängmarcken, nummero 14  sampt deriblandh något ahl och börckeskough.  En lijten carusdam, nummero 15.  Wijare ey något
         fiske eller qwarn, ey heller finnes tienlig lägenheet till qwarns bebyggande, eller humblegårdz opprättande.
         Eenskiylt fänadzmarck, nummero 16.  hwilcken kringgiärdas af Nordr och Södrebäck, deraf nödtorfftigdt muhlebeete,
         hwarpå dhels medh bokeskough, dhels siö, måssar och moras, een dhel jämpn oc<h> stenig liungmarck uthan skough, beståer af
         circumferentz in alles 1162 1/6 tunnlandh, men när bewuxne skougzmarcken häraf allena uträknadt består den af 527 2/3 tunlandh
         som derpå när godh ållon blifwer kan feetas 200 stycken swijn.  Bookskough allmenningen nummero 17, sam-
         manskoug medh 9 hemman i Enslöfz by, och Nortorp hemman 1, hä<r> emot består Ettarp säterij af 4 heelgiärde hemman
         föruthan der hooss heelgiärde, fiärdedels och åttonde dels hemman, effter förra herrskapetz jordebook till 2 1/4 hemman med
         2:ne torp, hwilcken skoug beståer af circumferentz till 76 2/3 tunlandh hwarå kan feetas 44 swijn när ållon blifwer, belöper
         i proportion till säterijet Ettarp och dhes till lydande hemman och torp, 7 tunlandh och 10 swins ållon. Ingen wijdare herligheet.
         Befinnes altså säterijet Ettarp att kunna emot dhes egendomb och lägenheeter astimeras till etthundradesiu cr. 7 öre sölfwermyntz
         ränta, och i proportion till tree och ett halfft hemman, såssom 30 cr i proportion, ett helt hemman. Som  således effter egendommens drägelighet
         fördhelas nembligen, grundh sandjord dhels ör 324 1/2 skeppland á 6 öre,   60 cr  27 öre.  Äng till höö mäst hårdwall, 185 1/2 lass á 8 öre,  46:  12:  summa 107:  7:

                Räntan utij perzedler.          Ordinarie räntan.
                                                      Giästerij pening och småressell,             3:  31:
                                                      17 1/2 lb smör á 7 mark,
                                                                       34:  12:
                                                          Termin skatten som wträknas effter hemmantahlet i Tönnersiöh härad á 20 cr på hwart helt hemman, hwaruti och hemmantals-
                                                                                                                                                                  räntan består, kommer sålundha att fördelas, nembligen.
                                               3 1/2. {  Kongz och matskatt,    á  5 cr,                      17:  16:
                                                        {  Arbetz och dagzwerk,  á  4 cr,                      14:
                                                        {  Wedh och timber,        á  2 cr,                        7:
                                                        {  Wtskrifningz pr,            á  5 cr,                      17:  16:
                                                        {  Skiutz och giästerij,       á  4 cr,                      14:
                                                                                                                       _______________70:
                                                      3 1/2 hemman giör 10 1/2 dagzwerke,  á 8 öre,                            2:  20:
                                                                                                                                  ____________________ 107:  7:

       B. Ibidem, Ettarp, Önnar Kiällsons gårdh, hemman 1, bruukas af 3:ne åboar, hemmanetz äghor belägne blandh säterijetz äghor, åkeriorden
       af lijka natur, skrijn och grundh jordmon som wijdh sätesgården förmält, ekeskou<g> sampt något ahl och börck på dhes ängmarck,
       nödtorfftigdt muhlebeete på fänadzmarcken, så hafwa och åboerna medh förra herrskapetz <til>låtellsse, hafft sine egne swijn på bokeskougen när ållon blifwit.
       hafwa och åtnutit effter utwijssning af skougen till giärdzle och bränne, finnes in<g>en wijdare herligheet till dhetta hemmanet, hwar
       medh fiske qwarn, qwarnställe eller lägenheet till intagor och hemmanetz förbättr<a>nde, belägit 1 mijhl från Hallstadt1 så och landzwägen.
       Befinnes altså dhetta hemmanet emot dhes egendomb och drägeligheet, ey högre kunna swara än <  > trefiärdedels hemmman i ordinarie och extra ordinarie räntan till tiugutree
       dahler, 12 öre sölfer myntz afgifft, som således effter egendommen fördhelas, nembligen grundh sandh och ör, 74 skeppland á 6 öre, 13 mark 28:  Äng hårdwall 38 lass á 8 öre, 9 cr, 16: suma 23: 12
                                                                                       Ordinarie räntan.
                      Räntan uti perzedler. {         Giästerij peningar                         26:
                                                      {         4 lb smör á 7 mark,                 7: 
                                                                                       7:  26:
                                                      {         Termin skatten,                      15:
                                                      {         Dagzwerkzpeningar,                     18:
                                                                                 __________________________23:  12:

