M2:38b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer byteshem-
manet och rusthållet i Trönninge by, Larss Ollssons gårdh, hemman 1, belägit i provincen Hallandh
Himble häradh och Lindbergh sochn, som öfwersten wälborne herr Ofwe Tått anno     till konglig mayt och
chronan i byte underdånigst oppdragit, som förr warit gammalt frällsse i Warbergz läähn och
benämde häradh. Observerat och delinierat anno 1693 af  Johan Söderlingh.


Littera.                                                                                     Wträknadt á
                   Notarum explicatio.                                            14000 qvadrat alnar tunlandedt
                                                                                                skepp.  kannor.  lass.
A. Gården och rusthållet Trönninge, Larss Ollsson hemman 1.
   Räntar effter jordeboken i ordinarie och extra med
   förhögningen 36 cronor 16 öhre silfwer mynt, beboes af
   2:ne åboar, gården till huuss dhels bröstfällige.
B. Åkeriorden är af ensäde som åhrlig är i bruuk.
   Meddellmåttig sandh och mull, dhels leer, no 1,                         31.     1 1/2.
   Skrijn femsandh medh leer, dhels öhr och någon
   suur jordh, som alla dhesse kunna komma i lijka
   consideration wijsar, no 2,                                                        43.     4 1/8.
                                                                            ____________________________
                                                                             Summa.         74.     5 5/8.

   Hwilcka 74 skiepplandh 5 5/8 kanlandh, giör 12 tunlandh
   2 skiepplandh 5 5/8 kanlandh som såess här effter dhes
   sädesportion med 21 1/2 tunna.

C. Ängien mäst hårdwall, dhels skrijn, dhels skrijn
   och grof råckemadh, wijdlöfftig belägen och beswärlig
   att hösta.
   Godh hårdwalls grässbottn som gifwer 2 lass tunlandet, no 3,    5.     1 2/3.      1 11/16.


   Meddellmåttig hårdwalls grässbottn som gifwer 1 1/2 lass
   tunnelandet, no 4,                                                                     69.     5 1/3.    17 1/2.
   Ringare grässwäxt och hårdwalls grässbottn som
   gifwer allenast 1 lass tunnlandet, no 5,                                       38.     3.           6 1/3.
   Skrijn hårdwalls ängzbottn, hwariblandh bestående
   10 skepplandh 1 1/4 kanlandh grof råckemadh eller spannegräss
   till 1 1/4 lass, gifwer allenast 3/4 lass tunnelandet öfwer alt
   wijsar,    no 6,                                                                           38.     5 1/2.     4 7/8.
   Skrijnare hårdwalls ängzbåttn som gifwer allenast
   1/2 lass tunlandet, wijsar no 7,                                                     2.     6 1/3.        5/24.
   Änn een ängh, Lindbergzängien benämdt, belägen
   meehr än 1/4 mijhl från gården med tufwor och
   porsserijss blifwer allenast 1/4 lass tunlandet, no 8,                     25.     2 3/8.     1.
                                                                             _________________________________
                                                                             Summa.        179.    5 13/24.  31 29/46.

   Några ängstycken där och hwar af mycket ringa
   grässwäxt, bruukas åhrlig till beete och ey
   slåes, no  9,                                                                              23.


   2:ne sqwalteqwarnar, hwaruti åboerne ägher för-
   tijden 1/3 part utij hwardera, men ähro samma
   ståendhe på andra hemmans egendomb och
   dämbningen till en dhel på dhenne gårdzens
   grundh,  no  10.
   Skrijnt muhlebeete.  Elliest ingen annan herligheet
   uthan måste åboerna kiöpa sitt eldebrandh
   af androm.


(Karttext:)
Dhenne ängh belägen 1/4 mijhl från gården.
På dhenne sijdan är Börckes äghor.
På dhenne sijdan är Swenstorps äghor.
Här möter fänadzmarcken.
Stenbacka.
Hårdwall.
Råckemad.
Här är andras åker och äng i Trönninge by.
Här är och fänadzmarcken.
Kålgårdh.
Kålgårdh.
På dhenne sijdan är Klagztorps äghor.
På dhenne sijdan är Hammars äghor.
Här ibland är Trönninge byes äghor.
Här ibland är andra hemmans åker och ängh i Trönninge by.
På dhenne sijdan är Warbergz Tegellgårdz åker och ängmarck.
Här mööter Qwarnegårdz åker och änghmarck.
Dhenne äng belägen mehr än 1/4 mijhl från gården.
På dhenne sijdan är Klagztorps äghor.
Qwarnegårdz åker och änghmarck.
Trönninge åh.
Här möter Warbergz stadz äghor.
Är Warbergz äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.