M2:8b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer
frällssehemmanet Öfwra Hertered 1/2 fft, belägit i provincien Hallandh
Lahollms läähn, Tönnersiöh härad och Enslöf sochn, som kongliga
rådet sahlig högwälborne herr Jöran Sperlingz erfwingar i underdånigheet
oppgifwit, kongliga mayt och cronan med 1697 åhrs ränta. Observerat och
delinierat anno 1697 af                              Johan Söderlingh.


(Beskrivning:)
Littera A. Öfwra Hertered, Påhl Torsson effter specification oppföres frällssehemman 1/2 fft,  innehåller till åker och äng som under bemält uti explication finnes, hemmanet beboes af 4 åboar som
                     gården till huus
någorlundha wedh lijka hållit, åhrlige räntan till förra herrskapet ehrlagdt 15 cr 30:, dhesuthan giordt wekudagzarbeete till säterijet Ettarp för heelt hemman, och warit frij för cronones utskiylder,
men såssom dhet wekudagz senare tillbytt är, blef dhet anno 1690 till strögodz, och ey för wekudagzfrijheet bestådd, då åboerna sedan rootepenningar ehrlagdt, sampt kongskatt eller
                      hemmantals ränta för 1 helt hemman.
nembligen 4 cr 16 öre sölfwer mynt och sedhan ey wijdare än höst och wåringz arbeete till säterijet giordt, men för anno 1697 intet arbeete giordt.  Åkeriorden medh steen och kamp, af
                      eensäde och åhrligit bruuk, dhels
öriord som offta gifwer misswäxt, hwars cituation tarfwar ey dijken, lättbruukat jordh, som medh ett par ökar kan dyrckas 6 tunlandh, gifwer igenwäxten när godh åhrswäxt är 3 tunnor effter
                      tunnan, elliest
mindre.  Ängien till 22 2/3 lasserum skrijn madwall uthan starr, dhet öfwrige höstas blandh liung, steen, skoug och buskar, widt och beswärligit att hösta, ängien rödiat till nödwändigdt behof.
giärdzlegårdarna af träfång wedh lijka hållne af dhes egen skough. Hemmanet belägit i skougzbygdh, doch kiöpas timber på 3 mijhl. Eenskiylt bookskoug, littera B. Innehåller till skougen allena,
                      när odugelige måssar
och berg ähro afdragne 158 5/6 tunlandh á 14000 qvadrat alnars uträkning, hwarpå kan giödas när godh ållon blifwer 50 stycken swijn. Sammanskough medh cronohemmanet Nortorp,
                       allmenningen benämdt wijsar
littera C, hwaruti Öfwra Hertered lottar till 2/3 parter, innehåller till circumferentz in alles 75 tunland belöper till 2/3 parter 50 tunlandh, hwarpå kan giödas när godh ållon blifwer 10 stycken
                       swijn.  Smått eeke i giärdet.
Een swalteqwarn littera D, ey af synnerlig nytta, medelst ringa wattn. Ingen hage, humblegård, bijståckar eller getter hafwas förtijden. Herteredz siö gräntzar till äghorna, bruukas lijtet om wåhren
ey af synnerlig nytta, intet till salu. Till timberskoug 3 mihl, närbelägit Hallmstadh på 1 1/2 mijhl, 1/2 fiärdingzwäg när landzwägen. Nödtorfftigdt muhlebeete. Ingen lägenheeth finnes till
                       intagor att förbättra hemmanet med,
af  förbudna bookskougen kunna åboerna sig ey synnerlig nyttige giöra. Wijdhare finnes till hemmanet ingen herligheet.  Så att emot hemmanet tillhörige egendomb och lägenheeter, finnes
                      dhet att kunna swara för
 ett helt hemman till            sölfwer myntz afgifft som således fördhelas, nembligen.
Meddellmåttig godh sandh och mulljord  39 skepp á 8 öre,   9:  24:
Öriord,                                                   51 skepp á 5 öre,   7:  31:
Skrijnt höö,                                            44 lass á 7 öre,       9:  20:
Af enskiylt bookskoug och sammanskoug
brännes wedh giärdzle och annan redskapp,                         3:
                                                      _____________________________30:  11:

            Utij perzedler.
            Ordinarie räntan.
Giästerij penningar,          27:
5 lb smör á 7 mark,    8:  24:
              9:  14:
1.  {  Teminskatt,                                       20:
     {  1 helt hemman giör 3 dagzwärke á 8 öre,  24:
                                                          _____________30:  11:


                Notarum explicatio.

