M2:10b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer cronohemmanet
Blixtorp 1/2 ft, belägit i provincien Halland, Åhrsta häradh och sochn, som fordom warit gammalt frällsse 1/2 ft
hemman. Men i byte och wedherlagh oppdragit konglig maystat och chronan för ett helt hemman till 26 cronor, 14 öhre
sölfwer myntz ränta, af secreteraren sahlig wälborne Jonas Månsson Silfverstierna, hwilcket sedhermehra anno
1652, är försåldt från chrono till sahlig herr Adrian Tripp för ett heelt hemman, och åter konglig maystat och chro-
nan hemfallit anno 1686 för okiöpte räntor. Dy blef samma hemman förmedlat till 1/2 ft, sedhan dhet kom
till herr Tripp, emot 15 cronor 6 öre sölfwer myntz afgifft som dhet till dato ey högre af sig kastat, och warit frij för extra
ordinarie räntan sedhan ehrhållen landztingz domb anno 1663 den 17 may, för hemmanetz ringheet skull, beboes af
2:ne fattige åboar Swen Perszon och Oluf Ollsson, hwilcka hemmanet nu någorlunda reparerat till huuss, som anno
1686 woro mycket förfallna. Observerat och delinierat anno 1694 af      Johan Söderlingh.


            Notarum explicaticatio.                                                                                                   Wträknat
                                                                                                                                                           á
A. Gården Blixtorp, cronohemman 1/2 ft, till hwilcket här finnes hwar dhes                                      14000 qvadrat alnar
   åker sampt ängh wedh dhes nampn oppförd.                                                                                 tunlandet.
B. Kållgården.
C. Hemlyckian meddellmåttigh sandh mull, 1 skeppa, 8 1/3 kanlandh numero 1.                               Skeppor.     Kannor.
   Skarp sandh och öhr, 8 kanlandh, numero 2, in alles,                                                                       2.                7.
D. Nylyckan allssamman skarp öhriord,  in alles,                                                                                  6.                   3/4.
E. Gååssåker allssamman skarp öhriord,                                                                                                                 3 1/5.    
F. Stubbåker, meddellmåttigh jordh af sandh och mull, dhelss leerblandadt,                                          1.                3 7/8.
G. Långåbergz åker, allssamman skarp öhriord,                                                                                    1.                1 3/4.
H. Hallssåker, skarp öhriord,                                                                                                                                  6 7/24.
I.  Lille Ställåker, skarp sandh och öhr,                                                                                                                   2 3/8.
K. Huddåker, meddellmåttig sandh och mull,                                                                                                           4 1/12.
L. Store Ställåker, meddellmåttig sandh och mull,                                                                                  1.               7 1/2.
M. Tåssåker, sandh och mull, 7 1/5 kanlandh, numero 3. Suur öhriord, 4 kanland, numero 4,               1.               1 13/15.
                                                                                                                                                                                                                                                  Skepp.   Kannor.
N. Liaråker, godh sandh och mull, in alles,                                                                                                                                                                                                     7.
O. Lunnabergz åker, meddelmåttig sandh och mull, 4 skeppland, 3 1/3 kanland, numero 5. Skarp sandh och öhr, 2 skepp, 6 1/6 kanland, numero 6,                     7.               1/6.
P. Wäglången, meddellmåttigh sandh och mulljord, 8 kanl, numero 7.  Skarp sandh och öhr, 1 skepp, 5 1/6 kanland, numero 8,                                                     2.            3 5/6.
Q. Listellsåker, meddellmåttigh sandh och mull, 2 skepp, 6 7/24 kanland, numero 9.  Öhriord 5 skepp, 5 1/6 kanland, numero 10,                                                  8.            2 1/8.
R. Mooråker, meddelmåttig sandh och mull, 8 1/3 kanlandh, numero 11.  Skarp öhriordh, 7 2/3 kanland, numero 12,                                                                     1.            6 2/3.
                                                                                                                                                                                                                                   _____________________________
                                                                                                                                                                                                                             Summa.           36.           2 29/60.
  Hwilcka 36 skiepplandh, 2 29/60 kanlandh, belöper effter uträkningh á 14000 qvadrat alnar, till     6 tunland, 2 29/60.
  Som nååss här effter sädhesportion med  9 tunnor.
  Fördhelningh af jordmohnens egen natur effter noga ompröfwan befunnit á 14000 qvadrat alnar wträkning.
  Meddellmåttigh sandh och mulljord med een åker dhels lerblandat åhrlig, 2 1/2 tunland, 7 19/59 kanland.
  Skarp sandh och öhrjordh, med een åker dhels af suur öhrjordh, åhrlig    3 1/3 tunland, 4 13/27 kanland.
                                                                                         ________________________________________
                                                                                       Summa.            6 tunland,      2 29/60 kanland.
  Belöper effter sädhesportion á 9000 qvadrat alnar.
  Meddellmåttigh sandh och mull, till            23 2/7 skeppar.
  Skarp sandh och öhr, till                           30 6/7 skeppar.
                                                    ________________________54 skeppar eller 9 tunnor.
  Ängien wträknat á 14000 qvadrat alnar som straxt effter mätningen hwart                                                                                     Tunland.   Lass.
  ängestycke noga öfwersedt, huru många wanlige lasserum á 27 cubic alnars
  innehåldh hwar ängzwaldh kunnat bähra, sampt dher hooss oppfördt åboernes be-
  kiännellsse huru många kiöror på hwar äng blifwer, hwilcka af storleek
  att dhe till salu kunna giälla 24 öhre sölfwer mynt och hwart lass 1 crona sölfwer mynt
13. Märckesängien 1/3 parter sijdländ och suur ängzwaldh, numro 1, 2/3 parter medhelmåtigh hårdwall af ringa grässwäxt, numro 2,   1 1/14.    1 3/4.
14. Gieten, skrijn hårdwall åhrligen                                                                                                                                                         1/3.        1/3.
15. Kringelln, mycket skrijn ängebottn med steen och liungh, åhrlig                                                                                                          7/16.      1/3.
16. Mooregran, skrijn hårdwall, till                                                                                                                                                          1/3.        1/4.
17. Laakiärs ängien, ungefär 1/3 parter, odugeligh säggemåse, numro 3.  2/3 parter sijd och sank äng, numro 4,                                   1 13/18.   1 3/4.
18. Kohagzängien med börckeskough och buskar bewuxen, dhels liung af ringa grässblandat,                                                               2 4/7.      1 1/4.
19. Stubbängien med börckebuskar, liungh och fiärdedhels grässblandat, till                                                                                          1 1/11.        1/4.
20. Twärängien med börcke och aspeskough bewuxen hårdwall med fiärdedels grässblandat,                                                                  3/7.          1/3.
21. Fessegårdzängien, hårdwall bland börckebuskar, dhels liungblandhat, till                                                                                            19/21.       3/4.
22. Östre Fessegårdzängien, hårdwall med någon liung, till                                                                                                                     1 1/11.       3/4.
23. Aspegra, ungefähr 1/3 part reen hårdwall som höstas, wijsar numro 5.  2/3 parter odugeliga, med aspeskog, numro 6,                       7/8.         1/3.
24. 2:ne Tossegrer, hårdwall åhrlig,                                                                                                                                                          5/14.       3/4.
25. Runnekiällsegra, skarp liungh, odugelig och med aspeskough öfwerwuxen, blifwer                                                                               1/2.         1/16.
26. Kiällängien, suur ängebåttn med kiällefångh och hängefly, blifwer                                                                                                         5/14.       1/4.
27. Fuglemad 1/8 odugelig säggemåse, numro 7,  Och till 7/8 parter suur mad och hängefly, numro 8,                                                        4/5.      1 1/4.
28. Åängien 1/6 part odugelig säggemåse, numro 9, och till 5/6 parter madängh och suur stagg, numro 10,                                              1 1/18.    1 3/4.
29. Kalfwehallssen, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                                                                                                                                    3/14.      1/3.
30. Brebergzängien, godh hårdwall, åhrlig                                                                                                                                                  5/24.    1.
31. Nylycke, skrijn hårdwall och öhrbacka till 1/4 part, numro 11, skrijn hårdwall bland asp och börckeskough.
   ungefähr 1/2 ften, numro 12, sijdländ och suur madängh mehr än 1/4 part numro 13, oduglig kiärrwall numro 14,                                  2 1/3.     3.
32. Hemlyckan, hwaruti hårdwalls ängzbåttn åhrlig till hööhöstning,                                                                                                             1/4.        1/16.
                                                                                                                                                                                ___________________________________
                                                                                                                                                                                 Summa.                16 1/2.    16 1/2.
Hwilcka 16 1/2 lass, bestiger till 24 1/4 kiöhra af all slagz ängh sådane som
af åboerne om sommaren inhöstes, sampt och dheras egen bekiännellsse, som
blifwer på 16 1/2 tunnelandzplatz.


