M2:32a(Rubrik:)
Nummero 3.
Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer hemmanet och rusthållet Hösten, belägit i provincien
Hallandh, Fauråhs häradh och Lyngby sochn, hwilcket är af
lijka beskaffenheet och lijka ehrsättningh wedh samma tijdh, till konglig
mayt och chronan af sahlig herr Tripps erfwingar som hemmanet
Skararp. Observerat och delinierat anno 1692 af
                                               Johan Söderlingh.

Dhetta hemmanet Hösten blef anno 1693 den 20 aprill af samptelige wederbörande betiänter ransakat och effter egendommen befunnit för ett heelt hemman
till 32 cronor sölfwer mynt ränta.


Littera.                Notarum explicatio.

A. Gården Hösten, Anders Ollsson skattehemman 1.
   Förmedlat 1/9 dhel till 2 cronor sölfwer mynt i extra ordinarie
   och hemmantals räntan, räntar effter jordeboken
   dhet öfwriga åhrligen med förhögningh 43 cronor 26: 8: mark.
   Hemmanet bebygdt i 2:ne parter, 1/2fa gården
   dhen nordeste till huus wed lijka hållen, dhen andra
   södre parten är till huus mycket bröstfälligh,
   hwilckens halfpart som är 1/4de part af hela gården
   lågh ödhe 1684, 85 och 1686. Förorsakat af förra
   åboenes fattigdomb som dädan flött, opptagit
   dhenne parten anno 1687 af nu warande åbo
   så att hemmaneth är i bruuk af 2:ne åboar.

   Åkeriorden dhels högdt belägen med röör
   <    > af ensäde som åhrligen är i bruuk
                                              Norlyckia.


Littera.                                                                                                                                                                                     Wträknat á
                                                                                                                                                                                               14000 qvadrat alnar
                                                                                                                                                                                               tunlandet.
                                                                                                                                                                                               skiepp.  kannor.  lass.
B. Norlyckia och Grässkie allsamman mycket skarp öhrjord, in alles                                                                                           1.        5 1/3.
C. Allmenningen, meddellmåttigh sandh och mull, 2 1/6 kanlandh, no 1. Öhrjord, 3 1/8 kanlandh, no 2, in alles                                         5 7/24.
D. Skåpingen, meddellmåttigh sandh och mull, 3 3/8 kanlandh, no 3. Öhriord, 2 1/6 kanlandh, no 4, in alles                                             5 13/24.
E. Dalsåker, meddellmåttigh sandh mull, 5 skeppor 4 5/6 kanlandh, no 5.  Öhriord, 2 skeppland 5 3/8 kanlandh, in alles no 6,      8.           7/8.
F. Ekra, öhriord, in alles                                                                                                                                                                        1 7/8.
G. Törnes åker, meddellmåttigh sandh mull, 5 1/2 kanlandh, no 7.  Öhrjord, 5 1/2 kanlandh, no 8,                                                1.        1 2/3.
H. Ekåker, skarp öhriord, in alles                                                                                                                                                          3 1/8.
I.  Krökingen, meddellmåttigh sandh mull, 4 skepplandh 6 5/6 kanlandh, no 9.  Öhrjordh, 1 skepplandh 6 19/24 kanlandh, no 10, 6.       4 7/24.
K. Högzåker, meddelmåttig sandh mull, 1 skeppland 1/3 kanlandh, no 11.  Öhriordh, 1 skeppland 8 1/4 kanlandh, no 12,          2.       8 7/12.
L. Högzåker, meddellmåttigh sandh mull, 7 3/4 kanlandh, no 13.  Öhriord, 2 skeppor 5/8 kanlandh, no 14,                                   2.       8 3/8.
M. Låffzkullen, stenigh meddellmåttigh sandh mull, 8 1/2 kanlandh, no 15.  Öhrjord, 8 kanlandh, no 16,                                        1.       7 1/6.
N. Ledzåker, meddellmåttig sandh mull, 1 skepp 19/24 kanlandh, no 17.  Öhrjord, 6 3/8 kanlandh, no 18,                                     1.       7 1/6.
O. Lafyllingarna, 2:ne små åkrar af skarp öhrjord,                                                                                                                                  4 1/10.
P. Tanssåker, meddellmåttigh sandh mull, 7 skepplandh 3 kanlandh, no 19.  Öhrjord, 1 skeppland 1/6 kanlandh, no 20,              8.       3 1/6.
Q. Laeråker, stenigh meddellmåttigh sandh mull, 2 skeppland 5 kanlandh, no 21.  Öhrjordh, 3 skeppland 5 kanlandh, no 22,      6.          2/3.
R. 2:ne åkrar, leerbacken och steenbacken, meddellmåttigh leerjordh,                                                                                                     5 1/8.
S. Lyckan, mycket stenigh af skarp öhrjord,                                                                                                                                 1.       8.
T. Lille Stenlyckan med röör och steen, meddellmåttig sandh mull, 4 1/8 kanlandh, no 23.  Öhriord 1 skepp 3/4 kanlandh, no 24,  1.       4 7/8.
U. Stoora Steenlyckian med röör och steen, meddelmåttig sandh mull, 1 skeppland 3 1/6 kanlandh, no 25. Öhrjord 2 skepp 7/24 kanland, no 26, 3.   3 11/24.
W. Lyaråker, meddelmåttig sandh mull, 1 skeppland 1 kanland, no 27. Öhrjord, 1 skeppland 1 1/6 kanlandh, no 28,                  2.       2 1/6.
X. Tallricken, godh sandh och mulljord,                                                                                                                                                  1 1/2.
Y. Dyrsslij, meddelmåttig leerjord, 5 1/8 kanlandh, no 29. Skrijn leerjord, 2 1/8 kanlandh, no 30, in alles                                                 7 1/4.
Z. Dyrsslij, godh leerjordh,                                                                                                                                                                      7 7/8.
Å. Wassåker, meddellmåttigh leerjord, 7 kanlandh, no 31.  Skrijn leerjord, 2 2/3 kanlandh, no 32,                                                            9 2/3.
Ä. Lille Wassåker, meddellmåttigh leerjord, 3 1/8 kanlandh, no 33.  Skrijn leerjordh, 2 5/6 kanlandh, no 34,                                              5 23/24.
                                                                                                                                                                               _____________________________
                                                                                                                                                                                Summa.       56.      1 23/30.

