M2:15b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer byteshemmanetz Fagrilt, belägit
i provincien Hallandh, Åhrsta häradh och
Drungssered sochn, hwilcket hemman secrete-
raren sahlig Jonas Månson Silfwerstierna till
konglig mayt och cronan i byta underdånigst
oppdragit, som sedermehra försåldt från crono
till herr Adrian Tripp, och änn förtijdhen
af dhes erfwingar possideras. Obser-
verat och delinierat anno 1694 af
                        Johan Söderling.


Littera.                Notarum eplicatio1.                    Wträknadt á
                                                                14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                          skeppar.  kannor.   lass.
A. Gården Fagrilt Swen hemman 1,
   oppföres effter jordeboken, till 35 cronor
   sölfwer myntz ränta, beboes af 2:ne
   åboar, gårdhen till huuss dhels
   mycket bröstfällig. Utaf dhetta
   hemmanet räntan aldrig högre
   till herrskapet afgådt, än 15 cronor 16 öre,
   och altijdh swarat för 1/2ft hemman,
   men för 5 åhr sedhan oppfördt för
   ett heelt hemman.
B. Åkeriord är af eensädhe som
   åhrlig är i bruuk medh myckna sten och stenrör.
   Meddellmåttig sandh och mulliord, nummero 1,      8.    1 3/4.
   Skrijn sandh dhels öhr, nummero 2,                      14.   4 1/4.
                                                             ______________________
                                                     Summa.              22.    6.

   Hwilcka 22 skiepplandh 6 kanlandh giör
   3 2/3 tunlandh 6 kanland, som såes här
   effter dhes sädhesportion med 6 tunnor.
C. Ängien dhels reen grässmark
   dhels stenig medh mycket liungh
   beblandhat, dhels höstas utmedh
   måselaggar och sägg beblandat.
   Wtij giärdet meddellmåttig sijdländh
   hårdwall, doch stenig som gifwer
   1 1/2 lass tunlandet,  nummero 3,                             27.   5 1/6.   6 7/8.
   Dito stenig liungblandat hårdwall
   blandh ekeskough och buskar som
   gifwer allena 1/2ft lass tunlandet, nummero 4.         144.     1/3.  12.
   Wtij norhagen sijdländh stagg-
   wall, höstas utmedh måsselaggar
   som gifwer 1 lass tunlandet, nummero 5,                  10.   1 7/8.   1 2/3.
   Stenigh liungblandat hårdwall
   blandh ekeskough som gifwer
   1/2ft lass tunlandet, nummero 6,                                31.   1 2/3.   2 7/12.
   Utij dito odugelige säggemåsar,
   liung och steenbackar, nummero 7,                           80.   8 2/3.
                                                   utij


   Wtij söderhagen sijdländh hård-
   walls ängzbottn som gifwer 1 1/2ft
   lass tunlandet, nummero 8,                                       13.   1 7/8.   3 1/4.
   Dito kring säggemåsar
   utmedh laggarne höstas een
   smal randh om 9 alnars bredd, af
   suur staggwall, som gifwer 1 lass
   tunlandet, nummero 9,                                                6.   5 1/2.   1 1/2.
   Dhet öfwrige ung bokeskough,
   hwariblandh 1/3 part odugelige sägge-
   måssar som tillsamman består af
   och wijsar,              nummero 10,                            151.   5.
                                                                    _______________________
                                                          Summa.            465.   2 1/12.   27 7/8.

   Eenskiylt utmarck och muhlebete
   till hemmanet, hwilcket är
   ringa och mycket skrijnt medh
   swarta höga tufwor, odugelige
   och aldheles uthan gräss eller
   liungwäxt, men höga stenbacken
   är medh grässwaldh, innehåller
   och wijsar,  nummero 11,                                        124.   6 7/8.
   Een siöh, Stora Effsiön benämdt gräntzar
   till äghorna, bruukas ey wijdare
   än understundom medh miähla,
   wijsar nummero 12.
   Humblegårdh till 100 stänger, nummero 13.
   Wijdare finnes till hemmanet
   ingen lägenheet.

                                                                
(Karttext:)
Här tillstööter Rysboes änghage.
Här är wtmarck.
Här mööter Libo beteshage.
Liung, sten höstas intet.
Säggmåsa odugeligh.
Norre änghagen.
Liung, steen, hwaribland höstas där och hwar.
På dhenne sijdan är Åhsbohulta änghage.
Små ekebuskar och börck med liungh och steen, höstas där och hwar.
Säggmåsa.
Sten.
Kåliord
Kåliod2.
Kaliord2.
Äng.
Äng.
Säggmåse.
Ung ekescoug och buskar med liung, steen, hwaribland höstes där och hwar.
Högländ stenbacka, gräsblandat på fänadzmarck.
Ledh.
Slät sijdländ staggwall.
Sijdländ.
Börck.
Säggmåsa.
Rijsbook, liung och steen.
Söderänghagen.
Sijdländ skrin utmarck med swarta tufwor.
Säggmåsa.
Säggmåsa.
Stora Effsiön.
Rijsbok.
På dhenne sijdan är Effshultz utmarck.(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


_____________________
1Fel för explicatio.
2Fel för kåliord?