M2:18(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer frällszehemmanet
Yttra Bälsilt hemman 1, belägit i provincien Hallandh, Åhrsta häradh
och Gunnarp sochn, hwilcket hemman sahlig höfwälborne general lieutenampt och
landzhöfdingen herr Johan Hårdh i byte underdånigst oppdragit konglig mayt
och cronan, till medh ett annat hemman Kornarp benämdt, emot 1 1/4 cronohemman
i Wpplarpe by och samme häradh, wijd anno 1673 för 24 åhr sedhan observerat
och delinierat anno 1697 af.                                           Johan Söderlingh.

           Notarum explicatio.

Åkeriordh.                                                              Ängmarck.

Meddell.      Öriord.       Summa.    Såes effter.      Äng som gifwer.                                                                                              Suma.                  Odugelige.
god sandh                                       sädesportion.  1 lass tunlandet.     3/4 lass tunlandet.    1/2 lass tunlandet1/4 lass tunlandet.                              backar.
och mull                                          á 9000                               
á 14000 qvadrat alnar wträknat.    qvadrat alnar.

tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.  kanl.    tunl.   kanl.   lass.    tunl.  kanl.  lass.     tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.      tunl.   kanl.   lass.      tunl.
1 5/61/4.   4 1/6.  6 1/6.    6.  6 5/12.    9 1/2.   3/4.   16 1/6. 1 1/2. 16 1/6.  2 1/61/2. 1 5/6.    19 1/6. 6 1/8. 9 5/8.  11 1/6.        2 3/4.    48 2/3. 8 1/8. 30 1/6.     3.
Littera A, Yttra Bälsiltz åker och ängh.

Åkeriorden är dhels stenig och rösig som finnes på cartan, bestående fullar in alles till 89972 qvadrat alnar.
hwarutaf är dragit för steen och röör 4352 qvadrat alnar och behållen summa är 85620 qvadrat alnar af
begge slagz jordmohner, hwareffter uträkningen är oppfördt.  1/2fften hemmanet
militien anslagit, 1/2fften cronan bespardh, räntar effter jordeboken i ordinarie och extra
ordinarie         cronor sölfwer mynt, beboes af 2:ne åboar, hemmanet bebygdt i 2:ne parter, dhen
1/2fwa nordregåden som militien anslagen är till huuss merendels wedh lijka.  Dhen
södre 1/2fa gården är till huuss helt förderfwat och bröstfällig, som och 1/2fften däraf warit
öde i krigztijder.  Åkeriorden är af eensäde och åhrligit bruuk, dhels stenig och rösigh
lättbruukat sandh mullblandad, doch merendels öriord som medh 1 par dragare kan dyrckas
6 tunnelandh, ängien stenig hårdwall, dhels liungblandad och krösanrijss blandh ahl och ekeskoug,
ringa slättmarck, dhes åtskillnadt till åker och ängz natur, är på dhes figur skrifwit.
2:ne små humblegårdar littera B, till 140 stänger.  3:ne hagar grässblandat blandh steen
och liung, dhen eena littera C, innehåller 8 1/2 tunland 4 1/8 kanland, föder om sommaren 2 kohr,
och 2 kalfwar och 6 stycken lamb.  Littera D innehåller 3 tunland 4 1/3 kanland, födhar 2 kohr och
2 kalfwar.  Littera  E innehåller 1 1/2 tunland 4 kanland, födar om sommaren 6 stycken lamb.  Ekeskoug
och ahl i giärdet, hagar och ängmarcken rödias effter behof  med nödigdt rijssbränne,
lott i sammanfäladz bookskoug medh åtskillige hemman till swinsållon när ållon blifwer.
Kroksiön gräntzar till äghorna, bruukas ey wijdare än om wåhren med ryssia.
Ingen qwarn.  Odelt sammanfäladzmarck medh åtskillige hemman, är
ringa och skrijn med liung och steen.  Hemmanet belägit i skougzbygden,
dhes giärdzlegårdar wedh mackt hållne, af furu och granskougz giärdzlefångh, som
kiöpas på 1/2 mijhl i Kindz häradh och Wästergiötalandh. Till timberskoug kiöpas på 1 mijhl dito häradh, hemmanet belägit 5 1/2 mijhl
när Warbergz stadh, till Fallckenbergh 4 mijhl, till Hallmstad 6 mihl, hafwa inga getter för utmarckens ring och
skrijndheet skull.  Inga wahror till salu, wijdare än med spinnande.  Effter 1 tunna wtsäde, kan här högst i godh åhrswäxt
bekommas 3 tunnor, somblige åhr 2 tunnor och offta ringare.  Wijdare nyttigheet finnes ey effter 1687 och 1688 åhrs methode att
                                                                                                                                                                                  observera.
Altså emot förberörde egendomb och lägenheeter till hemmanet finnes bepröfwas dhet ey högre kunna swara än för tre fiärdedels hemman,
till tiugutwå cronor 12 öhre sölfwer mynt afgifft.  Som således uti perzedler fördhelas.
                                                                                     Ordinarie räntan.
                                                                               Giästerij pengar,                            : 26:
                                                                            3 lb1 smör á 7 mark,                      5:   8: 
                                                                            1/2 stycken lax,                                 :  24:
                                                                                               ___________________________
                                                                                                             6:  26:
                                                               3/4 {  Terminskatten,                                               15:
                                                                         3/4 hemman giör 2 1/4 dagzwercke á 8 öre,          18:
                                                                                                                       ____________________22:  12:


(Karttext:)
På dhenne sijdan fänadzmarck.
Ör.
Medelmåttig.
Börck.
Liungbacke.
Här tillstöter Öfwra Bälsiltz äghor.
Ekescoug.
Slät sijdländ.
Stenrör.
Stenig marck.
Stenig äng.
Hage med liung, sten till 6 lamb.
Ahlscough.
Öfwra Bälsiltz ängh.
Liung backa.
Ekescough, sten marck.
Slät äng.
1 lass tunlandet.
Kroksiön.
Stenig hage till 2 kohr, 2 kalfwar.
På dhenne sijdan är fänadz-marck.
Öfwra Bälsiltz äng.
Hängefly.
Börckescough.
Liungbacke, oduglig.
Ör.
Öfwrar Bälsilt ängh.
Kålgård.
Säggmåse.
Slät äng, 1 lass tunlandet.
Stenig äng.
På dhenne sijdan är fänadz-marck.
Hage till 2 kohr, 2 kalfwar och 6 lamb, liungh och steen.
Slät sijdländh.
Här mööter Hunnekulla äghor.
Fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


_____________________
1lisspund.
tunland.
kanland.