M2:22(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifning
öfwer conohemmanet Siöbohl 1, belägit i provincien
Halland, Fauråhs härad och Morupp sochn,
hwilcket hemman medh dhe öfwrige, konglig mayt
och cronan utij bytes wederlag moot annat frällssegodz
allernådigst oppdragit landzcammareraren herr
Lindeflycht anno 1683.  Observerat och delinierat anno
1695 af                                      Johan Söderlingh.


Littera.        Notarum explicatio.                                      Wträknadt á
                                                                                   14000 qvadrat alnar
                                                                                        tunnelandet.
                                                                             Skeppland. kanland. lass.
A. Gården Siöbohl, Oluf Jönszon cronohemman 1.    
   Räntar åhrlig effter jordeboken i ordinarie och extra
   medh förhögningen  23 cronor 22 öhre sölfwer mynt.
   Beboes af 2:ne åboar som gården till huus
   wedh lijka hållit.
B. Åkeriorden är af eensäde som åhrlig är i
   bruuk, stenig och medh stenröör.
   Meddellmåttig sand och mulliordh, nummero 1,               39.      1.
   Öhriordh,                                                                        11.      2 1/4.
                                                                              __________________
                                                                    Summa.         50.      3 1/4.

   Hwilcka 50 skeppland 3 1/4 kanlandh, giör 8 1/3 tunlandh
   3 1/4 kanlandh, som såes här effter dhes sädhesportion
   á 9000 qvadrat alnar utij råg och korns wtsäde med 13 tunnor.
C. Ängien sijdländ till största dhelen släät och jämpn,
   dhels stenig blandh börckeskough och buskar.
   Sijdländh hårdwalls grässbottn, dhels stagg-
   blandat, som gifwer åhrlig 1 1/2 lass tunlandedt, no 3,     122.           30 1/2.
   Ringare hårdwalls grässbottn, 1 lass tunlandedt, no 4,      20.             3 1/3.
   Skrijn madängh med röötewall af starr och
   stagg, gifwer            3/4 lass tunlandedt, nummero 5,       39.             4 7/8.
   Skrijnare ängzbottn, allenast 1/4 lass tunlandedt, no 6,      27.             1 1/8.
                                                                                __________________
                                                                      Summa.      208.          39 5/8.

Lijtet till underskough i giärdet och ängmarcken medh
ahl och börck. Tårfskiördh utom hägnaden
på sammanfäladzmarck. Nödtorfftigdt muhlebete
på sammanfäladzmarck medh åtskillige hemman, doch
något widt frånbelägit, emedhan näst hemmanet
är medh swartemåsatufwor och tårfgrafwor, doch
mycket utskune.
Siö Ramsiön benemdt stööter till äghorna, kan
ey synnerlig bruukas wijdare än om wåhren
medh ryssior. Humblegård till 300 stänger,
wijsar nummero 7. Wijdare finnes ingen
herligheet till hemmanet medh hagar, qwarn
eller mehra. Belägit 1/4 mijhl när landzwägen.


(Karttext:)
Här mööter Hugulte äghor.
Här mööter Munckagårdz äghor.
Ekebuskar, ahl och börckebuskar.
Börckescough.
Rör.
Sten.
Sten.
Sten.
Ahl, börck.
Här näst in till är skrijn fänadzmarck med swarta torftufvor.
Slät sijdländ sur staggwall, 1/2fften hårdwall.
Kålgård.
Ahl wijde, 1 1/2 lass tunlandet.
Här utföre är skrijn fänadzmarck, men bättre ut är meddellmåttig fänadzmarck
Stengiärde.
Ramsiön.
Börckeskog.
Ahl, börck
Dito fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
800 swenska alnar.