M2:12b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer frälszehemmanet Tångabo
hemman 1/2 ft, belägit i provinsen Hallandh, Åhrsta häradh och Krogssereds sochn, hwilcket hemman öfwersten högwälborne
herr Steen Hålck, ehrbiudher sig i underdånigheet oppdraga konglig maystat och cronan i byte emot annat crono-
hemman till wedherlagh. Observerat och delinierat anno 1694 af Johan Söderlingh.


                  Notarum explicatio.                                                            Wträknadt á
Littera.                                                                                             14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                                                             skepp.   kanland.   lass.
A. Gården Tångabo frällssehemman 1/2 ft, 13 cronor sölfwer
   myntt, beboes af 2:n åboar wijd macht, gården till huuss wed lijka.
B. Åkeriord af eensädhe och åhrligit bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mulljordh,                            nummero 1,         8.           6 3/8.
   Öhriord,                                                                     nummero 2,       26.
                                                                            __________________________________
                                                                                  Summa.                 34.          6 3/8.

   Hwilcka 34 skieppland, 6 3/8 kanlandh, giör 3 2/3 tunlandh, 6 3/8 kanlandh
   som såes här effter dhes sädhesportion med 9 tunnor.
C. Ängien består af mycket skrijnt hööfångh medh suur stagg, måss
   och liungblandat, widt belägit att sammanhösta, dhels blandh
   börckebuskar, liungh och steen, dhels utmedh måsselaggar.
   Ängzwaldh af suur stagg som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, nummero 3,     39.                    9 3/4.
   Ringare dito ängzbottn som gifwer 1 lasz tunlandet, nummero 4,             64.                  10 2/3.
   Skrijn ängzbottn blandh liungh och liungtufwor, steen och
   börckebuskar som gifwer allena 1/2 lass tunlandet, nummero 5,            162.                  13 1/2.
                                                                                      __________________________________
                                                                                     Summa.             265.                  33 11/12.

   Een hage till 4 stycken lamb, med steenbacka, där och hwar
   gräszblandat, innehåller 2 1/3 tunlandh, 3 1/2 kanlandh, nummero 6,        14.    3 1/2.
   Een juuhlqwarn, hwilcken största dhelen om åhret kan
   hafwa sin gångh, wijsar                                             nummero 7.
   Där hooss een wallmars stamp,                                 nummero 8.
   Wtij samma dämningh ett åhlefiske, ey af synnerlig nytta,
   wijsar                                                                       nummero 9.
   Dhen öfwrige plan af hemmanetz egendomb som finnes på
   cartan, beståer af stenig liungmarck, sampt odugelige sten-
   backar och säggemåssar, undantagande några furubuskar och
   boketrään,                 nummero 10,  155 tunland                               930.
   Skrijnt muhlebete på odelt fänadzmarck med åtskillige hemman,
   elliest finnes till hemmanet ingen wijdare herligheet.(Karttext:)
På dhenne sijdan är Gifhullz1 äghor.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Här tillstöter Mellom Stigzeredz äghor.
Furubuskar.
Bokscough.
Liung, steen.
Liung, steen.
Sur stagg, sijdlänt.
Liung, sten.
Liungbacka med steen.
Säggmåsa odugeligh.
Liung och stenmarck, oduglig.
Här tillstööter Yttra Stigzeredz äghor.
Grop eller dijke.
Slåes bland liungtufwor.
Slåes bland liungtufwor.
Stigzeredz åh.
Sägg och liungmåse.
Slåes bland liungtufwor.
Slåes bland liungtufwor.
Liungbacka och steen.
Börckebuskar.
Högh liungbacka.
Liungbacka som ey slåes.
Odugeligh säggmåsa.
Liungbacka.
Led.
Krösanrijs, sten, liung, börckebuskar, slåes emellan där och hwar.
Här tillstöter Stora och Lilla Boa äghor.
Stenig liungbacka, slåes iblandh där och hwar blandh ung börckescough.
Liung, ekekratt och börckebuskar.
Öde.
Kålgård.
Öde, oduglig.
Örbake.
Stenbacka med litet gräsblandat.
Hög börckebacka med ör och liungh.
Börckebacka med liung.
Oduglig börckebacka med liungh.
Säggmåse.
Säggmåse.
Säggmåse.
Här möter än Stora Boas äghor.
Dämningzwattn till qvarnen, här påstår.
Åhlefiske.
Julqvarn.
Wallmarstamp.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.____________________
1Fel för Gifhultz?