M2:26
(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer
cronohemmanet Ry, hemman 1. Belägit i provincien Hallandh, Fauråhs
härad och Morupp sochn. Hwilcket hemman bland flehre, konglig
mayt och chronan uti byteswederlagh moot annat frällssegodz, eller
nådigst oppdragit landzcammareraren herr Lindeflyckt anno 1683. Observerat och delinierat
                                     anno 1695 af Johan Söderlingh.


Littera.                             Notarum explicatio.                                     Wträknadt á
                                                                                                              14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                                                              skeppland. kanland. lass.
A. Gården Ry, Nilss Bengdtsson, cronohemman 1. Räntar åhrlig
   effter jordeboken i ordinarie och extra ordinarie medh förhögningh 47 cronor 4 öre
   sölfwer mynt. Gården till huussbyggnadt af stoor qvadrat, dhels
   huussen bröstfällige.
B. Åkeriorden af eensäde och åhrligit bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mulliordh, nummero 1,                                      36.        8 2/3.
   Skarp öhr och sandjordh,                nummero 2,                                    102.        3 2/3.       
                                                                                                ____________________________
                                                                                          Summa.          139.        3.

   Hwilcka 139 skepplandh 3 kanlandh, giör 23 1/6 tunlandh 3 kanlandh som sååes
   här effter dhes sädesportion, uti rågh och korns utsäde med 36 tunnor.
C. Ängien består af hårdwalls grässbotten, doch blandh ahl,
   börck och ekeskough, medh någon ask och linn.
   Hårdwalls ängzbottn som gifwer, 1 1/2 lass tunlandet, nummero 3,            57.       7.        14.
   Dito ängzwall som gifwer, 3/4 lass tunlandet,               nummero 4,         350.                  43 7/8.
   Dito ängzbotten som gifwer, 1/2 lass tunlandet,           nummero 5,          325.                  27 1/12.
   Dito ängzbotten som gifwer, 1/4 lass tunlandet,           nummero 6,            58.                    2 5/12.
                                                                                        _____________________________________
                                                                                        Summa.             790.                 87 5/12.

   Nödtorfftigdt eldebrandh i giärdet och ängien af förbenämde skoug och
   ängzrödiande, föruthan på dhes eenskiylte utmarck finnes skiön
   ahlskough, hwilcken plan innehåller i circumferentz 60 1/6 tunlandh, nummero 7.
   Elliest ägher och hemmanet lott i odelt fäladz utmarck å andra
   sijdhan gårdhen, hwaruti participera åtskillige byar och hemman.
   Humblegårdh till       200 stänger, nummero 8.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen wijdare herligheet medh
   hagar, fiske eller qwarn. Hemmanet belägit 1/8 mijhl från landzwägen.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är odelt fänadzmarck.
Oduglig.
Sijdländ hårdwall.
Ek, börck.
Stengiärde.
Eek, börck.
Kålgård.
Berg.
Kålgård.
Kålgård.
Eek, börck, ask, linn.
Kålgård.
Ek, börck, linn.
Stenmarck.
Ekescough, börck, ahl och något linn.
Ahlescough.
Skiön ahlescough på enskiylt fänadzmarck.
Backa.
Sammanfälat för dhenne gården så wäl som flere till liggiande hemman.
Backa.
Backa.
Backa.
Slät sijdländ jämpn hårdwalls ängh.
Ung ahlscoug.
Ahlscoug.
Enskiylt fänadzmarck.
Ahlscough.
Kiärr.
Stenig gräsmarck med enebuskar.
På dhenne sijdan är Backhult äghor.
Enskiylt fänadzmarck, sijdländ, något stenigh.
Enskiylt fänadzmarck.
Breåhs äghor på dhenne sijdan.
På dhenne sijdan är säterijet Långåhs äghor.
Led.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.