M2:37b(Rubrik:)
Littera.                                                                                   Wträknadt á
                                                                                      14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                                                skeppor. kanland. lass.
               Geometrisc delineation
   och beskrifningh öfwer 2:ne heela byteshemman belägne
   i provincen Hallandh, Himble häradh och Lindbergh
   sochn, dhet eena nu rusthåldh, dhet andra till dhel-
   ningh.  Hwilcka öfwersten wälborne herr Ofwe
   Tått anno          till konglig mayt och cronan i
   byte underdånigst oppdragit, som tillförende
   warit gammalt frällsse i Warbergz läähn.
   Observerat och delinierat anno 1693 af
                                   Johan Söderlingh.


             Notarum explicatio.

A. Gården och siälfwa rusthållet Lindbergh, Biör
   Perszon, hemman 1, räntar effter jorde-
   booken med förhögningh och tillöchte räntor skedde
   anno 1682,  34 cronor 4 öhre sölfwer mynt, beboes af
   2:ne åboar af meddellmåttige wilckohr, huusen wedh
   lijka hållne.
C. Åkeriorden är af eensäde som åhrlig är i bruuk
   dhels högdt belägen skrijn som offta gifwer misswäxt.
   Meddellmåttig sandh och mulljordh, no 1,                                  40.    4 1/8.
   Högdt belägen skrijn sandh och öhriord med någon
   kall och suur jordh som offta gifwer misswäxt, no 2,                   27.    2 2/3.
                                                                                     ________________________
                                                                                  Summa.     67.    6 19/24.

   Hwilcka 67 skiepplandh, giör 11 tunlandh
   1 skiepplandh 6 19/24 kanlandh som såes här effter dhes
   sädesportion med 19 1/2 tunnor.

D. Ängien altsammans hårdhwall, dhels mycket
   skrijn af ringa grässwäxt.
   Godh hårdwalls grässbottn som gifwer 2 lass
   tunnelandet, no 3,                                                                     10.    4 7/8.    3 1/3.
   Meddellmåttigh godh hårdwalls grässbottn som
   gifwer 1 1/2 lass tunlandet, no 4,                                                47.               11 3/4.
   Ringare grässwäxt och hårdwalls ängzbåttn som
   gifwer allena 1 lass tunlandet, no 5,                                           97.    4 5/12.  16 1/6.
   Skrijn hårdwalls ängzbåttn som gifwer allena 1/2 lass
   tunlandet, no 6,                                                                          8.    6 1/2.        11/16.
                                                                                 __________________________
                                                                             Summa.        163.   6 11/24. 30 15/16.

   Några ängstycke där och hwar af mycket ringa
   grässwäxt, dhels odugelige backar, bruukas
   åhrligen till beete och ey slåes, no 7,                                         39.    5.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen
   annan herligheet.  Kiöpa till eldebrandh
   på 1 1/4 mijhl.


B. Gården och tilldelningzhemmanet Lindbergh,
   Giötar Larszon, hemman 1.
   Räntar effter jordeboken medh förhögningh och
   tillöchte räntor 26 cronor 4 öre solfwer1 mynt, beboes
   af 2:ne fattige åboar. Huusen wedh lijka hållne.
E. Åkeriorden är af eensäde som åhrligen
   är i bruuk, dhels högdt belägen, skrijn
   sandh och öhr som offta gifwer misswäxt.
   Medellmåttigh sandh och mulljordh, no 8,                                 18.     4 1/2.
   Högdt belägen skrijn sandh och öhr, dhels suur, no 9,               24.        1/8.
                                                                   _____________________________
                                                                      Summa.                42.     4 5/8.

   Hwilcka 42 skiepplandh 4 5/8 kanlandh, giör 7 tunland
   4 5/8 kanlandh som såes här effter dhes sädesportion
   med 12 1/3 tunnor.

F. Ängien allssamman hårdwall, dhels skrijn
   och ringa grässwäxt.
   Godh hårdwalls grässbåttn som gifwer 2 lass
   tunnelandet, no 10,                                                                    9.     3.         3.
   Meddellmåttigh godh hårdwalls grässbåttn
   som gifwer 1 1/2 lass tunnelandet, no 11,                                  20.     8.         5 1/5.
   Ringare grässwäxt och hårdwalls grässbåttn
   som gifwer allena 1 lass tunlandet, no 12,                                 57.        1/2.    9 1/2.
   Skrijn hårdwalls grässbåttn som gifwer
   allena 3/4 lass tunlandet, no 13,                                                21.     2 1/3.     2 5/8.
                                                                                   ________________________
                                                                                Summa.   108.     4 1/2.   20 13/40.

   Några ängstycken där och hwar af mycket
   ringa grässwäxt, dhels odugelige backar
   som bruukas åhrligen till beete och ey slåes,
   no    14,
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen
   annan herligeet2, hwarcken hwarcken med
   skough, eldebrandh, fiske eller qwarn, uthan
   kiöpa eldebrandh af androm på 1 1/4 mijhl
   som förmält hooss förestående hemman.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är Toffta byes äghor.
Frönninge3 eller Lindbergz åh.
På dhenne sijdan fänadzmarcken.
Här emellan är andra hemmans äghor ibidem.
Här mööter Lindbergh prästegårdz äghor.
Ahl.
Sten.
Berg.
Fänadzmarck.
Stenbacka.
Stengiärde.
Sten.
Oduglig backe.
Stengiärde.
Lindbergh.
Betes.
Betes.
Kålgård.
Kålgårdh.
Lindberg.
Här ibland är andra hemmans äghor i Lindbergz by.
Asp.
Stengiärde.
Här mööter och fänadzmarcken.
Öde.
Öde.
Öde oduglig.
Häribland är Lindbergh byes äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies._______________
1Fel för sölfwer.
2Fel för herlighet.
3Fel för Trönninge.