M2:20(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer byteshemmanet Jonstorp, Anders Nillszons gårdh, belägit i
provincien Hallandh, Fauråhss häradh och Winbergh sochn
som landzcammareraren wälborne herr Lars Lindeflycht blandh
flehre hemman i byte underdånigst oppdragit konglig mayt
och cronan. Observerat och delinierat anno 1694 af
                                                           Johan Söderlingh.


Littera.                    Notarum explicatio.                          Wträknadt á
                                                                                   14000 qvadrat alnar
                                                                                      tunnelandet.
                                                                                 skeppar.  kannor.  lasz.
A. Jonstorp, Anders Nillszon frällssehemman 1, beboes
   af 2:ne åboar, gårdhen till huuss dhels bröstfälligh.
   Herr cammareraren kiöpt hemmanet anno 1679 af
   Elias Windrufwa i Boråhss, då däraf skattades
   20 cronor 12 öre, föruthan kongskatt, men wijdh bytes-
   tijdhen förhögdt till 31 cronor 12 öre, föruthan 24 öre dagz-
   wärckzpenningar, som åboerne ehrlagdt alt till dhetta
   åhr 1694, dhe blifwit förlindrade 1 mark sölfwer mynt
   för hwar lb1 ränta, hooss konglig mayt och cronan.
   Åkeriordhen af eensäde och åhrligit bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mulljordh, nummero 1,            40.     3.
   Skrijn femsandh,                             nummero 2,              2.     8 3/8.
                                                                _________________________
                                                             Summa.               43.     2 1/24.

   Hwilcka 43 skeppland 2 1/24 kanland giör, 7 tunland 1 skeppland
   2 1/24 kanlandh som såes här effter dhes sädes portion
   á 9000 qvadrat alnar medh 11 tunnor.
   Ängien mäst hårdwalls gräszbottn, dhels ringa wäxt.
   Meddellmåttig godh hårdhwalls gräszbottn som
   gifwer 1 1/2 lasz tunlandet, nummero 3,                          68.  4 5/6.  17 1/8.
   Skrijn hårdwalls ängzbottn som gifwer allena 1/2 lass
   tunnelandhet,                     nummero 4,                          29.  7 2/3.   2 1/2.
   Een ängh som dhetta hemmanet hafwer till gräss-
   eller åhraskiffte hwart annat åhr, medh ett annat
   hemman i Jonstorp, gifwer 1 1/2 lass tunnelandet
   innehåller in alles 8 skieppland 5 1/2 kanland, däraf
   1/2fften som åhrlig belöper till dhetta hemmanet no 5,        4.    2 3/4.    1.
                                                                       ______________________
                                                                 Summa.        102.   5 11/12. 20 5/8.

   Finnes änn 2:ne små åkrar som i åhr af swijnegräfwor
   opptagen, som åter för dhes odugeligheet sampt från
   belägenheet till äng åter nedläggies, innehåller 2 skeppland
   2 7/24 kanlandh, wijsar   nummero    6.
   Nödtorfftigdt muhlebete. Elliest ingen annan herligheet
   hwarcken med skoug, tårfmarck, fiske, qwarn eller hagar.

                                          Wijnbergz sochn
                                          Fauråhs härad.


(Karttext:)
Här är och fänadzmarcken.
På dhenne sijdan är  fänadz-marck.
Annat hemman.
Andra hemmans äghor i Jonstorp.
Kåliord.
Wallby äghor här rundt omkringh.
Häsbäckzängh.
Fänadz-marck.
Till annat hemman.
Annat hemmans äng ibidem.
Andra hemmans egendomb ibedem.
Öde.
Dhenne distantz emellan gården och Häsbäckzängh.
Jonstorps äghor ibidem.
Här ibland är Winbergz äghor.
Här rundt omkringh är Tröinge äghor.
Blackebärgzängh.
Tröinge äghor här emellan.
Distantz emellan kiyrckäng och kohageängh.
Kiyrckängh.
Här är Jonstorpz, Winbergz och Ringzåhs äghor.
Stengiärde.
Kohageängien.
Jonstorps äghor här emellan.
Jonstorps och Stenastorps äghor här ibland.
Prästegård ängh i Winbergh här in till.
Tröinge ängh här intill.
Stenastorps ängh här in till.


(Under skalan:)
Scala ulnarum


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


____________________
1lisspund.