M2:29(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer frällssehemmaneth Kiärnebögdh hemman, 1/2fft, belägit
i provincen Halland, Fauråhss härad och Gunnarp sochn.
Hwilcket hemman öfwersten wälborne herr Sten Hålck ehr-
biuder sigh i underdånigheet oppdraga konglig mayt och cronan
i byte emot annat cronohemmans wederlagh. Obser-
verat och delinierat anno 1694 af Johan Söderlingh.


              Notarum explicatio.                                       wträknadt á
                                                                                14000 qvadrat alnar
                                                                                tunlandet.
                                                                                skeppland. kanland. lass.
A. Gården Kiärnebögdh, frällssehemman 1/2fft.
   Räntar effter jordeboken 15 cronor 16 öhre, beboes
   af 2:ne helt förarmade åboar, husen dhels bröstfällige.
B. Åkeriorden af ensädhe och åhrligit bruuk.
   Meddellmåttigh sandh och mull, nummero 1,                   5.        6 3/4.
   Öhriordh,                                  nummero 2,                 10.          7/24.
                                                                      _________________________
                                                                       Summa.     15.       6 15/16.

   Hwilcka 15 skieppland 6 15/16 kanlandh, giör 2 1/2 tunland 6 15/16 kanland,
   som såess här effter dhenne sädhesportion med 4 tunnor.
C. Ängien dhen bästa är sijdländh, dhels medh
   mycket wijtmåss, dhen öfwrige blandh berg,
   steen och liungh, hwilcket höfångh medh liung
   höstas tillsamman.
   Meddellmåttig ängzwaldh, som gifwer 1 1/2 lass
   tunnlandedt,  nummero 3,                                             28.        6 1/24.   7 1/8.
   Ringa ängzbottn i giärdet, som merendels
   höstas blandh bergh, liung och steen, gifwer
   ey meehr än 1/2 lass tunlandet, nummero 4,                   40.       7 1/2.     3 1/3.
   Dito ängzbottn utij änghagen, som och
   höstas blandh bergh, steen och liungh,
   gifwer och 1/2 lass tunlandet,  nummero 5,                     85.                   7 1/2.
                                                                           _______________________
                                                                       Summa.    15      4 5/24.  17 13/24.

   Wtij giärdet, dhen öfwrige dhelen af odugelige bergh och backar
   och säggemåssar, till 14 tunland,  nummero 6,               84.
   Odhelt lott i fäladz bokskough med 15 heman.
   Taxerat ill dhetta hemmanet, 2 swins ållon
   när ållon blifwer, doch medh dhen här
   enskiylte bokskougen. Hwilcken en-
   skiylte skough, är allenast af några
   få trään, som består af circum-
   ferentz till 4 1/6 tunland 6 1/2 kanland, nummero 7,
   Ett åhlefiske nu för tijdhen af ringa
   nytta, medhan åtskillige andra hemman, nu
   meehra än för dhetta kunnige att bruuka siön medh
   åhlekrokar, hwaraf dhett förminskas, som dhäraf till-
   förendhe är skattadt 1/4die åhl, men nu på några åhr
   intet, medhan åboerne siälf ey hafwa fådt något, nummero 8.
   Siön Kallssiön belägen till äghorna, bruukas
   om wåhren med näät, och stundhom om sommaren
   medh meete och ey wijdare, nummero 9.
   2:ne små hagar till 4 lamb, nummero 10,                    3.
   Humblegård, till           200 stänger, nummero 11.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen
   annan herligheet, uthan beswärlig wäg
   till städherna, till Warberg elak wäg 5 mijhl,
   till Hallmstad 6 mijhl, till Fallcken-
   bergh 4 mijhl.

Reviderat anno 1731


(Karttext:)
Ett annat cronohemman ibidem, tillstöter dhes äghor.
Hage till 2 lamb.
Kålgård.
Högl
Hage till 2 lamb.
Öde.
Ör.
Skrin måswald.
Sägg och mås.
Berg, sten, liung.
På dhenne sijdan odelt fänadzmarck bland åtskillige hemman.
Öde.
Cronohemmanet Kiärnebögdz äghor på dhenne sijdan.
Säggmåse.
Ör.
Börckebacka.
Berg, sten.
Berg, sten, liung.
Hållma.
Kallsiön.
Änghage öfwer alt med med berg, sten, liung.
Slåes och hackas där och hwar.
Här tillstöter Sunniltz äghor.
Åhlefiske.
Fänadzmarcken.


(Kartdel i texten:)
Enskiylt bokscogh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.