M2:34b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer 3:ne heela byteshemman
belägne i provincen Hallandh, Fauråhss häradh, Staffsinge sochn och by, som nu förtijdhen ähro
militien anslagne.  Hwilcka hemman wälborne herr cammareraren Lindeflycht
anno 1682 till konglig mayt och cronan i byte underdånigst
oppdragit. Observerat och delinierat
anno 1694 af Johan Söderlingh.


Littera.         Notarum explicatio.                                                             Wträknadt á
                                                                                                                  14000 qvadrat alnar
                                                                                                                   tunlandedt.
                                                                                                                   skeppland. kanland. lass.
A. Gården Staffssinge, Mårten Ollsson frällssehemman 1.
   Räntar effter jordeboken 29 cronor 18:  20: d. Beboes af 2:ne åboar,
   huussen wedh lijka hållne.
D. Åkeriorden af eensädhe som åhrligen är i bruk, dhels
   högdt belägen, skrijn sand och öhr, som offta gifwer misswäxt.
   Meddellmåttigh sandh och mulliordh,  no 1,                                                       25.       5 1/8.
   Sijdländ kall och suur jordh,               no 2,                                                         2.       3 1/2.
   Öhriordh,                                           no 3,                                                       32.
                                                                                                             ________________________
                                                                                                           Summa.    59.      8 5/8.

   Hwilcka 59 skieppland 8 5/8 kanland giör 9 5/6 tunland  8 5/8 kanland som
   såes här effter dhes sädhesportion med  15 1/2 tunnor.
E. Ängien mycket liungblandadt 1/4 part hårdwall, 1/4 part till höfång,
   grof starr och sanck afwemarck, 1/2fften sijdländ kall,
   dhels sumpigh med kiällefly bland börckebuskar af suur
   stagg. Meddellmåttigh ängzbottn som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, no 4.               16.     4 7/8.     4 1/8.
   Dito ängzbottn, een ängh samman medh 2:ne andra
   hemman, höstas till åhraskiffte hwart 3:die åhr till
   dhetta hemmanet, innehåller in alles 12 skieppland
   6 3/4 kanland dhäraf åhrlig till dhetta hemmanet 4 skieppland 2 1/4 kanland.
   sampt hööhöstningh som wijsar no 5,                                                                  4.      2 1/4.      1 1/16.
   Ringa ängzbottn som gifwer 1 lass tunlandedt, no 6,                                          40.      7 1/6.      6 3/4.
   Dito ängzbottn, een ängh höstas hwart annat åhr
   till åhraskiffte med ett annat frällssehemman, 2 skeppland
   1/2 kanland dhäraf åhrligit till dhetta hemmanet 1 skeppland 1/4 kanland, no 7,     1.        1/4.        1/6.
   Ringare ängzbottn som gifwer 3/4 lass tunlandet,           no 8,                               27.    7 7/8.      3 1/2.
   Skrijn ängzbottn som gifwer 1/2 lass tunlandet,              no 9,                             104.    1 3/4.      8 2/3.
   Dito ängzbottn.  Een ängh höstas hwart 3:die åhr till
   åhraskiffte med 2:ne andhra frällssehemman ibidem, innehåller
   1 skieppland 2 2/3 kanland däraf åhrligit till dhetta hemmanet 4 kanland, no 10,           4.             1/24.
   Skrijnare ängzbottn som gifwer 1/4 lass tunlandet,         no 11,                             30.    4 1/6.      1 1/4.
   Grof afwemarck mycket sanck, på dhes fänadzmarck,
   höstas grof starr här och där blandh wattnet,                 no 12,                              89.                 8.
                                                                                                         ______________________________
                                                                                                         Summa.       314.    4 1/3.    33 9/16.
   Ringa tårfmarck mäst utskurin.  Smått börcke och wijdebuskar
                                                                                    och


   och ekekratt på dhes ängemarck till brännerijs.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen annan herligheet
   wijdare än några odugelige backar som icke wäxer
   gräass1 eller liungh uppå, eller kan beetas uppå,  no 13,                                       40.

