M2:16b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifning öfwer bytes-
hemmaneth Sandzered Ambiörns gårdh, hemman 1, belägit i provinsen Hallandh, Åhrsta
häradh och Drängseredh sochn, hwilcka anno 1653 är kommit till konglig mayt och cronan
genom byte / emot annat wederlagzhemman i Lahollms läähn, /  af secreteraren sahlig wälborne
Johan Silfwerstierna, och straxt däreffter blef försåldt från crono till herr Adrian Tripp, som
änn af dhes erfwingar possideras. Observerat och delinierat anno 1694 af
                                                       Johan Söderlingh.


                 Notarum explicatio.                                                          Wträknadt á
                                                                                                  14000 qvadrat aln
                                                                                                        tunlandet.
                                                                                              Skepp.  tunland.   lass.
A. Gården Sandzeredh Ambiörn, hemman 1.
   Oppföres af ränta effter jordeboken 41 cronor 14 öre
   warit för 16 åhr sedhan bebodd af 5 böndher,
   wanlige räntan af hemmaneth åhrlig till dato
   blifwit ehrlagdt, aldrigh ey högre änn 21 cronor 14 öre
   sölfwer mynt uti berörde16 åhrs tijdh, hemmanet allena
   bebodt af een frällsse fougde Swen Nillsson benämdt som 1/2ften
   af åkern ödelagdt, och icke med hint bruuka.
   Een stoor dhel af ängien, ey som sig bordt, medhint
   att hösta, hwarföre dhen med liungh mycket öfwer-
   gången, nu anno 1694 3:ne bönder hemmanet tillordnadt.
   Åkeriorden af eensädhe och till åhrligit bruuk.
   Meddellmåttigh sandh och mulliordh, nummero 1,               39.        2 2/3.
   Sijdländh kall och suur jordh,            nummero 2,                 1.        7 1/2.
   Skrijn sandh, dhels öhr,                    nummero 3,                26.          1/4.
                                                                          ________________________
                                                                       Summa.          67.        1 1/12.

   Hwilcka 67 skiepplandh 1 1/12 kanlandh giör 11 1/6 tunland, 1 1/12 kanland,
   som såes här effter dhes sädhesportion med 17 tunnor,
   ibland hwilcka 67 skieppland 1 1/12 kanland är ödeåker,
   24 skiepplandh 7 1/6 kanland som tiänar att opptagas
   öch häreffter till åhrligit bruuk.
   Ängien stenig, blandh eke och börckeskough, uti
   skoughängien mycket liungblandadt, hwarest och
   dhels höstas utmedh säggemåssan.
   Meddellmåttig hårdwalls ängzbottn som gifwer
                                 1 1/2 lass tunlandet, nummero 4,           75.       1 1/2.      18 3/4
   Ringare som gifwer 1 lass tunlandet, nummero 5,                   9.       8 3/8.        1 2/3.  
   Skrijn ängzbottn liungbland, gifwer 3/4 lass tunlandet, no 6, 108.      8 1/6.      13 5/8.
   Skrijnare ängzbottn som gifwer 1/2 lass tunlandet, no 7,       157.      7 11/12.   13 1/6.
   Än ringare hårdwall stenbacka, gifwer 1/4 lass tunlandet, no 8, 7.     7 3/8.           1/3.
                                                                                      _________________________
                                                                              Summa.   359.      5 1/3.      47 13/24.

   Enskiylt utmarck och bokskough på samma marck
   Österskougen benämdt, till 15 swons ållon när ållon
   blifwer, innehåller 97 5/6 tunland, nummero 9,                      587.
   Wästerskougen på samma marck till 3 swins
   ållon, innehåller 6 5/6 tunlandh, nummero 10,                          41.


