M2:14b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifning
öfwer byteshemmanet Öfwra Stigzeredh Gunmundz gårdh, frälssehemman 1,
belägit i provincen Hallandh, Åhrsta häradh och Krogssered sochn,
hwilcket hemman sahlig herr secreteraren Johan Silfwerstierna
till konglig mayt och cronan i byte underdånigst oppdragit.
Sedermeehra är samme hemman försåldt anno 1653 från crono
till herr Adrian Tripp, som än förfijdhen af dhes erfwingar
possideras.  Observerat och delinierat anno 1694 af
                              Johan Söderlingh.


Littera.               Notarum explicatio.                                  Wträknadt á
                                                                                  14000 qvadrat alnar
                                                                                      tunlandet.
                                                                              skeppland. kanland. lass.
A. Gården Öfwra Stigsseredh frällssehemman 1
   oppföres effter jordeboken för 33 cronor 14 öre sölfwer mynt,
   beboes af 4 åboar, dhe 3:ne fattige, huusen
   dhels wedh lijka hållne, dhels mycket bröst-
   fällige. Skattar förtijdhen effter gammall
   wanligh afgifft, 20 cronor.
B. Åkeriorden af eensäde och åhrligit bruuk,
   bestående af mycket grund bottn, och tårr
   sandiordh, som af några dagars tårcka gifwer
   misswäxt, och mäst åhrligh gifwer mycket ringa
   meddellmåttigh sandh och mulliordh, nummero 1,       2.       2 3/4.
   Skrijn sandh och grund bottn, nummero 2,               53.       6 1/8.
                                                               _________________________
                                                             Summa.         55.       8 7/8.

   Hwilcka 55 skeppland, 8 7/8 kanland, giör 9 1/6 tunland 8 7/8 kanland,
   som såes effter dhes sädhes portion med 14 1/2 tun.
   Ödejordh som för några åhr af dhes oduge-
   ligheet nedlagdt,                3 skeppland, 5/8 kanland.
   Ödejordh som för dhes odugeligheet, dhels
   nedlagdt för 20 åhr sedhan, dhels för
   30 åhr sedhan,                 10 skeppland, 1 kanland.
                                 __________________________
                       Summa.       13 skeppland, 1 5/8 kanland.


C. Engien wijdlöfftig att hösta, allssamman skrijnt
   höö medh suur stagg, och någon grof starr. Dhels
   höstas utij sijdlänna råser, i skougen långdt från
   hemmanet, dhels utmedh kiärrelaggar, offta
   händer att hööet bortflyter när hastigdt rägn
   kommer, af ängiens jämpna sijdländheet, och
   några tillstöötandhe bäckar, höstas och i skoug-
   ängiarne utmed kiärr och måssarne, mycket
   med sägg och liungblandat.
   Ängzbottn af förbenämde natur som gifwer
   1 1/2 lass tunlandet,                nummero 3,                 124. 8 1/2.  31 1/4.
   Ängzbottn som gifwer 1 lass tunlandet, nummero 4,    65.  6 1/6.  10 11/12.
   Ängzwaldh som gifwer 3/4 lass tunlandet, nummero 5, 20.  5 1/2.  2 9/16.
   Ängzwaldh gifwer 1/2 lass tunlandet, nummero 6,        24.  7 2/3.  2 1/16.
                                                            ____________________________
                                                           Summa.            235.  9 1/6.  46 19/24.

   Beräknadt 6 skeppor på tunnan och 9 1/3 kanna på skeppan.
   Något furuskough på dhes marck, som på cartan
   finnes, till giärdzle och nödtorffigdt eldebrandh.
   2:ne små siögar, men brukas intet.
   Een sqwalteqwarn,     nummero 7.
   Een hage till 12 koohr i 4 weckors tijdh
   med liungh och steen, där och hwar grässblandadt,
   innehåller  147 1/6 tunland, nummero 8,                   883.
   Åhlefiske utmed qwarnen, nummero 9.
   Een hage till 16 lamb, medh liungh, steen och
   säggemåssar, där och hwar små grässparckar,
   innehåller 21 tunland, 2 1/2 kanlandh, nummero 10,  126.  2 1/2.
   Fäladz bokskough blandh åtskillige hemman, hwaruti
   odelt lott, att när ållon blifwer, taxeras
   hwart helt helt hemman, såssom och
   dhetta, för 8 swins ållon.   Skrijnt
   muhlebeete med liungh och steen. Elliest
   ingen annan herligheet.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är Skogz äghor
För.
För.
Säggmåse.
Furuskough.
Stenbacka.
Stenbacka och några furer.
För.
Liung.
Tunn furuscough.
Trälemåsen, säggmåse.
Sten.
Hörer till hemmanet Skough.
För.
Sten.
Tätt ung furuscough.
På dhenne sijdan är fänadz-mar-ken.
Stenig liungmarck.
Furuscoug.
Ungh furuscough.
Liungmåse med tufwor.
Backa.
Liung måse med tufwor.
För.
Swedieland på ett åhr huggen, alt för mycket på ett åhr tilltagit.
Stigsiöh, brukas intet.
Lambhage till 16 lamb med liung och säggemåsa.
Liungbacke.
Liung sten.
Säggmåse.
Liungmarck.
Sijdländ madwall.
Liungbacke.
Liungbacke.
Säggmåse.
Hög liungbacke.
Liungbacke.
Fänadzgaata, oduglig liungmarck.
Säggmåse.
Jämpn liungmarck som ey gräsblandas eller höstas.
Öde.
Öde 30 åhr.
Säggmåse.
Säggmåse bredas hamp och hör uppå.
På dhenne sijdan är Mellom Stigzeredz äghor.
Sägg måse.
Öde 40 åhr.
Hage med sten och liung, där och hwar gräsblandat, till 12 kohr i 4 weckor.
Bok.
Liungmarck.
Sten.
På dhenne sijdan är Långhulta beteshage.
Grop eller dijke.
Säggemåse.
Tårfwekiärr lacus, brukas intet.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.