M2:9b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer chronohemmanet 1 och kiyrckohemmanet 1/4,
belägne i Wgglarpe by, provinsien Hallandh, Hallmstadz lään, Åhrsta härad och Efftra sochn, hwilcka 2:ne hemman
sahlig högwälborne general lieutenampten och landzhöfdingen herr Johan Hård sig underdånigst tillbytt af konglig mayt och chronan, under
säterijet Stensöh wijd anno 1673 för 24 åhr sedhan, hwar emot oppdragit 2:ne frällssehemman, Kornarp och Yttra Bälsilt i
Fauråhs och Åhrsta härader, observerat och delinierat anno 1697 af Johan Söderlingh


             Notarum explicatio.

Wppå hooss stående delineation finnes hemmanes åker
och äng på dhes plan och figur skrifwit dhes natur sampt
ängiens bördigheet hwar för sig.

1. Littera A. Wgglarp, Larss Gunnarsson, cronohemman 1, sädh, höö.
2. Littera B. Ibidem, Kiyrckiohemman 1/4.

Åkeriordh.                                                                        Ängmarck.
Meddellmt3.     Öriord.          Suma.          Såes effter.       Äng som gifwer.                                                                                                                                Summa.
godh jord af                                             sädesportion.
sandh och mull                                            á 9000              1 1/2 lass tl5.           1 lass tl.                 3/4 lass tl.               1/2 lass tunl.            1/4 lass tunl. 
á 14000 qvadrat alnar, wträkning.             q. al. tl4.

 tunl.  kanl.      tunl.  kanl.      tunl.  kanl.      tunl.  kanl.      tunl.  kanl.  lass.      tunl.   kanl.   lass.      tunl.  kanl.  lass.      tunl.  kanl.  lass.      tunl.   kanl.   lass.      tunl.   kanl.  lass.  

1. 4.               6 2/3. 6 1/6.    10 2/3. 6 1/6.   16 1/3.             1 2/3. 6 1/2. 2 5/8.    24 5/6. 1 1/12. 24 5/6.                                12.     1.      6.        19 2/3. 2 3/4. 4 11/12.   58 1/3.  2.    38 3/8.
2.1 2/3. 8 3/4.  1 1/6. 7 2/3.       3.    7 1/12.     4 1/2.  3 1/8.     1/6.            1/4.       3 1/3.    1/3.    3 1/3.    1/6.  3 1/21/8.        2 5/6. 5 2/3. 1 5/12.      1/2.  4 3/4.    1/8.      7 1/6. 4 11/12. 5 1/4.

Littera A. Larss Gunnarssons gårdhen 1, beboes af 4 åboar, hemmanetz ränta effter jordeboken          cronor som herrskapet
    uthan förmedling åtniutit, gården till huuss af åboerna wedh lijka hållen, hemmanet belägit på
    slättbygdh 1/4 mijhl från stoora landzwägen emellan Hallmstadh och Fallckenberg, 1/16 mijhl
    när saltssiön och stranden, bruukas understundom medh meete, jämbwähl om hösten medh
    sillegarn, hwarmed i några åhr, omkåstnaden blifwit större än inkombsten, om
    wintern bruukas intet fiske.  Finnes på hemmanetz ängmarck underskoug af
    börck till bränne, rödias till nödigdt behof.  2:ne små hagar till 4 kalfwar nummero 1.
    Een ängh Stensekra benämdt som förr än bytet skedde leydes från hemmanet
    till säterijet Stensiöh emot 16 öre sölfwer mynt afgifft,  sedhan tagen från hemmanet uthan
    afgifft, hwilcken häriblandh är inräknadt, hwarpå blifwer 1 1/4 de dels lass finnes af nummero 2.
    Ingen tårfmarck, koohage, humblegårdh eller qwarn, giärdzlegårdarna dhels
    af steen, dhels af träbråta, som kiöpas på 1 mijhl, giärdzlegårdarna wedh macht hållne,
    till timberskoug kiöpas på 3 mijhl, ringa och skrijnt muhlebete på odelt sammanfäladz utmarck
    medh åtskillige hemman, utmarcken och dhels förringat utaf säterijet Stensiöes intagor
    och egendombz förrbättrande, hemmanetz åkeriord allssamman af åhrligit bruuk och
    utsäde, hwars cituation tarfwar ey dijken, lättbruukat jord som medh ett par dragare
    kan dyrckas 6 tunneland, gifwer igenwäxten när godh åhrswäxt är 3 tunnor effter tunnan,
    ringare åhr 2 tunnor, och offta mindre, wijdare ingen herligheet att observera.
    Altså befinnes dhetta hemmanet, emot dhes tillhörande lägenheeter sampt egendommens
    drägeligheet, att kunna i ordinarie och extra ordinarie swara för ett heelt hemman till trettioeen cronor 4 öre
    sölfwer mynt afgifft som således uti perzedler fördhelas.
              Ordinarie räntan
             Giästerij penningar,                  :  24:
           5 1/2 lb6 smör á 7 mark,          9:  20:
                                            10:  12:
1  { Terminskatt                                              20:
    { 1 helt hemman giör 3 dagzwerke á 8 öre,         24:
                                                         _______________  31:  4:

