M2:30(Rubrik:)
Nummero 1.
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer hemmaneth
och rusthållet Skararp, belägit i provincen Hallandh, Fauråhss häradh och Lyngby sochn, som effter konglig
maytz allernådigst gifne 1688 åhrs bytes methode, sampt general maijor och landzhöfdingh högwälborne herr Baron
Gustaf Tungells1 ordres af dhen 25 aprill innewarande åhr.  Haar jagh af hörsamb skiyldigste plicht, dhetta
såledhes underdånigst effterkommit.  Hwilcket hemman jämpte 2:ne andre / Hösten och Ågårdh på lijka
sätt afmätte / ähro konglig mayt och chronan genom ehrsättningh af sahlig herr Adrian Tripps erfwingar
för ofruchtbart capitahl anno 1688 uppgifne.  Observerat och delinierat anno 1692 af
                                                                                                     Johan Söderlingh.


Littera.                   Notarum explicatio.                                                                    Wträknat á
                                                                                                                                  14000 qvadrat alnar.
                                                                                                                                  tunlandedt.
                                                                                                                                  skeppland. kanland.
A. Gården Skararp, Per Biörsson, sämiehemman 1.
   Räntar effter jordeboken ordinarie med förhögningh och extra-
   ordinarie 38 cronor 12 öhre, oppfördh för siälfwa rusthåldh
   wijdh general munstringen anno 1689. Finnes till huuss
   någorlunda wijdh lijka hållit, doch till qvadraten af ringa
   huussbyggnadt, beboes förtijdhen af 2:ne åboar.
   Åkerjorden finnes af ensäde, som allsammans
   åhrligen sååess och är i bruuk, merendels högdt
   belägne, med mycken sten och röör.
B. Lyckan af skrijn sandh och femleehra, in alles                                                                     5.          3.
C. Stufwuåker med mycket stoora steenar, meddellmåttigh
    sandh och mulljordh, 2 skepp 4 7/8 kannor, no 1. Öhrjord, 5 skeppland 6 kanland, no 2,   7.          5 1/24.
   Biärsåker stenigh, medelmåttig sand och mull, 6 kanlandh, nummero 3, öhr-


   jordh, 2 skepplandh 3/4 kanlandh, nummero 4, in alles                                                        2.         6 3/4.
E. Åhsåker, med röör och steen, meddellmåttigh sandh mulljord
   4 skeppland 3 5/8 kanlandh, no 5.  Öhrjord 5 skepplandh 1 1/8 kanlandh, no 6,                   9.        4 3/4.
F. Steenåker, med röör och steen, medelmåttig sandh mull, 1 skeppland 7 1/2 kanland,
   nummero 7. Öhrjord 1 skepplandh 6 kanlandh, nummero 8,                                              3.        4 1/6.
G. Hampåker, stenigh, medelmåttig sandh mull, 7 1/4 kanland, nummero 9.
   Öhrjord, 1 skepplandh 4 3/4 kanlandh, nummero 10,                                                          2.        2 2/3.
H. Lijåker, meddelmåttig sandh mull, 2 kanlandh, nummero 11.  Öhrjordh,
   1 skepplandh 1 kanlandh, nummero 12,                                                                              1.        3.
J. Hampelandet, godh sandh och mulljord,                                                                                          3 1/4.
K. Laeråker med steen och röör, meddelmåttig sandh och mull, 1 skeppland 8 2/3 kanland
  
2 skepp 3 3/4 kanlandh, nummero 13. Öhrjord 2 skepp 6 5/12 kanland nummero 14,          5.           5/6.
L. Learåker med steen och röör, meddelmåttig sandh och mull, 1 skepp 8 2/3 kanland,
   nummero 15.  Öhrjordh, 2 skeppland 3 3/4 kanland, nummero 16,                                     4.        3 1/12.