   Dhen öfwrige utmarcken är skrijn uthan skoug
   medh moras, kiällefly, steen och höga liungtufwor,
   innehåller 218 tunlandh, nummero 11,                                1308.
   Kohagen till 20 stycken koohr, medh furu och ungh
   granskough, sampt bokskough till 6 swins ållon, när
   ållon blifwer, innehåller 250 5/6 tunland, nummero 12,         1505.
   Skougängien, dhen öfwrige dhel som ey höstas, är
   medh bokskough till 3 swins ållin, sampt oduge-
   lige säggemåssar, innehåller 48 5/6 tunland, nummero 13,      293.
   Hage till 16 stycken lamb medh liungh och steen,
   där och hwar grässblandadt, inehåller 10 2/3 tunland, no 14,   64.
   Åhlefiske hwaruti 1/2ften medh Gunnekulla, nummero 15.
   Sannsiön bruukas med noot och näät, belägen
   inn till giärdet,                                             nummero 16.
   Siön Hammaren, bruukas medh näät
   och miähla,                                                nummero 17.
   Dhe andra siögarna som gräntza till äghorna,
   dhes nampn finnes på cartan, hwilcka ey
   warit bruukadhe af förra åboerne af dhes
   frånbelägenheet.
   Een sqwalteqwarn,                                     nummero 18.
   Humblegårdh till 500 stänger,                      nummero 19.

   Så att öster och wästerskougen taxeras för 18 swins
   ållon, föruthan hwad i kohagen och skougängien
   till 9 swijn, som finnes såssom gårdzens
   ingiärdhe. Nödtorfftigdt muhlebete, elliest
   ingen wijdare herligheet, uthan hafwa een
   beswärligh och wijdlöfftig hägnadt, sampt
   een lång kiyrckiowäg 1 godh mijhl till Dräng-
   ssered kiyrckia. Långdt till städherna, att
   bonden af gårdzens afwell, beswärlig kan
   bringa i penningar. Till Warbergh
   6 mijhl, till Hallmstadh 5 mijhl.


(Karttext:)
Skougzgiärdzkiärr lacus.
Här mööter Ballebo äghor.
Torakiärr lacus.
Sten.
Sten.
Sten.
Här möter Skougzgiärdes äghor.
Sägg måsa.
Änn föllier Ballebo äghor.
Furuscough.
Ballebo kiärr lacus.
Måsa.
Måsa.
Moras.
Bok, gran.
Furuscough.
Bokscough.
Dhenne hagen håller till 20 kohrs beete hwar uti och någon ållonscough af book sampt furu och gran.
Här mööter Gunnekulla äghor.
Säggmåsa.
Granscough.
Smått ungdt furu.
Hammaren lacus.
På dhenne sijdan är Ekhult och Wanredz äghor.
Grandunge.
Måsa.
Backe.
Skrin liungh.
3/4 lass tunlandet, liungblandad, sten.
Öde.
Åhlefiske.
Sansiön.
Enskiylt fänadzmarck, är skrin med sten och höga liungtufwor, förutan skough eller buskar.
Kalfhage till 4 kalfwar.
Wasse sten.
Öde.
Sijdländh.
Sten marck.
Ungh ekescough.
Börck.
Säggmåse.
Sten.
Humblegård.
Kålgård.
Humblegård.
Sijdländ.
Börck.
Öde.
Ek.
Säggmåse.
Säggmåse.
Backa.
Börck.
Hage till 16 lamb med sten, liung.
Säg.
Öde.
Skrin sijdländ sur tufwig.
Börck och liungblandad gräsmarck.
Säggmåse.
Sten, liung, krösanrijs.
Börck.
Liungmarck hackas och slåes där och hwar.
Hög börckebacka med några boker.
Bok.
Börck, liungmarck.
Säggmåse höstas omkring utmed laggen.
Bok.
Bok.
Sägg och liungmåse, höstas rundt omkringh.
Bokscough uthan gräsmarck.
Wäster scougen.
Börckebacka.
Åhlefiske, 1/2fften medh Gunnekulla.
Stensiön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.