M2:23(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifning öfwer chronohemmanet
Lunnagård hemman 1, belägit i provincien Hallandh, Fauråhs härad och Morupp sochn
hwilcket hemman bland flehre. Konglig mayt och chronan uti bytes wedherlagh, moot annat
frällssegodz allernådigst oppdragit landzcammareraren herr Lindeflycht anno 1683. Observerat och delinierat 1695
                                                                                                       af Johan Söderlingh.

Littera.           Notarum explicatio.

A. Gården Lunnagård, Eskell Biörrszon cronohemman 1.
   Räntar åhrlig effter jordeboken i ordinarie och extra, 32 cronor 4 öre
   sölfwer mynt, beboes af 2:ne åboar, som gården till huus wedh
   lijka hållit.
B. Åkeriorden är af eensäde som åhrlig är i bruuk.


Littera.                                                                        wträknadt á
                                                                                   14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                                   skeppland. kanland.  lass.
   Meddellmåttig sand och och mulliordh, nummero 1,          21.        4 1/2.
   Kall sijdländh och suur jordh.               nummero 2,            3.        4.
   Öhriord,                                              nummero 3,          39.        5 1/2.
                                                                     _______________________________
                                                                      Summa.         64.        4 2/3.

   Hwilcka 64 skeppland 4 2/3 kanland, giör
   10 2/3 tunlandh 4 2/3 kanland, som såes här effter
   dhes sädesportion á 9000 qvadrat alnar med 16 1/2 tunnor.
C. Ängien består af hårdwalls gräss-
   bottn, doch blandh ahl, eek och börckeskog,
   allena een äng Norrafven benämdt långdt
   från belägen, medh grof starr och
   röötewall af ringa wäxt.
   Hårdwalls ängzbottn gifwer 3/4 lass tunlandet, no 4,         129.      4 2/3.     16 1/8.
   Dito ängzbottn som gifwer 1/2 lass tunlandet, no 5,          311.      4.          26.
   Norrafven, grof starr och rötewall,
   gifwer allena,          1/2 lass tunlandet, nummero 6,            63.      4 2/3.       5 1/4.
                                                                                   __________________________
                                                                     Summa.         504.      4.         47 3/8.

Nödtorfftig eldebrand i giärdet och ängien af
förbenämde skoug och ängzrödiande. Godt muhlebete
på sammanfäladh och odelt marck medh åtskillige
hemman. Humblegård till 200 stänger, nummero 7.
Wijdare finnes ingen annan herligheet till
hemmanet medh fiske, qwarn, hagar
eller meehra. Hemmanet belägit
1/4 de dels mijhl från landzwägen.


(Karttext:)
Norr afven, starr och rötewall.
1/4 mijhl distantz ifrån giärdet till Norrafven.
Kålgård.
På dhenne sijdan är samman fäladzmarck med åtskillige hemman.
Här tillstöter Ryes äghor.
Eek, ahl och börck.
Eek, ahl och börckescoough.
Eeck och börckescough.
Ahlscough på fäladen till samman lotla1 med åtskillige hemman.
Hörer till Hällesåhs.
Säterijet Långåhs äghor på dhenne sijdan.
Hällesåhs ängh på dhenne sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum._____________________
1Fel för lotta?