Littera.                                                                                                                                                                                    Wträknat á
                                                                                                                                                                                             14000 qvadrat alnar
                                                                                                                                                                                               tunnelandet.
                                                                                                                                                                                            skeppor. kanor. lass.
M. Röörsåker med röör och steen, meddellmåttigh sandh mull, 9 kanland, no 17.  Öhriord 2 skeppland 7 3/4 kanland, no 18,   3.      7 5/12.
N. Hassleråker, dhels stenigh meddelmåttig sandh mull, 4 kanland, no 19.  Öhrjord 1 skeppland 7 1/2 kanland, no 20,             2.      2 1/6.
O. Långaråker, stenigh meddelmåttig sandh mull, 7 1/4 kanland, no 21.  Öhrjordh, 3 skeppland 1/2 kanland, no 22,                  3.      7 3/4.
P. Appellåker, meddelmåttig sandh mull, 3 3/4 kanlandh, nummero 23.  Öhrjord, 6 5/6 kanlandh, nummero 24,                        1.      1 1/4.
Q. Breingen, stenigh meddelmåttig sandh och mulljord, 7 1/3 kanlandh, no 25.  Öhrjord, 4 skeppland, nummero 26,                 4.      7 1/3.
R. Krokåker, stenig meddelmåttig sandh mull, 1 skeppland 1/3 kanland, no 27.  Öhrjord, 1 skeppland 5 5/6 kanland, no 28,     2.      6 1/6.
S. Skifftingen, stenig meddelmåttig sandh mull, 1 skeppland 2 1/6 kanland, no 29.  Öhrjord 1 skeppland 6 2/3 kanland, no 30,   2.      8 5/6.
T. Lästen, stenig meddelmåttig sandh mull, 5 kanlandh, nummero 30.  Öhrjord, 6 1/6 kanland, nummero 32,                             1.      1 5/6.
                                                                                                                                                                                     ____________________
                                                                                                                                                                       Summa.             64.      4 5/8.

   Hwilcka 64 skeppland 4 5/8 kanlandh, giör 10 2/3 tunnor 4 5/8 kannor som sååes här
   effter sädesportion med 16 tunnor, sedhan steen och rööhren ähro consi-
   derade.  Fördhelningh af jordmohnens egen natur effter
   noga ompröfwan, befunnit á 14000 qvadrat alnars wträkningh.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh, 3 tunnor 3 skeppor 1 7/12 kannor.
   Skarp öhrjord och gruussbottn med een åker
   femjordh åhrligh,                               7 tunnor 1 skeppa  3 1/24 kannor.
                                               ____________________________________
                                    Summa.          10 tunnor 4 skeppor 4 5/8 kannor, beräknat
                                  6 skieppor på tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.
Numero
   Ängien, hwart ängstycke för sigh, straxt effter mätningen noga öfwer-
   sedt, huru många wanlige lasserum á 25 cubic alnars innehåldh hwar
   ängzwaldh kunnat bäähra, sampt dher hoos oppfördt åboernes bekiännellsse
   huru många sommarkiöhror på hwar ängh blifwer, hwilcka till stoorleek
   att dhe till salu kunna giälla 24 öhre sölfwer mynt och hwart lass 1 crona sölfwer mynt.