B. Ibidem Högen, Oluf Swenszon frällssehemman 1.
   Räntar effter jordeboken 28 cronor < > öre, beboes af 3:ne
   åboar, huusen någorlunda wedh lijka hållne.
F. Åkeriorden finnes af samma natur som till förestående hemman.
   Meddellmåttig sandh och mulliord,     no 14,                                                       26.      6 5/12.
   Sijdländh kall och suur jordh,             no 15,                                                         5.      7 1/12.
   Öhriord,                                            no 16,                                                       28.      7 5/12.
                                                                                                             ____________________________
                                                                                                            Summa.     61.      2 1/4.

   Hwilcka 61 skieppland 2 1/4 kanland, giör 10 1/6 tunland 2 1/4 kanland som
   såes här effter dhes sädhesportion medh                                15 2/3 tunnor.
G. Ängien liungblandadt och af samma n<at>ur som till näst-
   förestående hemman.
  
   Meddellmåttig godh ängzbottn som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, no 17,                17.      1.         3 1/2.
   Ringa ängzbottn som gifwer 1 lass tunlandet,                           no 18,                 25.      1 1/6.    4 1/6.
   Ringare ängzbottn som gifwer 3/4 lass tunlandet,                      no 19,                 38.      1 1/2.    4 3/4.
   Skrijn ängzbottn som gifwer 1/2 lass tunlandet,                         no 20,                 79.         1/3.    6 7/12.
   Dito ängzbottn.  Een ängh höstas hwart 4:de åhr till
   åhraskiffte medh 3:ne andhra frällss<eh>emman ibidem,
   innehåller 7 skieppland 1 kanland däraf åhrlig till dhetta
   hemmaneth 1 skieppland 7 1/4 kanland,                                   no 21,                   1.      7 1/4.         1/7.
   Skrijnare ängzbottn som gifwer 1/4 lass tunlandet,                    no 22,                  20.      8 2/3.         21/24.
   Grof afwemarck på dhes fänadzmarck, mycket sanck, höstas
   grof starr, där och hwar bland watt<net>,                                no 23,                  23.                   8.
                                                                                                               ____________________________
                                                                                                         Summa.      266.      1 1/4.   28 1/56.

   Odugelige backar som ey wäxer medh grääss eller
   kunna beetas, innehåller och wijsar                                          no 24,                   24.
   Ringa tårfmarck, mäst utskurin.  smått börcke och
   wijdebuskar på dhes ängemarck till brä<nne>rijs. Nödtorfftigdt
   muhlebeete på odelt fänadzmarck.  Elliest ingen
   wijdare herligheet.


C. Ibidem, Biörn Larszon, frällssehemman 1.  Räntar
   effter jordeboken 28 cronor 5 öre, beboes af 2:ne åboar, huusen
   någorlunda wedh lijka hållne.
H. Åkeriorden af samme natur som dhe andre hemmanen.
   Meddellmåttigh godh sand och mulljordh,                            no 25,                      22.       1 7/8.
   Sijdländ kall och suur jordh,                                                no 26,                                  2 7/12.
   Öhriordh,                                                                            no 27,                      37.       1 1/2.
                                                                                                       ____________________________
                                                                                                           Summa.      59.       5 23/24.

