M2:7b         Notarum explicatio.

       Åkeriord.                                 Ängmarck.                            Utij

    Meddellgodh. Öriord.   Suma.         Såes effter.     Äng som.             1 lass tl.               3/4 lass tl.               1/2 lass tl.             1/4 lass tl.               Suma.                Odugelige.
    sandh och.                                       sädesportion.    gifwer.                                                                                                                                                            backar.
    mulliord.                                           á 9000 q. al.   1 1/2 lass tunl.                                                                                                                                                   och säggmåsar.
    uträknat á 14000 q. al. tunl.                 tunl.

    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.   kanl.   lass.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.
1. 2 1/6. 2 1/2.   5 1/2. 6 1/2.   7 2/3.  9.     12 1/6. 13/24.  1 1/2. 4 1/2. 2 3/8.   2 5/6.        2 5/6.   13 1/2. 6 2/3. 10 5/24. 2 1/6. 7 2/3. 1 1/6.   11.  4 1/6. 2 3/4.   31 1/3.  5.  19 1/3.   1 1/3.
2. 3 1/3.  6.       8 2/3. 3 7/8.

1. Käggarp, Jönss Jäppesson hemman 1, dhes åker och ängmarck.
2. Såes medh.


(Rubrik:)
Geometrisk delineation och beskrifningh öfwer frälszehemmanet Käggarp hemman 1, belägit i provinsen Halland, Lahollms läähn, Tönnersiö härad,
och Enslöf sochn, som kongliga rådet sahlig högwälborne herrr Jöran Sperlingz erfwingar i underdånigheet oppgifwit konglig mayt och cronan med 1697 åhrs ränta. Observerat anno 1697 af
                      Johan Söderlingh.


(Beskrivning:)
Åkeriorden till bemälte hemman är släät, merendels af skarp öriord som offta gifwer misswäxt, dhess meddellmåttige eller öriord, bemärckes på dhes plan af ml ör, är lättbruukat eensädesjordh, som
           medh ett par dragare kan dyrckas 6 tunneland
gifwer igenwäxten när godh åhrswaxt1 är 3 tunnor effter tunnan, elliest ringare, som på dhesse äghor offta skieer, och synnerlig af skadelige matkar som sädhen bortfäller och förorsakar misswäxt.
          Ängien är skrijn hårdwall och ringa,
dhes hööwäxt anten till 1 1/2 lass tunnelandet, 1 lass, 3/4, 1/2 eller 1/4 dels tunnelandet är på dhes plan noterat.  Dhetta hemmanet warit af gammalt insochne och wekudagz undher säteriet Ettarp,
          beboes af 2:ne åboar, som gården till
huuss någorlundha wedh lijka hållit. Räntan till förra herrskapet blifwit ehrlagdt 19: 22 öre sölfwermynt hwaruti inberäknadt för een sqwalteqwarn 3 cr dhesuthan giordt wekudagz arbeete till
          säterijet Ettarp, och warit frij för
cronones utskiylder, men för anno 1697 giordt höst och wåringzarbeete till säterijet Sperlingzhollm.  Lägenheeter till hemmanet, lottar dhet uti sammanfäladz bokskoug med Enszlöfz by, hwilcken
          nu är uthuggen, och på åtskillige
åhr ey kunnat taxeras till ållon swijn. Een qwarn som förberördt är littera B. Intet fiiske eller boskappzhage, nödtorfftigdt muhlebeete på fänadzmarcken. Giärdzlegårdarna af träfång wedh lijka
          hållne, kiöpas af androm därtill på
1 mijhl, dhels bekommit till täppe af förra herrskapet på säterijet Ettarps skough.  Till timberskoug 3 mijhl.  Närbelägit Hallmstadh på 1 mijhl, inga wahror tillwärckas af gårdzens grundh till
          staden försällia,
föödha 14 stycken getter.  Humblegård till 50 stänger.  Tienlig lägenheet att intaga een stenig lambhage till 8 stycken lamb, uthan någons mans förfång eller afsaknadt uti fänadzmarken littera C.
          elliest är bebygdt af
kiyrckioherden i Enslöf ett lijtet åhlefiske wijd Släggarpe gårdh in julio dhetta åhr 1697 hwarpå åboerne urgera att dhem förnähr skiedt är, hwarest dhe siälfwa ey kunnat byggia, medelst
          wattnetz oppdämmande
uti wadet och qwarnwägen littera D.  Flehre omständigheeter finnes ey till hemmanet att observera. Altså hemmanetz tillhörige egendomb och lägenheeter, finnes dhetta ey högre kunna swara än för
twå tridiedels hemman till tiugueen crona 8 öre sölfwer myntz afgifft, som sålunda fördhelas.

Meddellmåttig godh sandh och mull 21 skeppland á 8 öre 5: 8:.
Skrijn sandh och ör,                        52 skeppland á 5 öre 8: 4:.
Äng hårdwall åhrlig,                             19 1/2 lass  á 8 öre 4: 28:.
Af een landgillesqwarn bebygdt med sqwalte-
qwarnsjuuhl, däraf åhrlig skattadt till
förra herrskapet,                                                              3:
                                                          _____________________21:  8:.

Wtij perzedler.       {               Ordinarie räntan.
                             {            Giästerij penningar,                 13:  8:
                             {            4 lb smör á 7 mark,           7:
                             {                        7:  13:  8:
                             {     2/3  {  Teminskatt med inberäknadt hemmantals ränta,   13:  10:  16:
                             {            {  2/3 hemman giör 2 dagzwerke á 8 öre,                       16:
                                                                                               ________________________21:  8:
            

(Karttext:)
Åhlefiske af kiyrckioherden bebygdt.
Fänadzmarck tienlig till intag af een lambhage.
Kålgård.
Trägård.
Ör.
Medelmåttig.
Liungbacke.
Mad, 1 1/2 lass tunlandet.
Distanto 2000 alnar.
Här ibland är Enslöf byes äghor.
Tufäng 3/4 lass tunlandet.
På dhenne sijdan är Lynga äghor.
Enslöf byes äghor.
Fänadzmarck.
Börcke kroken.
Åbo ängien, skrijn medh liung och börckebuskar 1/4 lass tunlandet.
Små buskar.
Backe.
Buskar.
Torsiöh.
Här ibland är Enslöf byes äghor.
Enslöf byes äghor.
Medelmåttig leer 1 1/2 lass tunlandet.
Stenig.
Tåften 3/4 lass tunlandet.
Säggemåsa.
Smått ekekratt liung 1/4 lass tunlandet.
Hallmstadz ån.
På dhenne sijdhan är fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
700 swenska alnar.


(Norrpilen:)
Septentrio.
Meridies.


__________________
1Fel för åhrswäxt.
qvadrat alnar tunlandet.
tunland.
kanland.
cronor.
lb=lisspund.
ml=medelmåttig.