(Beskrivning, högra sidan:)
Fördhelningh af förbenämde höötahl, huru mycket af hwarie sort åhrlig sig belöper.
Meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig                                                       5 3/4 lass.
Suur madängh dhels kiällefly,                                                             6 lass.
Ängzwaldh bland börke och aspeskough, hårdwall
af ringa grässwäxt med liungblandat  dhels fiärdedels grässblandadt,  4 3/4 lass.
                                                                                       __________________16 1/2 lass.
Smått ekekratt och wijdebuskar i giärdet till heeterijss. Ingen skough eller tårfmarck.
Een hage till 1 kalf, numro 33.  Een hage till 2 koohr, numro 34.  Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest
ingen annan herligheet.  Dy blef dhetta hemman af wederbörande
bekiänter, ransakat anno 1689, då funnit att ey högre kunna swara
än för 1/2 ft hemman till förra gambla räntan.


(Karttext:)
Här mööter fänadzmarck till Åhrsta by.
Här möter Stockabohletz äghor.
Ung börckescough.
Odugelig säggmåse.
Börckskough.
Ungh börckescough.
Här möter Lunnagårdz äghor.
Här mööter Blixtorps äghor.
Börckskoug.
Sten.
Ottensbergh.
Liareberg.
Här ibland är och Blixtorpa byes äghor.
Här möter Lunnagårdz och Assarpe äghor.
Dhenne sijdan ähr och Blixtorpa byes äghor.
Säggmåse.
Oduglig egra.
Blixtorp, Klåckaregård.
Prästewägh emellan Asige kiyrckia och Åhrsta kiyrckia.
Ahlscough.
Säggmåse.
Här mööter Ingelstorpz äghor.
Här tillstöter fänadzmarcken.
Oduglig måse.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
900 swenska alnar.