M2:17b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifning öfwer frälszehemmaneth
Togaliunga hemman 1, beläget i provinsen Hallandh, Åhrsta häradh och Gunnarp sochn, hwilcket hemman
öfwersten wälborne herr Sten Hålck ehrbiudher sigh i underdånigheet oppdraga konglig mayt och cronan
i byte emot annat cronohemmans wedherlagh. Observerat och delinierat anno 1694 af
                                                                                        Johan Söderlingh.


                            Notarum explicatio.                                                 Wträknadt á
                                                                                                           14000 qvadrat alnar
                                                                                                                tunlandet.
                                                                                                            skeppor.  kannor.  lass.
A. Gården Togalynga frällssehemman 1,
   räntar effter jordeboken             cronor, beboes
   af 3:ne fattige åboear, som bruka 3/4 parter af
   hemmanet, 1/4 part öde som warit i många
   åhr, och bemälte åboar, ey högre swarat än till
   3/4 parter af samma ränta. Ödeparten som
   till huus och bruuk är försahren1, williat
   ingen emottaga, medelst räntans öfwer-
   högande, och egendommens skrijn och magerheet.
B. Åkeriorden af eensäde och åhrligit bruuk
   beståendhe altsammans, af skarp sandh
                                                      hård


   Hårdh och grund bottn, som merendels gifwer
   misswäxt, synnerlig af några dagars
   tårcka, innehåller                                                                           51.
   Hwilcka 51 skieppland, giör 8 1/2 tunlandh,
   Eller effter sädhesportion, 13 tunnor.
   bestående in alles med 1/4 part ödejorden,
   hwilcken icke här effter kan för dhes
   skrijnheet och ängiens ringheet opptagas
   och högst att kunna wara i bruk
   till 6 1/2 tunland. Eller effter sädhesportion 10
   tunnors utsäde.
C. Ängien dhels meddellmåttig, dhels skrijn
   och wijdlöfftig att omfahra, dhels blandh
   steen, liungh och bergh.
   Meddellmåttigh ängzwaldh utmed åhn som gifwer
   1 1/2 lass tunlandh,        nummero 1,                                           9.                 2 1/4.
   Ängzwaldh som gifwer 1 lass tunlandet, höstas
   dhels bland säggemåssar, nummero 2,                                      54.                 9.
   Ringa ängzwaldh som gifwer allena 1/2 lass
   tunlandet som och dels höstas bland liung, nummero 3,           159.               13 1/4.
                                                                     ___________________________
                                                                         Summa.            222.               24 1/2.

   En hage med bergh, steen och liungh, ståande2
   allena några börcker, födar om sommaren 3 kohr, innehåller
   62 5/6 tunland 6 2/3 kanland, wijsar nummero 4,                     377.  6 2/3.
   Een hage till 6 lamb med berg och steen, nummero 5,               24.  4.
   Dhen öfwrige plan af hemmanets egendomb
   som på cartan finnes, beståer af berg,
   säggemåssar och odugliga liungbackar,
   innehåller 153 tunland, wijsar numero 6,                                918.
   Ringa muhlebete utij odelt fänadzmarck
   med åtskillige hemman, som räknas för
   skrijnt muhlebete, elliest ingen wij-
   dare härligheet, hwarcken med skoug,
   fiske, qwarn eller humblegård.

   Hemmanet belägit utmed landzwägen som
   lööper från Hallmstad till Jönekiöpingh,
   hafwa beswärligit långdt till städerna,
   till Warbergh 5 mijhl, till Fallc-
   kenberg 4 mijhl, till Hallmstadh
   6 mijhl. Hafwa åboerne beswäligt att hålla
   hägnadt wed lijka medhan dhe giärdzle af androm
   måste hämpta.


(Karttext:)
Backa.
På dhenne sijdan är cronohemmanet Togalyngas äghor.
På dhenne sijdan är Gunnarpe byes äghor.
Gunnarpe bro.
Oduglig liungmarck.
Stora landzwägen från Jönekiöpingh åt Schiönewad och Hallmstadh.
Öde.
Öde.
Öde.
Liungbacke.
Liungtufwor, gräsblandadt.
Gunnarpe eller Fallckenbergz åh.
På dhenne sijdan är odelt fänadmarck till åtskillige hemman, skrint muhlebete.
Kålgård.
Kålgård.
Skrin hårdwall.
Hage till 6 lamb.
Öde.
Öde.
Öde.
Säggmåse.
Skrin liungblandad hårdwall.
Oduglig liungmarck.
Berg, liung, sten, hage till 3 kohr och 6 lamb.
Högdt bergh, Swarbergh benämdt med några börcker, påstående slåes där och hwar bland liungen.
Säggmåse.
Öfwra Äsered tillhörigdt.
Sijdländ gräsblandat, höstas bland liungtufwor.
Här möter Öfwrarp och Kornarps äghor.
Grop eller dijke.
På dhenne sijdan är Öfwra Åseredz äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.

_____________________
1Fel för förswahren?
2Fel för stående.