   Fördhelningh af jordmohnens egen natur effter noga ompröfwan befunnit.
   Meddellmåttigh sandh och mulljord, dhels leerjord,    5 tunlandh 1 skepplandh.
   Skarp öhrjord, dhels skrijn leer,                                4 tunlandh.
                                                          ___________________________________
                                                          Summa.             9 tunnor 1 skeppland.            Räknat 6 skeppor på
                          tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan och sååes här effter sädesportion
                          med 16 tunnor.

Numero.
   Ängien hwart ängestycke för sig, straxt effter mätningen noga öfwersedt huru många wanlige
   lasserum á 27 cubic alnars innehåldh, hwar ängzwaldh kunnat bähra, sampt dherhooss oppfördt åboernes
   bekiännellsse huru många sommar kiöror på hwar äng blifwer, hwilcka till stoorleek att dhe till salu kun-
   na giälla 24 öhre sölfwer mynt och hwart lass 1 crona sölfwer mynt.
1. 2:ne egror Grässskie och Skåpingzekra, skrijn ängzwaldh med röömåss, blifwer                                                                        2.     2 1/3.        1/12.
2. Eckror och öhrbackar wijd Ledzåker, Låffz och Högzåkra med röömåss, blifwer                                                                      6.     6.             1/4.
3. Eckror kringh Dalsåkra, hårdwall åhrligen,                                                                                                                                4.     6 1/6.     1.
4. Fyhra stycken små eckror wijd Törnesåker och Krökingen, skrijn hårdhwall, åhrligen                                                               2.     3 5/6.         1/3.
5. Fallssängien, hårdwall, åhrligen                                                                                                                                                 5.     5 3/8.      1 1/3.
6. Tanssåkers ekra, hårdwall, åhrligen                                                                                                                                          1.     7 1/2.         1/3.
7. Grässskiffte med een annan gård ibidem, häfdas af dhenne gården hwart annat åhr, blifwer in alles 4 1/6 tunlandet och 1/12 lass, hwar åhr 2 1/121/24.
8. 2:ne ekror wijd Laeråker, dhen ena är stenbacka hårdwall, åhrligen                                                                                           5.     5 3/4.         2/3.
9. 3:ne stenbackar och eckror wedh Lijaråker och Steenlyckiorna, blifwer                                                                                     4.                     1/16.
10. Dyrsslij, skrijn hårdwall, åhrligen                                                                                                                                             3.     4 1/6.         3/6.
11. Högen, hårdwall, åhrligen                                                                                                                                                        2.     3.              1/2.
12. Hällebärgz ängh, buskigh marck med ekeskough påwuxen, ringa till hööbärghningh,                                                                  4.        3/8.         1/2.
13. Tufworna, skrijn hårdwall, åhrligen                                                                                                                                          1.     8 7/8.         1/4.
14. Wassängh och ekra, hårdwall, åhrligen                                                                                                                                    2.        7/8.         1/3.
15. Grässskiffte wed Wassbro häfdas af 2:ne hemman, hwardera hwart annat åhr 2 skepp 7 3/4 kanland till 1/2 lass, hwardera åhr,  1.     3 7/8.         1/4.
16. Wassängien, hårdwall, åhrligen                                                                                                                                               12.    8 5/12.    3.
17. Steenbroängien, skrijn med liungh bewuxen blifwer till hööbärghningh, åhrligen                                                                          3.                     1/4.
18. Hollmen, högländh hårdwall, no 1.  Maadwall, no 2.  Liungtufor blandh ung ekeskoug, no 3.
   Släät hårdhwall, no 4,                                                                                                                                                                 43.     2.         8.
19. Stussegra, skrijn öfwerwuxen med aspeskough hårdwall, åhrligen                                                                                              1.     9 1/6.        1/8.
20. Stuussegre mah, dhels sijdländh hårdhwall, åhrligen                                                                                                                   4.     3 1/2.     1.
21. Grässskiffte, högländ skrijn hårdwall häfdas med ett hemman ibidem, hwart anat åhr 2/3 lass, 5 skepp 1 7/8 kanland,                 2.     5 29/48.      1/3.
22. Lille Aspängien, mycket skrijn med mååss och aspeskough bewuxen, åhrligen                                                                           3.     5 1/8.         1/4.
23. Streteslij, medelmåttig godh hårdwall, no 5.  Skrijn måsswaldh dhels aspeskoug bewuxen, no 6, åhrligen                                 4.     8 1/6.         1/6.
24. Tiuran, skrijn måssewaldh medh ekeskough,                                                                                                                             2.     2 2/3.         1/8.
25. Linnedahlen af ringa höbärgningh, skrijn måsewaldh, no 7.  Odugelig kiärr med wattn, no 8.  Höga
    backar på begge sijdor om dahlen medh hassellbuskar, no 9.  Diup dahl af någon grässwaxt1, no 10,                                          34.    5 3/4.     3.
26. Lille Linnedalen medelmåttig hårdwall, no 11.  Skrijn med måss och tufwor, no 12, blifwer                                                        5.     8 2/3.       2/3.
27. Gapzängien, Haregra och Rökzängen, medelmåttig hårdwall, no 13.  Skrijn måsswaldh och liungtufor, no 14. Högländ backa med hassellskog, no 15,
28. Stora Röökzängien, medelmåttig hårdwall, no 16.  Måss och liungtufor, no 17.  Högh backa med buskar, no 18,                    13.     7 3/4.     1 1/2.
29. Lille Laaängh, skrijn och tufwig hårdwall, åhrligen                                                                                                                      8.     3.          1 1/3.
30. Stora Laängh, skrijn och tufwig hårdwall, åhrligen                                                                                                                    11.        1/3.     2.
31. Grässskiffte med hemmanet Yttre Hösten, 3 skeppland 2 3/4 kanland, 2/3 lass, hwart hemmanet åhrligen,                                  1.     6 1/24.       1/3.
32. Grässskiffte med ett annat hemman i Hösten, 5 skeppland 7 kanland, 1 1/4 lass, hwart åhrligen,                                                 2.     8 1/6.        5/8.
33. Kåradahlen är skrijnt grässskiffte hwart annat åhr med ett hem-
   man i Hösten mitt uti diup dahl, å begge sijdor hög backa, 4 skeppland 2/3 kanland, 1/4 lass,                                                         2.        1/3.        1/8.
34. Näszlan, hårdwall bland ahl och börckebuskar, åhrligen                                                                                                             3.        7/12.       2/3.
                                                                                                                                                                                  ____________________________
                                                                                                                                                                                 Summa.      234.    5 13/16.  32 25/48.