   Hwilcka 59 skieppland 5 23/24 kanlandh, giör 9 5/6 tunland 5 23/24 kanland
   som såes här effter dhes sädhesportion medh 15 1/3 tunnor.
I.  Ängien liungblandad af samma natur som till förbemälde hemman.
   Meddellmåttig godh ängzwall som gifwer 1 1/2 lass tunlandet, no 28,                    19.          3/4.      4 3/4.
   Ringa ängzbottn som gifwer 1 lass tunlandet,                          no 29,                    16.      6 1/2.       2 7/9.
   Dito ängzbottn. Een ängh höstas hwart annat åhr, till
   åhraskiffte medh ett annat frällssehemman ibidem. Inne-
   håller 2 skieppland 2 2/3 kanland, däraf åhrligit till detta hemmanet 1 skeppland 1 1/3 kanland, no 30,
   Ringare ängzbottn som gifwer 3/4 lass tunlandet,                     no 31,                    62.                     7 3/4.
   Skrijn ängzbottn som gifwer 1/2 lass tunlandet,                       no 32,                    11.      4 3/4.          11/12.
   Skrijnare ängzbottn som gifwer 1/4 lass tunlandet,                  no 33,                    12.      4 3/4.          1/2.
   Grof afwemarck på dhes fänadzmarck, mycket sanck
   höstas grof starr där och hwar bland wattnet,                         no 34,                    86.                     8.
                                                                                                              ___________________________
                                                                                                            Summa.   208.      8 3/4.      24 31/36.

   Odugelige backar som ey wäxer medh gräss eller
   kunna beetas, innehåller och wijsar,                                       no 35,                    27.
   Ringa tårfmarck mäst utskurin.  Smått börcke och
   wijdebuskar på dhes ängemarck till brännerijs.
   Nödtorfftigdt muhlebete på odelt fänadzmarck.
   Elliest ingen wijdare herligheet.


(Karttext:)
Börckbuskar.
På dhenne sijdan är Lisbo äghor.
Börckbuskar.
På dhenne sij<dan> är fänadzmarck.
Stengiärde.
Fänadzmarck.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Här tillstöter Blackebergh byes äghor.
Till dhe andre hemman ibidem.
Stenbacka, odugelig.
Distantz 12000 alnar.
Hijt till står dhenne elfwen som en siöh höst och wåhr.
Kålgård.
Här tillstöter Winbergh byes äghor.
Stenbacka.
Här emellan är fänadzmarck.
Kålgård.
Här är fänadzmarck.
Prästestom.
Grästompt.
Till hemmanet Lindlyckia.
Liungbacka.
Odugelig.
Odugelig.
Odugelig till äng, åker.
2000 alnar distantz.
Till andre hemman ibidem.
Mellomkull.
Häriblandh är Tröinge byes äghor.
Dhe andre hemmans äghor uti Staffsinge by.
Oduglig.
Tårfmase2, mäst utskurin.
Oduglig oppskurin tårfmåse.
Här möter Tröinge och Winbergz äghor.
Börck.
Oduglig liung.
Grönkullen.
Tårfmåsa mäst utskurin.
Oduglig liungmarck.
Odugelig.
Oduglig.
Staffsinge kiyrckia.
Till andre hemman ibidem.
Börckebuskar.
Tårfmåsa, utskurin.
Börckebuskar.
Börckebuskar.
Här är Staffsinge byes äghor.
Ungdt börcke.
Oduglig.
Höstas till åhraskifte hwart annat åhr med ett annat hemman blifwer 1/4 kiöra eller 1/12 lass, 1/2fften x där af till
                                                                         till denne är 1/24 lass.
Smått ekekratt.
Oduglig.
Ekekratt, oduglig ekra.
Börckebuskar.
Till andra hemman i Staffsinge.
Ekekratt.
Grässkifte.
Oduglig stenbacka.
Odugelig.
Oduglig ekra.
På dhenne sijdan är Arfwedztorps äghor.
Ekekratt.
Oduglig.
Börckebuskar.
Börckebuskar.
1500 alnars distantz.
Intagh.
Dhenne åker tillhörer dhe andre hemman ibidem.
Ängh till dhe andre hemman ibidem.
På dhenne sijdan är Fallckenbergh stadz äghor.
Stengiärde.
Här är fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


_________________________
1Fel för grääss.
2Fel för tårfmåse.