M2:13(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer byteshemmanet Mellom Stigzered arfwedz gård, hemman 1,
belägit i provincen Hallandh, Åhrsta häradh och Krogssered sochn,
hwilcket sahlig herr secreteraren Jonas Månson Silfwerstierna
till konglig maystat och cronan i byte underdånigst oppdragit, seder-
mehra försåldt från crono till herr Adrian Tripp anno 1653
som änn förtijdhen af dhes erfwingar possideras. Observerat
och delinierat anno 1694 af  Johan Söderlingh.


           Notarum explicatio.                                                   Wträknadt
                                                                                       14000 qvadrat alnar
                                                                                               tunlandet.
                                                                                     Skepp. kannor.  lass.
A. Gården Mellom Stigzereds arfiordh frällse hemman 1,
   Oppföres effter jordeboken för 31 cronor 8 öre,
   1/2 fften finnes förtijdhen i bruuk af een
   fattig åbo, af hwilcken halfwa part
   aldrig högre ränta åboerne, een effter
   annan meehra ehrlagdt till dhes herrskapp
   änn 5 cronor 20 öre,   huusen därpå mäst
   aldheles förfallna.  1/2 fften af hemmanet
   är ödhe och uthan huus, sampt egendom-
   men ödeliggiandhe som warit öfwer 30 åhr,
   dhen förra som warit medh åbo, ehrsatt
   till konglig maystat och chronan anno 1688
   af herr Tripps erfwingar, men ödeparten
   sig förbehållen.
B. Åkeriorden finnes af mycket skrijn sandh,
   öhr och grundh bottn, som offta gifwer
   misswäxt, af eensädhe och åhrligit bruuk,
   in alles till hemmanet, medh ödejorden
   och dhen i bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mulljordh, nummero 1,               2.     8.
   Skarp sandh och öhr,                      nummero 2,              30.       5/12.
                                                             ____________________________
                                                               Summa.               32.     8 5/12.

   Hwilcka 32 skiepplandh, 8 5/12 kanlandh, giör
   5 1/3 tunlandh, 8 5/12 kanlandh som såes effter
   dhes sädhesportion medh   8 1/3 tunnor.
C. Ängien widt belägen af suur stagg
   och skrijnt hööfångh, höstas krongh kiärr
   och måselaggar, medh suur stagg, dhels
   sägg och liungblandhat.  Sijdländzwall
   i giärdhet som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, nummero 3,       3.      1 3/4.


                                                                                      Wträknadt á
                                                                                14000 qvadrat alnar
                                                                                        tunnelandet.
   Skrijn hårdwall i giärdhet som gifwer                     skepp,  kannar,   lass.
   1/2 lasz tunlandet, nummero 4,                               21.     1 1/4.       1 3/4.
   Wtängien långdt från belägen, suur
   stagg, dhels sägg och liungblandhat som
   gifwer 1 lass tunlandet, nummero 5,                     114.                   19.
                                                        ______________________________
                                                     Summa.              138.       3.        21 1/2.

   Ringa skoug af ung furuskough på dhes
   äghor, som finnes på cartan.
   Een hage till 3 kalfwar medh
   liungh och steen, innehåller och wijsar nummero 6,  19.                     2/3.
   Gårdzens tillhörandhe marck sedhan
   ängiarna ähro afdragne, som består
   af stenig liungmarck, swedier, skougz-
   marck och odugelige säggemåssar,
   innehåller af stoorleek, till 102 tunlandh
   som wijsar                                       nummero 7,    612.     5 3/4.
   Skrijnt muhlebeete. Elliest ingen
   annan herligheet.


(Karttext:)
Här mööter Öfwra Stigzeredz och Yttra Gifhultz äghor.
Yttra Gifhultz äghor.
På dhenne sijdan är Långaboes äghor.
Oduglig säggmåse.
Furu.
Slåes bland liungtufwor och steen.
Stubbar, steen, afbränd swed.
Furu.
Furu.
Sten.
Sten.
Furu.
Oduglig säggmåsa.
Här mööter Öfwra Stigzeredz äghor.
Afbränd liungtufwor.
Gran.
Stenig marck och afbränd liungh.
Ungdt furu.
Säggmåse.
Liung.
Sägg.
Ungdt furu.
Tall.
Liungh, steen.
Oduglig sägg-måse.
Backa med liung och sten.
Wad.
Oduglig säggmåsa.
Liungh, steen.
Säggmåse.
Änn Öfwra Stigzeredz äghor.
Börck.
Sijdländ med liungtufwor.
Säggmåsa.
Säggmåse med liungtufwor, oduglig.
Liungkull.
Öde 30 åhr.
Oduglig liungmarck.
Öde 30 åhr
Öde 30 åhr.
Sten.
Sten.
Dijke.
På dhenne sijdan är och Yttra Stigzeredz äghor.
Här tillstöter fänadzmarcken.
Här möter yttra Stigzeredz äghor.
Öde 30 åhr.
Oduglig liungmarck.
Öde 30 åhr.
Kålgård.
Stenig gräsmarck.
Hage till 3 kalfwar med liung och steen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Oriens.
Occidens.
Meridies.