M2:31b(Rubrik:)
Nummero 2.
Geometrisc delineation och beskrif-
ningh öfwer hemmanet och rusthållet Ågårdh, belägit i provin-
cien Hallandh, Fauråhss häradh och Lyngby sochn,  hwilcket
sammaledhes af beskaffenheet och lijka ehrsättningh wedh samma
tijd till konglig mayt och chronan, af sahlig herr Tripps arfwingar,
som hemmanet Skararp. Observerat och delinierat anno 1692
                                                                             af
                                                            Johan Söderlingh.


Littera.                 Notarum explicatio.                                                  Wträknat á
                                                                                                     14000 qvadrat alnar
                                                                                                            tunlandedt.
                                                                                                       Skieppor. Kannor.
A. Ågårdh, Nilss Perszon skattehemman 1, räntar
   effter jordeboken ordinarie med förhögningh och extra ordinarie 44:  9:  2.
   Gården till dhes qvadrat af ringa huussbyggnadt, beboes
   af 3:ne fattige åboar.
   Åkeriorden är slät uthan steen eller röör, be-
   stående medrendels af lööss sandh, hwilcken ey tåhl
   någon tårcka, som och en dhels dhes grundheet förorsakar.
   Samma jordmohn fordrar ey heller så tiocht wtsäde som annan
                                                                         öhrjordh.
B. Lyckewältra, grund sandh jordh, in alles                                                16.      2/3.
C. Lyckåker, dito jordmohn,                                                                       1.   1.
D. Lyckåker, dito jordmohn,                                                                       1.   7 3/8.
E. Rolandzåker, dito jordmohn,                                                                   2.   3 1/3.
F. Rolandzåker, dito jordmohn,                                                                   4.   2 1/6.
G. Aspåker, dito jordmohn,                                                                         1.      1/4.
H. Bydalsåkern, dito jordmohn,                                                                   7.   6 1/2.
J.  Långaråker, dito jordmohn,                                                                     4.   7 7/8.
K. Präste och kiyrckåkern, dito jordmohn,                                                   8.   4 2/3.
L. Tornåkern, meddellmattigh1 sandh och mullblandhat, åhrlig                       2.   8 1/2.
M. Krookåker, meddellmåttigh sandh och mullblandadt,                              3.   9.
N. Steenssåker, hård grundh och lööss sandjordh,                                        2.   7 3/8.
O. Stooråker, är grund af lööss sandjordh,                                                   7.      2/3.
P. Gofårsåker, skrijn och grundh sandjordh,                                                 2.   8 3/8.
Q. Hålan och Hammerskofften, lööss sandhjordh,                                         4.   8 7/8.
R. Dalsegre, skrijn med grundh och lööss sandh,                                           2.   2.
                                                                                                     _________________
                                                                                            Summa.         74.   3 23/24.

   Hwilcka 74 skiepplandh 3 23/24 kanlandh, giör 12 tunnor 2 skeppland 3 23/24 kanland,
   som sååes här effter sädesportion á 10000 qvadrat alnar med 17 tunnor.
   Bruukas mäst rågzwtsäde och någon hafwra, ey synnerlig korn.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur effter noga
   ompröfwan befunnit á 14000 qvadrat alnars wträkningh.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh,        1 tunnor                   8 1/6 kannor.
   Lööss och skrijn sandh af grundh bottn,  11 tunnor  1 skeppa   5 1/8 kannor.
                                                         ________________________________
                                           Summa.         12 tunnor  2 skeppor  3 23/24 kannor.

   Beräknat 6 skiepp på tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.

   Ängien hwart ängestycke för sigh straxt effter mätningen noga
   öfwersedt, huru många wanlige lasserum á 27 cubic alnar inne-
   håldh hwar ängzwaldh kunnat bähra, sampt dher hoos oppfördt
   åboernes bekiännellsse huru många sommar kiöhror på
   hwar ängh blifwer, hwilcka till stoorleek, att hwar af dhe,
   till salu kunna giälla 24 öhre sölfwer mynt och hwart lass 1 crona sölfwer mynt.

Numero.                                                                                                                 skeppor. kanland.  lass.
1. Ådahlana, belägen utför een brandt backa till åhn, blandh
   ahlebuskar, meddellmåttigh hårdwall, åhrligen                                                          15.         8 3/8.       4.
2. Grässskifftet, bruukas hwart annat åhr medh ett halfft frällse-
   hemman i Töringe af storleek och hobärgning2, 1 skeppland 8 11/12 kanland 2/3 lass,             9 2/3.        1/3.
3. Ågårdzkrokan, högländh och torr sandbacka af ringa wäxt,                                     17.        8 2/3.      1 1/3.
4. Bydahl, sijdländh hårdwall blandh ahlebuskar och meddell-
   måttigh grässwäxt, littera S. Torr och skrijn backa, littera T,                                     15.        3 2/3.      4.
5. Biärszängh hårdhwall, dhels skrijn med måss och liungh,
   dhels bergh med smått ekekratt till stoorleek och höbärgning,                                    38.                      4.
6. Grässskifftet, häfdas hwart annat åhr med ett hemman, ibidem
   skrijn och dhels med liungh, åhrligen                                                                         12.        3 11/12.   1 1/3.