Littera B. Ibidem, kiyrckiohemmanet 1/4, beboes af een fattig åbo, gårdzhuussen brössfällige7,
   räntan effter jordebooken in alles          cronor sölfwer mynt som herrskapet uthan förmedling åtnutit.
   Till dhetta hemmanet finnes ingen skough eller brännerijss på dhes ängmarck, uthan
   till täppe och bränne måste af androm kiöpa. Finnes ingen hage, torfmarck,
   qwarn, humblegårdh eller annan herligheet till dhetta hemmanet, uthan dhet
   öfwrige som wijd ofwansående hemman förmält är.
   Altså befinnes dhetta hemmanet, emot dhes tillhörande lägenheeter sampt egendommens
   drägeligheet att kunna i ordinarie och extra ordinarie swara för ett fiärdedels hemman
   till siu cronor 14 öre sölfwer mynt afgifft som uti perzedler fördhelas.
            Ordinarie räntan.
           Giästerij penningar                   30: 
         18 mark smör á 7 mark,      1:  10:
                               2:  8:
1/4  {  Terminskatten,                                         5:
       {  1/4 hemman giör 3/4 dagzwerke á 8 öre,         6:
                                                    __________________7:  14:


(Karttext:)
På dhenne sijdan är Ällarp och Biärsgårdz ängmarck.
Grönbergzängh med liung tufwig och buskig med wijde och börckebuskar, 1/4 lass tunlandet.
1/4 lass tunlandet, liung tufwig buskigh.
Här mööta Swenstorp, Wllarp, Skiällentorp och Wgglarpe byes äghor.
På dhenne sijdan är fänadzmark.
Backa.
1/4 lass tunlandet, liung sampt dy och fly.
Fly.
Buskig tufwig.
Tufwig.
Ör.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Oduglig backe.
Medelmåttig.
Kiällefly buskig och tufwig.
Tufwig.
Öde oduglig.
Tufwig buskig.
Öde oduglig.
Sanck moras och börkeskoug.
På dhenne sijdan är säterijet Stenssiörs äghor.
Sijdlänt moras, ung börckeskoug.
Frällssehemman.
Stenig.
Ung börckeskoug.
Frällsehemman.
Frällsehemman.
Ung börckeskoug.
Hage till 2 kalfar.
Kalfhage.
Ung börkeskoug.
Börckebuskar.
Här tillstöter säteriet Stensiöes äghor.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Ör.
Liungtufwor.
Till säterijet Stensiöh.
Qwarnstufwan till säterijet.
Distantz 600 alnar.
Säterijet Stensiöes äghor och åkergiärde på dhenne sijdan.
Dhenne Stensekra tillhörer södergården i Wgglarp och blifwit under säterijet böndren fråntagen för 24 åhr sedan, wed bytestijden, men tillförende leydes af böndren och gafz derföre 16 öre sölfwermynt.
Stensekra.
Säterijet Stensiöes åkergiärde på dhenne sijdan.


(Över skalan:)
Scala ulnarum.
600 swenska alnar.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


____________________
3meddellmåttigt.
4qvadrat alnar tunlandet.
5lass tunlandet.
6lisspund.
7Fel för bröstfällige?
tunland.
kanland.