M2:21(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer chronohemmanet
Backhult hemman 1, belägit i provincien Halland, Fauråhs och Morupp sochn, hwilcket
hemman medh dhe öfwrige, konglig mayt och chronan utij bytes wederlagh, emot annat frällszegodz,
allernådigst oppdragit landzcammareraren herr Lindeflycht anno 1683. Observerat och delinierat anno 1695 af
                                                                                                                  Johan Söderlingh.


Littera.             Notarum explicatio.                                                        Wträknadt á
                                                                                                            14000 qvadrat alnar
                                                                                                             tunnelandet.
                                                                                                          skepp.  kanland.  lass.
A. Gården Backhult, Swen Andersson cronohemman 1.
   Räntar åhrlig effter jordeboken uti ordinarie och extra
   medh förhögningen 29 cronor 7 öre sölfwer mynt,
   beboes af 6 åboar. Gården till huus någorlunda
   wedh lijka hållen.
B. Åkeriorden mycket medh steen och röör, af
   eensäde som åhrlig är i bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mulliordh,  nummero 1,                                 91.       3 1/2.
   Åkeriordh,                                       nummero 2,                                 36.       2 1/3.
                                                                                           ___________________________
                                                                                         Summa.        127.      5 5/6.

   Hwilcka 127 skepplandh 5 5/6 kanlandh, giör 21 1/6 tunlandh
   5 5/6 kanland, som såes här effter dhenne sädesportion
   á 10000qvadrat alnar tunlandet uti råg och korn med 30 tun,
   som dhes differentz emot dhe andre hemmanen
   kommer af dhe myckna stenröören och steen som
   utsädet borttager.
C. Ängien till största dhelen buskig hårdhwall bland
   ahl och börckeskough, dhels röötewall och tunn grässwäxt.
   Meddellmåttig hårdhwall som gifwer, 1 1/2 lass tunlandet,  nummero 3,  111.             27 3/4.
   Hårdhwalls ängzbottn som gifwer, 1 lass tunlandet,           nummero 4,    12.               2.
   Skrijn hårdwall äng som gifwer, 3/4 lass tunlandet,            nummero 5,    48.               6.
   Skrijnare hårdwall ängh som gifwer, 1/2 lass tunlandet,      nummero 6,    42.               3 1/2.
   Grof tunn starrbottn och röötewall som gifwer
   allena,                                        3/4 lass tunlandet,             nummero 7,    39.              4 7/8.
                                                                                  ____________________________________
                                                                                           Summa.          252.            39 1/4.

   Lijtet till rijssbränne af ängzrödiande. Tårfskiördh på
   fänadzmarcken till bränne. Nödtorfftigdt muhlebete
   på odelt fänadzmarck blandh åtskillige hemman.
   Humblegård till 100 stänger,  nummero 8,
   Elliest finnes till hemmanet ingen wijdare lägenheet,
   medh siöhagar eller qwarn. hemmanet belägit
   1/4 mijhl när landzwägen.


(Karttext:)
Börckebuskar.
Fänadzmarck.
Ekekratt.
På dhenne sijdan är Morupps äghor.
Här tillstöter Munckagårdz ägor.
Slät ängh.
Ekekratt.
Buskar.
Börckeskoug.
Börckeskoug.
På dhenne sijdan är Hugultz äghor.
Sten röör.
Slät afve, starr och rötewald.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Börck, ahl.
Slät.
Ahlscough.
Trägård.
Trägård.
Ahl och börckescoug.
Kalftompt.
Gata.
Kålgård.
Äng.
Äng.
Kålgård.
Stengiärde.
Trädgård.
Äng.
Här mööter Ryes äghor.
Här är fänadzmarck.
Fänadzmarck.
Fänadz-marck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.