M2:36(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer byteshemmanet
Stenen, belägit i provincien Hallandh, Himble häradh och Twåger sochn, hwilcket herr landz cammareraren
herr Lindeflycht anno 1682 blandh flehre hemman i underdånigheet oppdragit konglig mayt och chronan i byte
emot andhra wederlagzhemman i Fauråhss häradh belägne, och nu under säterijet Långhåss i Morupp sochn.
Observerat och delinierat anno 1694 af Johan Söderlingh.


Littera.        Notarum explicatio.                                Wträknadt á
                                                                                   14000 qvadrat alnar tunlandet.
A. Stenen, Bengdt, hemman  1/2fft.
   Oppföres för jordebokzränta, 14 cronor 16 öhre,
   beboes af een fattig åbo.  Hussen bröstfällige.
B. Åkeriorden allssamman af åhrlligit utsäde.
   Meddellmåttigh sandh och mull, no 1,                           10.   1 3/4.
   Skrijn sandh dhels öhr och bergsåughz jordh, no 2,       18.   8.
                                                              ____________________________
                                                                Summa.          28.   8 3/4.

   Hwilcka 28 skiepplandh 8 3/4 kanlandh, giör  4 2/3 tunlandh
   8 3/4 kanlandh som såes häreffter dhes sädes-
   portion med 7 1/2 tunnor.
C. Ängien är största dhelen stenigh och
   buskigh hårdwall, blandh ahl, börck och
   något eke, beswärligh att hösta, no 3,                            46.   8.        1.
C. Grof och sanck starrwall, no 4,                                      8.   5 1/2.   3.
                                                                         ____________________
                                                                     Summa.     55.   4 3/6.   15.

   Tårfmarck till bränne.  Ahl och börckebuskar
   på ängmarcken till brännerijss.  D. Een hage
   till 1 lamb, innehåller 1 skeppland 7 kanlandh.
   Skrijnt muhlebete.  Elliest ingen annan
   herligheet.  Dhetta hemman
   herr cammareraren sig tillhandlat anno 1675. 
   af kiyrckioherden herr Antonius i
   Twåger, då jordebokzräntan
   in alles dhär afgådt 7 cronor 24 öhre.


(Karttext:)
Spannarp.
Här rundtomkringh är Spannarpe byes äghor.
Kålhage.
Asp.
Här ibland och rundtomkringh är Twåger byes äghor.
Ör.
Sten.
Ahl, börck.
Distantzen från gården till ängien, no 4.
Distantzen från dhenne Bratelidz ängh till dhe 2:ne.
Ek, ahl och börck.
Bratteledzängh.
Twåger åh.
På dhenne sijdan är
Twåger byes äghor.Fastarpz äghor.
Twåger broo.
Här mööter Munckegårdz och Fastarps äghor.
Skrin backa.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.