Åkeriord.                              Ängmarck till Öfwra Hertered.         Uti
                                                                                                    ängmarken.
Meddellmåttig.  Öriord.    Summa.      Såes effter.  Äng som gifwer.                                                    Summa.     Odugelige.
godh jordh.                                       sädes portion. 1 lass tunl.        1/2 lass tunl.    1/4 lass tunl.                           backar.
Uträknat á 14000 qvadrat alr tunl.    á 9000 q. aln. tl.

tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.     tunl.  kanl.  lass.     tunl.  kanl.  lass.       tunl.
4 1/6. 6 3/4.   5 2/3. 3 1/6.   10    7/12.     15.     2/3.    22 2/3.       22 2/3.   21.          10 1/2.    44.             11.    87 2/3.        44 1/6.    22 2/3.
6 1/3. 5 1/2.   8 1/2.    Såes.

Wppå chartan och delineation finnes på dhes figurer, meddellmåttig
godh jordh signerat medh ml, öriord medh ör, och effter afprickningen
serskillies.  Ängiens bördigheet till 1 lass, 1/2fft eller 1/4 de dels lass
tunnelandet medh samma ziffror skrifwit på dhes figur.


(Karttext:)
På dhenne sijdhan är Wllassiö bokeskough.
Här mööter Råmboa bokescough.
Hultet Bisteråhs.
Enskiylt bokscoug till Öfwra Herteredh.
Högahult.
Hultet Aspeshallana benämdt.
Här mööter Winnalt och Bösiltz äghor.
Måsa.
Måsa.
Dhenne bokscougen allmenningen benämdt, hwaruti Öfwra Herteredh lottar till 2/3 parter, och till cronohemmanet Nortorp 1/3 part.
Utängh, 1 lass tunlandet.
Hijt till går allmenningen.
Stenbergh.
Sten berg.
Stenig marck med liungtufwor uthan skoug.
Måse.
På dhenne sijdan är Nortorps enskifte1 bokscough.
Book.
Grop.
Säggmåse.
Hög liungbacke.
Säggmåse.
Här är fänadzmarck uthan skough med liungh och steen.
Sqalteqwarn.
Ör.
Kålgård.
Liungbacke, sten.
Stenig marck, liungblandat.
Ör.
Medelmåttig.
Bokskougzhult, Syrilt benämdt, enskiylt till Öfwra Hertered.
Nortorps ägor.
Liungbacke.
Måse.
Stenig marck, liung gräsblandat.
Stenig, 1/2 lass tunlandet.
Skougzbacke som ey höstas, steen, bokestubbar och börck.
Ekescough, 1 lass tunnelandet.
På dhenne sijdan Nortorps äghor.
Herteredz siö.
Sammanfäladzmarck med liung och steen.
På dhenne sijdhan är Yttra Herteredz äghor.
Steen.
Slät marck, 1 lass tunlandet.
Ey höstas, börck, bokstubbar.
Enskiylt bokscougzhult till Öfwra Herteredh, Syrilt benämdt.
På dhenne sijdhan är Yttra Herteredz äghor.
Stenig liungblandat gräsmarck, höstas bland börck och bokeskratt.
Ekescoug.
Liungmarck och liungtufwor hwar emellan gräsblandat, 1/4 lass tunnelandet.
På dhenne sijdan är sammanfänadzmarck bland åtskillige hemman.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.
800 swenska alnar.


(Norrpil:)
Septentrio._________________________
lb=lisspund.
qvadrat alnar tunland.
tunland.
kanland.
cronor.
1Fel för enskilte?