7. Stenssekra, skrijn med mååss och liungh,                                                                   1.        7 1/4.        1/6.
8. Skintan, skrijn med måss och liungh,                                                                          3.        2 7/8.        1/3.
9. Skintan och floa kiärr, mycket skrijn med röömåss och liung
   dhels grässblandat och buskigh,                                                                                13.        1.             2/3.
10. Floa kiärr, skrijn med måssig hårdhwall, åhrligen                                                     2.        4 1/4.         1/3.
11. Hantorsängien med röömåss, dhels liung och buskigh,                                             29.       2 3/4.      2 2/3.
12. Håradals ekra, mycket skrijn sandbacka af ringa nästan
   ingen grässwäxt, åhrlig
13. Betet intagit af fänadzmarck, bruukas till beete,
   och ey slåes, hwarom är 2:ne hemman loper3 till dhetta hemman,                                12.       4 7/24.
14. Helfwetesdahla, sanck kiärr, dhels hängefly föruthan
   een liungbacka, odugelig                                                                                             10.          2/3.    1 1/3.
15. Lillekrooka, sijdlandh4 och meddellmåttigh hårdwall, åhrligen                                    3.       6 1/4.        2/3.
16. Betet medh liungtufor, beetas och ey slåes,                                                               12.      3.
17. Dahls ekran, skrijn hårdwall med buskar, åhrlig                                                          1.                     1/12.
18. Lille intag sijdländh, meddellmåttig grässbottn, littera U. Hög-
   ländh skrijn backa af mycket ringa grässwäxt, littera W.
   Ödelagdh åker, grundh af skarp öhr odugelig af stoorleek
   till 3 skeppland 1 kanlandh hwarpå wäxer ey heller gräss,
   littera X, tillsamman                                                                                                      9.     6 1/2.     1.
19. En lijten åker belägen utij Lille Intagh kallas, no 18, som frällsse-
   hemmanet Backagård häfdar, sees wara af dhenna
   gårdzens rätta grundh om 1/2 skiepplandh, berättas dhen
   wara af swins rootningh och oppgräfningh först opprootat,
   sedhan af åboerna förundt Backagårdh dhet att såh, een tijdh
   dhäreffter skolat en af Backagårdz männ, sworit på tinget
   att dhet war hans åker, och såledhes än till Backagårdh possi-
                                                                                     deras.
20. Allmenningzstycket, bruukas till åhraskiffte af fyhra
   hemman, 2 heela och 2   1/2fa hemman om 5 skeppland 3 1/4 kanland
   1 lass, sijdländh meddellmåttigh grässbottn, littera Y.
   Höglandh5 skrijn och ringa grässwäxt, littera Z.  Hwaraf
   belöper till dhenne gården, åhrlig                                                               1.     7 1/12.          1/3.
                                                                                                    _____________________________
                                                                                       Summa.           207.      4 2/3.       22 3/4.


   Dhesse 207 skieppland 4 2/3 kanlandh giör 34 tunlandh 3 skeppland 4 2/3 kanland
   hwarpå höstas ey meehra än 22 3/4 lass som bestiger
   till 34 kiöhror af all slagz ängh, sådane som af åboerne
   om sommaren inhöstas, sampt och dheras egen bekiännellsse
   på hwart ängstycke för sig oppwist.
21. Een hage till 4 koohr i 3 á 4 weckor om sommaren
   hwarutij ahl och börckebuskar. Skrijnt muhlebeete
   utij odelt fänadzmarck, blandh åtskillige byar och
   hemman. Elliest ingen annan herligheet.
   Dhetta hemmanet blef anno 1693 den 24 aprill af
   samptelige wederbörande bekiänter ransakat och taxerat
   för ett heelt hemman till 31 cronor 9 öre sölfwer mynt ränta.


(Karttext:)
Här mööter Törringe skattegårdz och Hermanstorps äghor.
Septentrio.
Ahl.
Skrin backa.
Här mööter Sånnagårdz äghor.
Asp.
Skrin hög backa.
Skrin hög backa.
Eke kratt.
Här möter Törringe skattegardz6 hage.
Ahl.
Brandt backa.
Börck.
Börck.
Occidens.
Oriens.
Kålgård.
Törringe frälseheman.
Törringe skattegård.
Börck.
Här mööter fänadzmarcken för åtskillige hemman och byar.
Här ibland är Törringe byes äghor.
Här möter Backagårdz äghor.
Backagårdh.
Häriblandh är Törringe byes äghor.
Börck.
Sijdländh.
Högländ liungh tufvor.
Liungh.
Meridies.
Ahl och börck.
På dhenne sijdan är fänadzmarcken.
Pa7 dhenne sijdan är och fänadzmarcken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________________
1Fel för meddellmåttigh.
2Fel för höbärgning.
3Fel för löper.
4Fel för sijdländh.
5Fel för högländh.
6Fel för skattegårdz.
7Fel för på.