M2:25(Rubrik:)
Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer cronohemmanet Breåhs, hemman 1.
Belägit i provincen Halland, Fauråhs häradh och
Morupp sochn, hwilcket hemman medh dhe
öfwrige, konglig mayt och cronan utij bytes-
wederlagh, moot annat frällssegodz, allernådigst
oppdragit landzcammareraren herr Lindeflycht
anno 1683. Observerat och delinierat anno 1695 af
                                     Johan Söderlingh.


Littera.               Notarum explicatio.                               Wträknadt á
                                                                                         14000 qvadrat
                                                                                         alnar tunnelandet.
                                                                              skeppland. kanland. lass.
A. Gården Breåhs, Jöns Larsson, cronohemman 1.
   Räntar åhrligen effter jordeboken i ordinarie
   och extra medh förhögningen 27 cronor 23 öre.
   Beboes af 2:ne åboar, gården wäl bebygdt.
B. Åkeriorden stenigh, dhels med röör af
   eensäde och åhrligit bruuk.
   Meddellmåttigh sandh och mull, nummero 1,                38.        6 1/2.
   Öhriord,                                   nummero 2,                42.         5.
                                                                            ___________________
                                                                    Summa.      81.         2 1/6.

   Hwilcka 81 skeppland 2 1/6 kanlandh, giör 13 1/2 tunland
   2 1/6 kanlandh som sååes här effter dhes sädhesportion,
   á 9000 qvadrat alnar tunnelandet medh 21 tunnor.
C. Ängien till största dhelen skrijn hårdwall
   och buskigh, blandh börck, linn, eek,
   asp och ahlskough, dhels buskig, dhels slät
   afwemarck medh grof starr.
   Hårdwalls ängh som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, no 3,    52.               13.
   Ringare som gifwer 1 lass tunlandet, nummero 4,          15.                2 1/2.
   Skrijn hårdwall som gifwer 3/4 lass tunlandet, no 5,         5.                   5/8.
   Skrijn hårdwall som gifwer 1/2 lass tunlandet, no 6,      121.             10 1/12.
   Skrijnare hårdwall som gifwer 1/4 lass lass tunlandet, no 6, 7.              7/24.
                                                                                _____________________
                                                                     Summa.    200.              26 1/2.
   Grof starr med kiärr och afwemarck som
   gifwer,           1 1/2 lass tunlandet, nummero 8,             61.              15 1/4.
                                                                               _____________________
                                                              Summarum.      261.              41 3/4.

Nödtorfftig eldebrandh utij ängmarcken af benämde
skough genom ängzrödiande. Tårfskiördh enär
behöfwer, utij odelt fänadzmarck medh åtskillige hemman.
Humblegård till 300 stänger.
Nödtorfftigdt muhlebete uti odelt fänadzmarck med
åtskillige hemman. Elliest finnes till hemmannet
ingen wijdare herligheet, hwarcken med
siö, hagar eller qwarn. Belagit1 från stora
landzwägen 3/8 mijhl.


(Karttext:)
Samman fäladzmarck på dhenne sijdan.
Fänadzmarck på dhenne sijdan.
Säterijet Långåhs äghor på dhenne sijdan.
Börckeskog.
Börckescogh.
Börck.
Ahlscough på falöden.
Börckescough.
Kalgård2.
Humblestänger.
Linn.
Stengiärde.
God hårdwall, 1 1/2 lass tunlandet, ahlscoug och ask.
Börckescough.
Börck.
Börck.
Sijdländ afvemarck, grof starr.
Stenbacka.
Ahl, börcke och widebuskar.
Slät afwemarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.__________________________
1Fel för belägit.
2Fel för kålgård?