M2:11b
(Rubrik:)
Geometrisc delineation
och beskrifningh öfwer byteshemmanet Yered, belägit
i provincen Hallandh, Åhrsta härad och Krog-
ssered sochn, hwilcket hemman sahlig herr secre-
teraren Johan Silfwerstierna till konglig
mayt och cronan i byta underdånigst oppdragit.
Sedhermehra är samma hemman försåldt från
crono till herr Adrian Tripp anno 1653 som
änn förtijdhen af dhes erfwingar possideras.
Observerat och delinierat 1694
            af
        Johan Söderling.


        Notarum explicatio.                                                       Wträknadt.

A. Gården Yereds frälssehemman   1.
   Oppföres effter jordeboken för     36 cronor, 28 öre.
   Beboes af een åbo som bruukar 1/2 ften af
   hemmanet emot åhrlig och wanlig afgift
   8 cronor, 1/2 ften af hemmanets mannöde
   till huuss och bruuk, och huusen helt
   förfallna.
B. Åkeriordh in alles så dhen i bruk,
   sampt ödeparten är af eensädhesjordh, mycket
   medh röör och steen, sampt öhr och gruussjordh.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh, nummero 1,               3.      7 1/6.
   Skarp öhr och gruuss,                       nummero 2,              17.      1 1/2.
                                                                   _______________________
                                                              Summa.                  20.     8 2/3.

   Hwilcka 20 skiepplandh giör 3 1/3 tunland,
   8 2/3 kanlandh som såes här effter dhes sädhes-
   portion, medh   6 tunnor.
C. Engh i giärdet sijdländ medh wall som
   gifwer 1 1/2 lass tunlandet, nummero 3,                             14.     2.     3 1/2.
   Hårdwall bland mycken steen som gif-
   wer 1/2 lasz tunlandet, nummero 4,                                   31.     8.     2 2/3.
   Frånbelägen ängsmarck, höstas utmed
   måsselaggar, där och hwar, widt och be-
   swärligh att omfahra, med sur stagg, sägg
   och liungh, gifwer 1 1/2 lass tunlandet, nummero 5,           64.       1/2.  16.
                                                                        ________________________
                                                               Summa.             110.    1 1/6.  22 1/6.

   Liungh och stenbacka med odugelige sägg-
   måssar af gårdzens tillhörande marck
   finnes till           39 tunland, nummero 6,                        234.
   Odelt lott i fäladz bokskoug bland åtskillige
   hemman till 5 swins ållon när ållon blifwa.
   Intet fiske eller qwarn. Humblegård
   till 60 stänger.  Een hage till 10 stycken
   lamb, mycket med liungh bewuxen, nummero 8,             25.
   Nöttorfftigdt muhlebete för dhes boskapp
   på odelt fänadzmarck.
   Elliest finnes ingen wijdare
   herligheet till dhetta hemmaneth.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är odelt fänadzmarck.
Här tillstöter Kushult äghor.
Börck, liungmarck.
Grop eller dijke.
Sägmåse.
Här möter Arnekulla äghor.
Börckebacka, hwaribland hackas och slåes där och hwar.
Stenbacka med liung, oduglig.
Liungbacka.
Stenbacka.
Sutaremåse.
Sur stagg med råser och kiällefly.
Liungbacka.
Börckebacka, liungh.
Måsa oduglig.
Liungbacka.
Sur stagg bland råser och kiällefly.
Hollma.
Odelt fänadzmarck.
Ängmarck till Öfwra Öyered.
Sutaresiön.
Liungbacka.
Grop.
Öfwra Öyeredz äghor.
Yttra Öyeredz äghor på dhenne sijdan.
Sidländ äng.
Stengiärde.
Här tillstööter fänadzmarcken.
800 alnars distantz emellan gården och skougängien.
Cronohemmanet Öyeredz äghor tillstööter.
Sten.
Stenbacka.
Stenig liungbacka som ey slåes.
Sijdländ madwall.
Liungblandad, stenig.
Kålgård.
Kålgård.
Stenig ängmarck.
Sten.
Stängas killingar uti.
Hage till 10 stycken lamb.
Cronohemmanet Öyeredz äghor mööter.
Liung, sten.
Kålgård.
Sten.
Gräsmarck.
Liung, sten.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Septentrio.
Occidens.
Oriens.
Meridies.