   Hwilcka 32 25/48 lass bestiger till 47 kiöhror af all
   slagz ängh, sådhane som af åboerne om sommaren inhöstas, sampt
   och dheras egen bekiännellsse på hwart ängstycke för sigh oppwist,
   ehwarest som någorlundha meddellmåttig grässbottn finnes blifwer
   här 1 1/2 lass på tunnelandet.
35. 2:ne små hagar wijd gården. Och no 36, 2:ne hagar belägne wijdh
   ängiarna, hwilcka tillsammans kunna födha 4 koohr om sommaren
   när man omskifftar med hagarna wijd gården. Skrijnt muhlebeete uti
   odelt fänadzmarck med backar steen och liungh, leya för en dhel
   dhes fänadt på andras marcker. Tårfmåsa mäst utskurin. Humblegård
   till 100 stänger. Warit ett laxesätt i åhn som af dhes odugeligheet ey
   bruukas, eller bebygdt. Elliest är hemmanet belägit utmed stora landz-
   wägen. Ingen annan herligeet2.

Reviderad anno 1728.


(Karttext:)
Här tillstöter Askume sochn och dito byes fänadz marck.
Här mööter fänadzmarcken för åtskillige byar och hemman.
Här tillstöter Askume byes ängemarck.
Stora åhn Fallckenbergz åh benämdt.
Stora landzwägen fran3 Fallckenberg till Jönekiöpingh.
Giärdzgårdh.
Ibidem.
Ibidem.
Sten.
Hösten, ett annat heman.
Stengiärde.
Sten.
Annat hemmans egendom ibidem.
Ungdt eke.
Trägård.
Humble.
Sten.
Stenbacka.
Sten.
Sten.
Här ibland är belägen Hö< >a byes egendomb.
Små eker.
Haszell.
Hög backa med liung.
Hög backa.
Hasell.
Haszell.
Här mööter Yttra Höstens, Hules och Tormoruppz äghor.
Diup dahl.
Börckebuskar.
Stora ådrebrunnan som komma utur jorden.
Ahl.
Börck.___________
1Fel för grässwäxt.
2Fel för herligheet.
3Fel för från.