M2:33b(Rubrik:)
Geometrisc delineation
och beskrifningh öfwer byteshemmanet Hulta be-
lägit i provincen Halland, Fauråhss häradh och
Kiällsse sochn, hwilcket secreteraren wälborne herr Jonas
Månson Silfverstierna bland flehre hemman under-
dånigheet oppdragit konglig mayt och chronan i byte
anno 1653 observerat och delinierat anno 1693 af
                                                 J. Söderlingh.


            Notarum explicatio.

A. Hulta, Larss hemman                  1.
   Oppföres för jordebokzränta, 33 cronor 16 öhre.
   Beboes af 3:ne åboar, gården till huuss wedh lijka hållen.
   Dhetta hemmanet genom byte anno 1653 kommit till
   konglig mayt och chronan, som sedermehra är för-
   såldt till herr Tripp, och anno 1688 åter till konglig
   mayt och chronan hemfallit för okiöpte räntor.
   Så länge hemmanet lydde till herr Tripp haar af går-
   den ey högre ränta utgådt än 15 cronor 16 öhre, och till 
   chronan 4 cronor 16 öhre, hwarmed åboene än till dato
   sluppit, som syhnes förmedlingen så en dhels kommit
   dhäraf att till hemmanet finnes ingen uth eller
   fänadzmarck för dhes chreatur, uthan dhet leyes
   af androm näst intill utij Wästergiötalandh, hwarföre
   dhe åhrlig gifwa 4 cronor 16 öhre sölfwer mynt, nembligen
   till Hakeredz skougzägare gifwes 2 cronor och till
   Sissgemma by skougzlåttare medh Hakered, gifwes åhrligh
   2 cronor 16 öhre. Summa 4 cronor 16 öhre sölfwer mynt
   hwaremot och åboerna hafwa utij furuskougen winfälle
   till eldebrandh. Elliest är dhetta een beswälig fänadzmarck
                                                                                  att

                                                                                                           Wträknadt á
                                                                                                     14000 qvadrat alnar
                                                                                                     tunnelandet.
                                                                                                     skepp.  kanland. lass.
   att boskappen måste ungefähr drifwa 1/2 mijhl genom
   skougen, innan dhet kommer till beete.  
   Åkeriorden mycket röössigh och stenigh af
   ensädhe och allsamman i åhrligit bruuk.
   Meddellmåttigh godh sandh och mulljordh, no 1,                               15.    7 3/8.
   Öhriordh,                                                  no 2,                                17.    6.
                                                                             ___________________________
                                                                                       Summa.         33.    4 3/8.

   Hwilcka 33 skiepplandh giör 5 1/2 tunland
   4 3/8 kanlandh som såes här effter dhes sädesportion med 8 1/2 tunnor.
B. Ängzwaldh i giärdet dhels sijdländh, största
   dhelen högländh måsswaldh blandh ekeskough,
   bergzhallar och steen, in alles                                                            199.             18.
   Föruthan odugelige säggmåsar oräknade.
C. Hårdwalls ängzbåttn i 2:ne lyckor gifwer 1 1/2 lass tunlandet,             10.   7 1/8.    2 5/8.
D. Höstas utij änghagen blandh liungtufwor ,                                          76.               6.
                                                                                                 ___________________
                                                                                                           285.  7 1/8.  26 5/8.    
   Dhet öfwrige med berg, steen, liungmarck och något eke.
E. Een hage medh steen och bergzhallar hwar emellan
   små grässplatzar, födhar 4 kalfwar i 3 weckor.
F. Een sqwalteqwarn i åhn wästan om gården, hwar
   på kan mahlas höst och wåhr.  
   2:ne siögar, Byessiöh och Wtterkiärr gräntzar
   till äghorna, men bruukas intet fiske.
G. Humblegårdh till 100 stänger.
   Ingen egen fänadzmarck, uthan som förbemält
   leyes af androm.  Elliest ingen wijdare
                                         herligheet.


(Karttext:)
Byesiöh.
På dhenne sijdan är Hakeredz och Mellomgiärdes äghor i Sissgemma sochn och Wäster-giötalandh.
På dhenne sijdan är Näsbo äghor i Sissgemma sochn och Wästergiö-talandh.
Säggmåse.
Kålgård.
Börck.
Ekscough.
Säggmåse.
Säggmåse.
På dhenne sijdan är Hållms äghor i Hallandh.
Odugelig liungbacke.
Sten.
Äng med liungtufwor.
Höstas bland sten och liung.
Tranemåse oduglig säggmåse.
Grop.
Här tillstöter Mellomgiärdes äghor i Kiällsziöh sochn och Hallandh.
Utterkiärr lacus.
Här tillstöter Wäleslycke äghor i Kiällsiöh sochn.
Här är Kiällsiö äghor.
                             

(Under skalan:)
Scala ulnarum.