M2:24(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer cronohemmanet Sotaredh, hemman 1, belägit i provincien
Hallandh, Fauråhs härad och Morupp sochn,
hwilcket hemman medh dhe öfwrige, konglig mayt
och cronan, uti bytes wederlagh, moot annat frällsse-
godz, allernådigst oppdragit landzcammareraren
herr Lindeflycht anno 1683. Observerat
och delinierat anno 1693 af
                        Johan Söderlingh.


Littera.        Notarum explicatio.                            wträknadt á
                                                                               14000 qvadrat alnar
                                                                                tunnelandet.
                                                                             skeppland. kanland. lass.
A. Gården Sotared, crono hemman 1.
   Räntar åhrlig effter jordeboken
   i ordinarie och extra med förhög-
   ningen 32 cronor 4 öre sölfwer mynt.
   Beboes af 3:ne bönder som
   gården till huus merendels
   wedh lijka hållit.
B. Åkeriorden dhels stenigh,
   allsamman eensäde som åhrlig
   är i bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mull, nummero 1,               25.         6 3/4.
   Öhriordh,                                nummero 2,               36.         4 1/6.
                                                               __________________________
                                                           Summa.             62.        1 7/12.

   Hwilcka 62 skieppland 1 7/12 kanland,
   giör 10 1/3 tunland 1 7/12 kanlandh,
   som såes här effter dhenne
   sädesportion á 9000 qvadrat alnar utij råg och korns
   utsäde medh 16 tunnor.
C. Ängien dhels buskigh, som och någon släät
   hårdwall. Dhels afwemarck och röötewall med
   starr, af ringa tunn wäxt.
   Meddellmåttig hårdwalls bottn som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, no 3,   44.         11.
   Ringare dito gifwer 1 lass tunlandedt, nummero 4,                               9.           2 1/4.
   Skrijn buskig hårdwall, gifwer 3/4 lass tunlandet, nummero 5,             63.          7 7/8.
   Skrijnare och buskig hårdwall, gifwer allena 1/2 lass tunlandet, no 6,   76.          6 1/3.
   Ringare hårdwall och liungbottn, gifwer 1/4 lass tunlandet, no 7,          65.         2 17/24.
                                                                                                ____________________
                                                     Summa hårdwalls ängh,                  426.        44 1/4.

   Madh och röötewall med tunn starrwäxt som gifwer
   allena 1/2 lass tunlandet, nummero 8,                                               169.        14 1/12.
                                                                                              _____________________
                                                                               Summarum.         257.        30 1/6.

Nödtorfftigdt eldebrandh uti giärdet och ängien af eek, börck
och ahl, medelst ängiens rödiande. Nödtorfftigdt muhlebete
uppå odelt fänadzmarck medh åtskillige hemman, sampt
af 3:ne skrijna ängiar som bruukas till beete, och ey
slåes, innehåller och wijsar, nummero 9,   71 skepland.
Humblegård till 150 stänger, nummero 10.
Nytt intag af 3:ne hemman till 3 kalfwar, inne-
håller 1 2/3 tunland 8 2/3 kanlandh, belöper hwart hemman
till  1 kalf åhrlig och stoorleek till dhenne nummero 11, 3 skepland 6 kanland.
Elliest finnes till hemmanet ingen wijdare lägenheet.
Belägit 1/4 mijhl från landzwägen.


(Karttext:)
Bårås afvemarck.
Knutzgiärdes afvemarck.
Här möter Sotaredz afvemarck.
650 alnars distantz till förestående ängh.
Starr, rötebottn.
Långåhs äng mööter.
Hårdwall.
Lunnagårdz afängh.
Dhe andre hemmans äghor i Sotared.
Här mööter Nedra Långåhs äng och beete.
Här tillstöter fänadzmarcken.
Börck, lliung, odugelig till hösta, beetes.
Fänadzmarck.
Liung och börckebuskar.
Ahl, börck, ek.
Hel odugelig backa.
Andra hemmans äghor ibidem.
Andra hemmans äghor ibidem.
Andra hemmans äghor ibidem.
På dhenne sijdan är fänadzmarcken.
Ek.
Kålgård.
Odugelig med kiällefly, betes.
Ek, börck, ahlscough.
Öde oduglig.
Börckebuskar odugelig till hösta, beetes.
Andra hemmans äghor ibidem.
Stengiärde.
Oduglig.
Små ekebuskar, oduglig.
Ek, börck.
Ask.
Slät.
Här möter Nedra Långås.
Små ekebuskar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
800 svenska alnar.