C.  Ibidem, Backen frällssehemman 1/4, beboes af een åbo, dhes ägor belägne blandh säterijet, m<e>n åkeriorden meehra högdt belägen, största delen öriord
     Ingen skoug eller tårfmarck, åtnutit till täppe och bränne effter utwijssning af säterijetz skoug, nödt<orf>tigdt muhlebete, elliest ingen wijdare herligheet än till ofwanbemälde hemman
     de finnes altså dhetta hemmanet att kunna emot dhes tillhörande egendomb och lägenheeter swara för ett fiärdedel hemman i ordinarie och extra till åtta cr. sölfwer mynt afgifft, som såledhes fördhelas
     skrijn sandh och ör 28 skeppland á 6 öre,  5 cr. 8 öre.  Äng hårdwall 11 lass, 2 cr. 24: summa 8 cr, uti perzedler, gästeri 6 öre, 1 1/2 lb smör, 2:  20: terminskatt 5 cr. dagzwerkzpengar 6 öre, sum 8 cr.

Dhetta Ramkull, effter senare och
noga anpröfwan, blef af
samptelige wederbörande bekiän
ter funnit att ey kunna swara
till något hemmantal, utan
allena för ett torp, men till
oppförde ränta,  3:  11:

D.  Ramkull frällssehemman 1/8, beboes af een fattig åbo, åkeriorden af förbemälte natur, dhels dhes ä<n>giar belägne blandh säterijet, öfwrige lägenheeterna lijka som förbemäldt
    befinnes altså dhetta att kunna emot dhes egendomb, swara för ett åttondedels hemman till tree cr. 11 öre sölfwer mynt i ordinarie och exttra. Som således fördhelas, skrijn sandjord 11
                                                                                                                                                                                                                                  skeppland á öre, 2 cr. 2 öre.
    Äng hårdwall 5 1/8 lass, á 8 öre, 1 cr.  9:  summa 3:  11: uti perzedlar, giästeri 3 öre, 3/8 lb smör 21 öre, terminskatten 2:  16: dagzwerkzpengar 3 öre, summa 3:  11:.

E.  Knorren medh et torp underlagdt frällssehemman 3/8, beboes af een åbo, dhes äghor dhels begägne bland säterijetz, a<f> samma natur, dhe öfwrige lägenheeterna lijka som förberördt är.
   Befinnes altså dhetta att kunna emot dhes egendom och lägenheeter swara för ett fiärdedels hemman, i ordinarie och extra < > åtta cr. 3 öre, sölfwer myntz afgifft. Som således fördhelas, nembligen
   skrijn sandjord 29 skeppland á 6 öre, 5:  14:.  Äng hårdwall 10 1/2 lass á 8 öre, 2:  21:  Summa 8:  3:  uti perzedler giä<ste>rij 9 öre, 1 1/2 lb smör 2: 20 öre, terminskatt 5 cr. dagzwerkzpengar,
                                                                                                                                                                                                                                                                         6 öre, summa  8:  3:
F.  Kållinge ett torp, beboes af een åbo, åkeriorden af förbenämte natur, ängien hårdwall till <    > bekommit af säterijetz skough, dhe öfwrige lägenheterna som <  >
   befinnes dhetta emot dhes egendomb ey kunna swara för något hemmantahl, men af åker och äng till een cr. tiuguåtta öre sölfwer mynt afgifft, som
   således fördhelas, skrijn sand och ör 7 skeppland á 6 öre, giör 1 cr. 10 öre. Äng hårdwall 2 1/4 lass, giör 18 öre, summa 1 cr. 28 öre.
__________________________
qvadrat alnar tunlandet.
lb=lisspund.
1Fel för Hallmstadt.