1. Massegra, skrijn med måss och liungh, åhrligen                                                                                         2.    5 1/3.      1/12.
2. Hollmana een hög liungbacka, hackas där och hwar bland liungen, allena
   een ringa sijdhwall utmed bäcken och åhn, hwarest emellan belägit ett stycke främmande,                         10.     8 7/8.       5/6.
3. Grässkifftet, häfdas af 4 heela hemman och kommer dhetta hemmanet till hwar
   fiärde åhr, är en liungbacka af stoorleek till 3 skiepplandh 5 1/8 kanlandh, som kan
   räknas 6:te dhels grässblandat, hackas där och hwar bland liungen, blifwer
   in alles, 1/12 lass, hwaraf åhrlig belöper till dhetta hemmanet,                                                                                 8 2/32.     1/48.
4. Föllsskullsängien är hög belägen liungmarck med ringa grässblandat, hackas
   där och hwar bland liungen allena på 2:ne ställen utmed åhn, sijdländh hårdh-
   walls grässbottn så och wedh bäcken.  Innom samma ängh belagne2 3:ne
   eckror, som andhra heman ibidem tillhöra, af stoorleek och hööbärgningh,                                                 60.     9 5/24.   3.
5. Fredagzengien, skrijn hård och måsswaldh,                                                                                                9.     1 13/24.     2/3.
6. Lyckängien, meddellmåttigh godh hårdwall, meddellmåttig godh hårdwall åhrligen,                                    12.     6 1/10.   2 2/3.
7. Ängzwaldh i lyckan, hårdwall åhrligen,                                                                                                       4.     1 1/4.       2/3.
8. Mahlen, stenigh hårdhwall, åhraskiffte blandh 3 hemman, innehåller 5 skieppland 4 7/8 kanlandh,
   blifwer höö 1 lass, belöper dheraf åhrlig till hwart hemman,                                                                          1.    7 183/216.   1/3.
9. Hampelandzekran Gulltåg benämdt, med Lyåkersekran hårdhwall, åhrlig                                                           6 1/8.        1/8.
10. Ekran Kalfhageängien benämdt, stenigh och mycket skrijn hårdwall,                                                         1.    4 1/4.        1/8.
11. 2:ne Laeråkers ekror, mycket skrijn hårdwall, åhrligen                                                                              1.    7 1/6.        1/12.
12. Berget, öfwerwuxit med smått ekekratt, allena een lijten säggemåsa med pors,
   hackas dhär och hwar med lija, af stoorleek och hööhöstningh,                                                                   40.       1/3.    2.
13. Appellsekra skrijn, dhels måss och liung, åhrligen                                                                                      1.    3 5/8.        1/12.
14. 2:ne eckror Slåntörnet benämdt, skrijn hårdwall, åhrligen                                                                          3.    1 2/3.        1/6.
15. Galtespiället hårdwall, åhrligen                                                                                                                         2 1/4.        1/16.
16. Råbäckzängien, skrijn hårdhwall af ringa grässwäxt, åhrligen                                                                      4.    5 1/4.        2/3.
17. Ängien Grässskiftet benämdt, mycket skrijn dhels liungh, dhels börckebuskar,                                           3.    3.             1/6.
18. Stoorängh mycket skrijn, dhels liungh, röömåss, dhels hängefly och börckebuskar,                                   54.    8 3/8.     8.
19. Lilleängh med Krokåkersekra, dhels buskig hårdwall, åhrligen                                                                   2.    1 19/24.     2/3.
                                                                                                                                                          _________________________
                                                                                                                                                  Summa.    216.  7 767/4320. 20 5/12.

   Hwilcka 18 5/12 lass bestiger till 24 sommar kiöhror af all slagz ängh
   sådane som af åboerne om sommaren inhöstas, sampt och dheras egen
   bekiännellsse på hwart ängestycke för sig oppwist. Dy finnes åkern
   medh mycken steen och röör, största dhelen af skarp öhrjord. Ängien
   är skrijn och effter dhess stoorleek och widd af ringa hööbärghningh.
20. Een hage Hägnan benämdt, till 6 koohr, hwarutij 3:ne hemman parti-
   cipera, belöper hwart hemman till 2 koohr.
21. Een hage till 2 kalfwar. Lijtet rijsskratt på äghorna till brän-
   nerijss. Skrijnt muhlebeete. Elliest ingen annan herligheet.
   Dhetta hemman blef anno 1693 den 22 aprill af samptelige
   wederbörande betiänter ransakat och taxerat för ett
   heelt hemman effter egendommen, till 27 cronor 14 2/3 öre sölfwer mynt ränta.


(Karttext:)
Här möter Biäragårdz, Runnegårdz och Lyngbyes äghor på dhenne sijdan.
Sijdländ, dock skrin hårdwall.
Sijdländ hårdwall.
Liungh.
Enebuskar och liungh med gräsblandat.
Skrin liungmarck, hackas här och där bland liungen.
Liungh.
Liungh.
Här mööter fänadzmarcken.
På dhenne sijdan mööter Hermanstorpz och Saltorpz äghor.
Hornbergh.
Stengiärde.
Sten, eker.
Wägh till Liungby kiyrckia.
Kålgårdh.
Bärget.
Stenig ängh.
Ibidem.
Ibidem.
Smått ekekratt.
Pors och säggemåsa.
Här ibland ar3 Skararpe byes äghor.
Sten.
Bergh.
Liungh.
Gläsbacka.
Här mööter Gläszbacka äghor.
Skrin ängh med mås, liungh och dels hängefly.
Liung.
Börck.
Ungdt börcke.
Sammaledes på dhenne sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.___________________
1Fel för Fungells?
2Fel för belägne.
3Fel för är.
nummero.