M2:27b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och
beskrifningh öfwer chronohemmanet Giödeby, Anders
Ollssons gårdh, hemman 1. Belägit i provincen Hallandh,
Fauråhss häradh och Sibbarp sochn, som anno 1676 blef ansslagit till
siälfwa rusthåldh, men wijdh general munstringen anno 1689, medelst dhes odugeligheet
blef utstruukit, och nu förtijdhen chronan bespardh, som till hörsambste föllie af general mayor
och landzhöfdingens högwälborne herr Gustaf Tungells remissorial ordre till ransakningh
af den 10 september 1691 är dhetta geometrice  affattadt. Observerat och delinierat anno 1692 af
                                                                            Johan Söderlingh.


Littera.                 Notarum explicatio.

A. Gården Giödeby, Anders Ollsson, chronohemman 1. Räntar
   effter jordeboken 28 cronor 12 öhre sölfwer mynt, beboes af 2:ne fattige åboar.
   Gårdhen af lijten qvadratz bebyggnadt, huusen bröstfällige.
   Åkerjordhen är högdt belägen som består mycket af skarp
   öhrjordh och sandh, hwilcken af några dagars tårcka föror-
   saakar misswäxt, fordrar och mindre utsädhe än annorstädhes
                                                                               i orten.

                                                                                                                                                                                Wträknadt á
                                                                                                                                                                                14000 qvadrat alnar.
                                                                                                                                                                                skeppar. kannor. lass.
B. Lyckan meddellmåttigh sandh, 2 skeppland 1 kanland, no 1. Öhrjord 7 1/2  kanland, no 2,                                      2.          8 1/2.
C. Ledzåker, meddelmåttigh sandh mull, 4 kanland, no 3. Öhrjordh 1 skeppland, no 4,                                              1.          4.
D. Kastersåker, Fyrkanten och Kiäringebacken, meddelmåttigh leerblandat jord,                                                         1.          6.
E. Leeråker meddelmåttig sandh mull, 1 skeppland 3 1/4 kanlandh, no 5. Suurjordh 2 5/6 kanland, no 6,                      1.          6 1/2.
F. Runssåker, meddelmåttig sandh mull, 1 skeppland 1 kanlandh, no 7. Öhrjordh, 7 kanlandh, no 8,                            1.          8.
G. Runssåker, meddelmåttig sandh mull, 3 skeppland 2 3/8 kanland, no 9. Öhrjordh 1 skeppland 7/8 kanland, no 10,  4.          3 1/4.
H. Miöaråker, medelmåttig sandh mull, 2 7/24 kanlandh, no 11. Öhrjordh 4 kanlandh, no 12,                                                     6 7/24.
J. Ekaråker, medelmåttig sandh mull, 2 skeppland, 2 1/2 kanland, no 13. Öhrjordh, 4 kanlandh, no 14,                        2.          6 1/2.
K. 2:ne små Bäckaråkra, kall jordh,                                                                                                                                           7 3/4.
L. Bäckaråker, meddellmåttigh sandh mull, 7 3/4 kanland, no 15. Öhriordh 7 3/4 kanland, no 16,                                   1.          6 1/6.
M. Krokaråker, kall öhrjordh,                                                                                                                                                   8 1/6.
N. Lunnaråker, meddellmåttigh sandh och mulljordh,                                                                                                     3.            5/12.
O. Biärsåker, meddelmåttig sandh mull, 7 kanlandh, no 17. Öhrjordh 3 skeppland 2 3/8 kanland, no 18,                     4.            1/24.
P. Lijaråker, skarp öhrjordh,                                                                                                                                                     8 11/12.
Q. Ekran, skarp öhrjord,                                                                                                                                              1.          3 1/2.
R. Gryssåker, skarp öhrjordh,                                                                                                                                      4.          6 1/8,
S. Stora Trälyckan, meddellmåttigh sandh mull, 6 2/3 kanland, no 19. Öhrjord 8 2/3 kanland, no 20,                              1.          6.
T. Lille Trälyckan, meddelmåttig sandh mull, 6 5/12 kanlandh, no 21. Öhriord 3 3/8 kanlandh, no 22,                             1.            11/24.
U. Sånnabacken, skarp sandh och öhr,                                                                                                                          5.         1 1/12.
W. Lukedahlsåkern, skrijn femjordh eller dungjordh,                                                                                                                   6 5/12.
                                                                                                                                                                           _______________________
                                                                                                                                                             Summa.         43.          1.

   Hwilcka 43 skeppland 1 kanlandh, giör 7 tunnor 1 skeppor 1 kanna som sååes
   effter dhenne sädesportion medh 9 tunnor.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur effter noga ompröfwan
   befunnit á 14000 qvadrat alnars wträkningh
   Meddellmåttig sandh och mulljordh,                               3 tunland  4 kanland.
   Skarp öhrjord, dhels suur med een åker skrijn femjord,  4 tunland 6 1/3 kanland.
                                                                            ________________________________
                                                                     Summa.       7 tunland 1 skeppland 1 kanland.

