M2:35b(Rubrik.)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer byteshemmanet Pukaredh belägit i provincien Hallandh, Himble häradh och
Skiällinge sochn.  Hwilcket öfwersten wälborne herr Ofwe Tått blandh flehre hemman
i underdånigheet oppdragit konlig mayt och chronan i byte. Observerat och
delinierat anno 1693 af  J. Söderling.


               Notarum explicatio.

A. Pukaredh, Oluf Swensson, hemman 1/2ft.
   Oppföhres effter jordebooken ordinarie ränta 7 cronor 24 öhre,
   beboes af 2:ne fattige åboar.  Hemmanet till huuss någor-
   lundha wedh lijka hållit.
   Åkeriorden är mäst allssamman af skarp öhr och grund
   jordh, som ey tåhl någon tårcka, ey heller tåhl dhen
   samma mycken wääta, då säden af ogräss med måll
   och annat förqwäfwies.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh,         no 1,                              1.     2 7/8.
   Öhriordh,                                                  no 2,                            34.        3/4.
                                                                                _______________________
                                                                                Summa.           35.     3 5/8.

   Hwilcka 35 skiepplandh 3 5/8 kanlandh giör 5 5/6 tunland 3 5/8 kanlandh
   som såes här effter dhes sädesportion medh 9 tunnor.
B. Ängzwaldh i giärdet, suur madhwaldh utmed bäcken
   gifwer 1 lass tunnelandet,                   no 3,                                    20.                3 1/3.
   Suur madh östan om bäcken, gifwer 1 1/2 lass tunlandet, no 4,        4.                1.
   Hårdwalls ängzbottn som gifwer 1 1/2 lass tunlandet,       no 5,        4.                1.
   Stenig hårdwalls grässbottn som gifwer 1 lass tunnlandet, no 6,       5.                   5/6.
   Dhen öfwrige plan emellan åkrarna är liungmarck
   som ey höstas wijdare än understundom, slåes dhär liung
   och inhöstas till ströya under boskappen, wijsar no 7.
C. Hööbärgningh utij ängien är suur madh, höstas blandh
   porssbuskar dhels liungh, gifwer 1 lass tunlandet, no 8,                   55.               9 1/6.
   Föruthan odugelige säggmåssar oberäknade.
   Änn i samma ängh een stenigh liungbacka medh buskar
   och bergzklippor, hackas och slåes där och hwar
   med lija,                                                              no 9,                   52.               1 2/3.
                                                                                       ______________________
                                                                                       Summa.   140.             17.

D. Een hage medh liungh, steen och bergzklippor,
   kan ey födha högre än 1 kalf, innehåller 5 1/3 tunland.
E. Ett lijtet åhlesätt i bäcken östan om gården, ey af
   synnerlig wärde. Ingen skough eller tårfmark
   till bränne, uthan dhet måste kiöpa af androm.
   Skrijnt muhlebeete för dhes boskapp medh liung, steen
   och bergh. Elliest ingen wijdhare lägenheet.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är Släne byes äghor.
Säggmåse, odugelig.
Gubberedz äghor på dhenne sijdan.
På dhenne sijdan är wtmarcken.
Stora Kiärr lacus.
Skrin tufwig suur madwall med porsbuskar dhels liungh.
Säggmåse odugeligh.
Lilla Kiärr lacus.
Backa med liung sten och klippor, hackas med lia där och hwar.
Liung, sten.
Sijdländ mad.
Säggmåsa, oduglig.
Äng med liung och sten.
Kålgårdh.
Kålgårdh.
Små börckebuskar, liungmarck.
Backa med sten och liung.
Liungmarck.
Till Släne.
Sur mad.
Till Släne.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.