M2:28b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer frälszehemmanet Kornarp, Tore Mårtensons gårdh,
hemman 1, men förmedlat anno 1687 till 3/4 hemman, belägit i provincien Halland, Warbergz läähn, Fauråhs härad och Gunnarp sochn,
hwilcka hemman sahlig höfwälborne general lieutenampt och landzhöfdingen herr Johan Hårdh, i byte underdånigst oppdragit konglig mayt
och cronan wijd anno 1673 för 24 åhr sedhan. Observerat och delinierat anno 1697 af   Johan Söderlingh.                                    Notarum explicatio.

Åkeriorden signerat på dhes figur, meddellmåttig god jordh med medelmåttig öriord medh ör.
Ängien som gifwer 1 1/2, 1, 3/4, 1/2 eller 1/4de dhels lass tunnelandet, medh samma
ziffror skrifwit på dhes figur.

Åkeriord.                                                                               Ängmarck.
Meddellm.          Öriord.         Summa.         Såes effter.         Äng som gifwer.
godh jord.                                                    sädesportion á.   1 1/2 lass tunlandet.   1 lass tunlandet.    3/4 lass tunlandet.     1/2 lass tunlandet.     1/4 lass tunlandet.        Suma.
Uträknat á 14000 qvadrat alnar tunlandet. 9000 qvadrat alnar.
                                                                    tunnelandet.
tunl.   kanl.      tunl.   kanl.      tunl.   kanl.      tunl.   kanl.         tunl.   kanl.   lass.      tunl.   kanl.   lass.      tunl.   kanl.   lass.      tunl.   kanl.   lass.      tunl.   kanl.   lass.      tunl.   kanl.   lass.
3 1/2. 7 3/4.      2 1/6. 2 3/4.     5 5/6.  1 1/6.       9.    6 1/3.          9 1/6.         13 3/4.     3 2/3.   7.     3 3/4.     1 1/3.  1 1/4.  1 1/4.     5 1/6.          2 7/12.     2 2/3.  5 1/4.    2/3.     22 1/2. 4 1/6.  22.

Littera A. Kornarp, Tore Mårtenssons gårdh, frällssehemman 1. Innehåller till åker och ängh.
Såes.


Hemmanet belägit i skougzbygdh, dhes åkeriord och cituation tarfwar ey dijken, består fullar in alles af 85 132 qvadrat alnar, däraf dragit för steen och röör 3168 qvadrat alnar, behållna 81964 qvadrat
            alnar hwareffter wträckningen skedd är.   Ängien
hårdwall, dhels liungblandadt till 13 lass, madh dhels råckegräss af tunn wäxt 9 lass, summa 22 lass.  Een hage  medh liung och grässblandat, tillsamman med ett annat frällsse hemman ibidem,
            innehåller 9 tunland 4 7/8 kanland. Littera B, till 30 stycken
lamb, hwaruti dhetta hemmanet participerar 2/3 part belöper till dhetta hemmanet 6 tunland 3 1/4 kanland, och till 20 stycken lamb.  Humblegårdh till 100 stänger, littera C.  Lott uti sammanfäladz
            bokskoug medh åtskillige hemman
till          stycken swins ållon när ållon blifwer.  Een bäcke eller sqwalteqwarn stående frånbelägit på fänadzmarcken, hwarföre på cartan ey opprijtat.  Ringa och skrijnt muhlebeete.  Fångas
            uti Kornarpe siöh om wåhren
medh mört och abbor, men intet till salu, hafwa ingen nytta af dhe 2:ne nästhooss belägne små höllior, ey heller af stoora åhn, hwarcken till qwarnfall, fiske eller timbersflottande, finner intet
             utrymme eller
lägenheet af utmarcken, att utwidga äghorna.  Ingen tårfmåsa.  Giärdzlefång mäst af furu och graan, som kiöpas af androm på 1/2 mijhl, giärdzlegårdarna wedh lijka hållne.  Timber kiöpas på 1 1/2 mijhl,
hemmanet belägit 1/16 mijhl när stoora landzwägen som lööper emellan Jönekiöpingh och Warbergh.  Inga wahror kunna hafwa till städerna försällia, wijdare än medh spinnande som tillwärckas
             kan, förhandlas af Boråhssboerne,
getter kan ey heller hafwas medelst utmackens ringheet.  Städer närbelägne, till Warbergh 5 mijhl, Fallckenbergh 4 mijhl och till Hallmstadh 6 mihl.  Effter 1 tunna utsäde blifwer här i god åhrswäxt
             3 tunnor
elliest mindre.  Lijder och dhetta hemmanet meehn af stoora åhn, att sombliga åhr när stoor wattnflodh är, bortskiöllier dhen maat eller mulliorden af een dhel dhes bästa åkrar som finnes på cartan
             medh stenrören uppå,
wijdare omständigheeter dhetta hemmanet angående finnes ey att observera.  Altså emot hemmanetz tillhörige egendomb och lägenheeter finnes dhetta att kunna swara för trefiärdedels hemman till
tiugutwå cronor 10 öre sölfwer mynt afgifft, som såledhes uti perzedler fördhelas.

                          Ordinarie räntan.
                          Giästerij penningar,                      1:  16:
                          3 lb smör á 7 mark,                     5:    8:
                          1 stycken fodernööt,                    1:  16:
                                                   8:   8:     
            3/4{  Terminskatten,                                                  13:  16:
                      3/4 hemman giör 2 1/4 dagzwerk á 8 öre,                 18:
                                                              _______________________22:  10:


(Karttext:)
Här tillstöter Öfwrarpz ängh
Liungtufwor, 1/2 lass tunlandet.
Fallckenbergz åh är häradzmärcke.
Häriblandh Kornarpe byes äghor ibidem.
Kålgård.
Kornarpss äghor ibidem, här belägne.
På dhenne sijdan är Åhrsta häradh.
Kornarp har ingen egendom på dhenne sijdan åhn.
Fadstufwa.
Ör.
Frällse.
Kornarpe by består af 6 hemman.
1/4 lass tunlandet, liungmarck, grässblandat.
Häruthan före är fänadzmarck.
1/4 kiyrckiohemman.
1 frällse.
1 frällse.
1/2 frällse.
Hög backa.
Liungtufwor.
Liungtufwor.
Hårdwall, 1 1/2 lass tunlandet.
Mad.
Höllia.
Höllia.
Liungblandat.
Här ibland belägen dhe andre hemmanens egendomb ibidem.
Wattn öfwerflyter om hösten, 1 1/2 lass tunlandet.
Grof madh.
Intaget till åkraskifte, till dhetta hemman 2/3 part, 1/3 part till ett annat hemman ibdem.
Kornarpe siöh.
Hage till 30 stycken lamb, dhenne gården ägher deruti 2/3 parter och 1/3 part till ett annat hemman.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridios.

__________________
tunland.
kanland.
lb=lisspund.