   Räknadt 6 skeppor på tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.
   Ängien mycket skrijn med måss, liungh och tufwor.
1. Lyckan, hårdwall åhrlig,                                                                                                                 1.      5.         2/3.
2. Ängzwaldh kringh Runssåkra och Miöaråker, dhels stenig och buskigh,                                           5.      7.       1.
3. Hårdwallsängh wedh leeråker,                                                                                                        1.      7 1/2.    1/3.
4. Ängh af skrijn hårdwall wedh Kastersåker, Fyrkanten och Fiäringebacken,                                      2.      7 1/2.    1/3.
5. Bree Ekra, skrijn hårdwall åhrlig,                                                                                                    2.                  1/3.
6. Tornängh, hårdwall åhrligen,                                                                                                           2.      5 2/3.     1/3.
7. Bohlet, meddellmåttigh hårdhwall åhrlig,                                                                                                  4 7/8.     1/12.
8. Store Wijängh, hårdwall åhrligen,                                                                                                   7.      1 1/2.   1 1/3.
9. Lille Wijängh, hårdwall åhrlig,                                                                                                         2.      6 7/8.      1/3.
10. Yxnaweeken ock Kalfhagzängien, skrijn hårdwall blandh börckebuskar,                                      15.      4.        1 1/3.
11. Luukedahlen, skrijn hårdwall medh någon liungh blandh börckebuskar,                                          3.      2 3/8.       1/3.
12. Dahlboängien, hårdwall blandh börckebuskar åhrligen,                                                                  1.      7 5/6.       1/3.
13. Råfdhal1, skrijn hårdwall blandh börckebuskar och kiällesåugh,                                                     8.                     2/3.
14. Qwarnbacken, meddelmåttig hårdhwall nedan backen undher lijen utmed bäcken
   men ofwanföre är een liungbacka som wijdare sees af plan,                                                             10.      7 3/8.       2/3.
15. Hålthårt, dhels liungbacka, dhels säggmåsa, een ringa dhel grässblandhat,                                       8.       4 5/6.      1/12.
16. Grötadhal, en liungbacka med ung börckeskoug, een ringa dhel grässmarck wijd wästersijdan,     25.       1 1/6.      2/3.
17. Lilla Heabärgzängh, skrijn hårdwall blandh börckebuskar,                                                             3.           2/3.      1/6.
18. Kårsängh, skrijn hårdwall blandh börckebuskar och liungblandadt, åhrligen                                 25.       4 1/2.    1 1/3.
19. 2:ne allmenningzekror,  med liungh öfwergångne som ey höstas,                                                     2.        5 3/4.
20. Hårdwallsäng emellan Krookåker och Lunnaråker sampt wijd 3:ne bäckaråkra och stenäng,          3.        2 1/3.      1/2.
21. Ängzwaldh wijd Biärsåker och Lijaråker, dhels bergh, in alles,                                                       6.        2 1/4.      2/3.
22. Eckror med liungh bewuxne som ey höstas, wijd åkern Sånnabacken eller Lille Trälycke åkren,     3.        1 3/4.
23. Ängzwaldh, sunnan wijd Sånnabacken och Lille Trälyckeåkern,                                                     1.        7 1/3.       1/6.
24. Lille Rorkiärret, skrijn hårdwall blandh börckebuskar, åhrligen                                                      1.        2 1/3.       1/4.
25. Ängien Röörkiärr, skrijn röörmarck blandh ahl och börckebuskar,                                                 5.        5 1/3.    1 1/3.
26. Harstensängien, skrijn hårdwall med liungh blandh börckebuskar 1/2fften säggemåsa, oduglig,        8.                       1/3.
                                                                                                                                       _______________________________
                                                                                                                                      Summa.     160.          1/8.   13 7/12.
   Finnes 1/11dhel utij ett lijtet åhlefiske på fänadzmarcken, ey af wärdhe. Skrijnt muhle-
   beete med bergh och liungh. Elliest ingen annan herligheet.


Dhetta hemman blef anno 1693
den 21 aprill af samptelig wederbörande
betiänter ransakat, och effter egendomen
befunnit för 1/2fft hemman till 16 cronor
sölfwer mynt ränta.


(Karttext:)
Här mööter Öfwra Giötebyes äghor.
Här möter fänadz marcken.
Här mööter Öfwra och Nedra Giötebyes äghor.
Här möter Joastorps ängiar.
Säggemåsa, odugeligh.
Ödelagd ekra.
Buskar.
På dhenne sijdan är alt fänadzmarcken.
Här mööter Attarps ängiar.
Liungh.
Diup dahl.
Högabergh.
Här iblandh är Giödebyes äghor.
Säggemåse, odugelig.
Gräsblandad dahl.
Liung, liung.
Liungbacka.
Ahl.
Här mööter Truestorp ängemarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________________
1Fel för Räfdhal?
nummero.