M2:19b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer byteshemmaneth Fänråhss Bengdt Swenssons gårdh belägit
i provincen Hallandh, Fauråhss häradh och Winbergh sochn som
landzcammareraren wälborne herr Lars Lindeflycht blandh flehre
hemman i byte, underdånigst oppdragit konglig mayt och cronan.
Observerat och delinierat anno 1694 af Johan Söderlingh.


Littera.               Notarum explicatio.                                                                   Wträknadt á
                                                                                                                 14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                                                                              skepp.    kannor.   lass.
A. Faråhss, Bengdt Swensson frällsse hemman 1, rusthåldz tilldhelningh  anslagit,
   beboes af een fattig åbo, gårdhen till huuss utij lijten qvadrat bebygdt, huusen
   wedh lijka håldne. Herr cammareraren kiöpt hemmanet anno 1679 af Elias
   Windrufwa i Boråhss, då däraf skattadhes 20 cronor föruthan kongskatt, men
   wijdh bytestijdhen förhögdt till 31 cronor 8 öre, föruthan 24 öre dagzwärckzpeningar
   som åboen medh stoor fattigdomb altsedhan utdragit.  Dhetta åhr 1694, blifwit
   förlindradh 1 mark sölfwer mynt för hwar lbdz1 ränta hooss konglig mayt och cronan.
   Hemmanet blef anno 1680 opptagit af öde till huuss och bruuk.
   Åkeriordhen allssamman af åhrligit bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mulljordh, nummero 1,                                                      22.   8 1/2.
   Skrijn sandh och örjordh dhels sur,  nummero 2,                                                      15.   1 1/4.
                                                                                                            _________________________
                                                                                                            Summa.          38.      5/12.
   Hwilcka 38 skiepplandh 5/12 kanlandh, giör 6 1/3 tunlandh 5/12 kanlandh som såes häreffter
   dhes sädhesportion á 9000 qvadrat alnar medh 9 1/2 tunnor, högst med blandsätt, 10 tunnor.
B. Ängien mäst hårdwals gräszbottn, dhels meddellmåttig, dhels ringa grässwäxt.
   Godh hårdwalls gräszbottn som gifwer 2 lass tunnlandet, nummero 3,                        5.   7 5/6.   2.
   Meddellmåttig godh hårdwall som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, nummero 4,                22.   6 2/3.  5 5/8.
   Ringa hård ängzbottn som gifwer 1 lass tunlandet,                  nummero 5,                33.   1 3/4.  5 1/2.
   Skrijn hårdwall ängzbottn som gifwer 1/2 lass tunlandet,        nummero 6,                 32.   2 1/4.  2 1/3.
                                                                                                       ____________________________
                                                                                                         Summa.             93.   9 1/6. 15 11/24.

   Ingen skough, hagar, tårfmarck eller rijssbränne, uthan wedebradh
   kiöpa af androm, intet fiske eller qwarn.  Nödtorfftigdt muhlebete.
   Elliest ingen annan herligheet.


(Karttext:)
Tröinge äng mööter.
Faråhss ängh mööter.
Här är Faråhs åker och ängmarck.
Faråhss och Torstorpa byes äghor.
Stengiärde.
Fänadzmarck på dhenne sijdan.
Faråhs äghor möta.
Faråhs äghor.
Här är och Faråhssa byes äghor.
Faråhs äghor.
Dito.
Dito Faråhs äghor.
Kålgård.
Asp.
Faråhs äghor på alla sijdor här rundt omkringh.
Faråhs äghor.
Faråhs äghor.
Dito.
Fallckenbergz åh.
Faråhs äghor.
Dito.
Faråhs äghor här rundt omkringh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


________________
1lisspunddz.