M2:39b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer byteshemmanet Bråtåhss, belägit i provincien
Hallandh, Himble häradh och Rollstorpa sochn, hwilcket
öfwersten högwälborne herr Blekert Wachtmeister blandh
flehre hemman i underdånigheet oppdrager konglig mayt
och chronan i byte emot godz i Östergiötalandh. Observerat
och delinierat anno 1693 af   J. Söderlingh.


Littera.                        Notarum expicatio.                                    Wträknadt á
                                                                                                       14000 qvadrat alnar
                                                                                                       tunnelandet.
                                                                                                       skeppor.  kannor.  lasz.
A. Bråtåhss, Anders Swenszon, hemman 1, oppföres
   effter jordeboken ordinarie, allenast 8 cronor 10 öhre, beboes af 2:ne åboar, någorlunda
   wijdh macht.  Gården till huuss wedh lijka hållen.
                Åkeriorden af åhrligit wtsädhe.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh, no    ,                                          4.     6 3/4.
   Öhriordh,                                          no    ,                                        17.     4 5/12.
                                                                                             _____________________
                                                                                            Summa.    22.     1 5/6.

   Hwilcka 22 skiepplandh 1 5/6 kanlandh, giör 3 2/3 tunlandh 1 5/6 kanlandh som såes här
   effter dhes sädhesportion medh 5 1/2 tunnor.
B. Ängzwaldh i giärdet dhels stenigh, dhels sijdländh som höstas här och där
   blandhskough och buskar sampt och kringh måssar, innehåller dhes plan medh
   backar, måsar, skough och buskar in alles, så och hööhöstningen       297.                   14.
   Hwilcket höfångh består in alles medh höö, måss, liungh, löf och pinnar.
C. Hööhöstningh utij skougzängien där och hwar blandh skough och buskar, bergh
   steen och klippor, medh måss, liungh, löf och pinnar tillsammans,       270.                   10.
                                                                                                 ______________________
                                                                                          Summa.     567.                   24.

D. Enskiylt bokeskough sunnan om gården till 13 swins ållon när ållon blifwer,
   af stoorleek till,                                                43 9/12 tunlandh.
E. Enskiylt bookskough nordwäst om gårdhen till 3 swons ållon när ållon blifwer,
   hwarest ey meehr än 2:ne små bookhult utij heela dhenne marcken finnes,
   dhet öfwriga stenigh liunghmarck medh några ahl och börcker ståendhe,
   innehåller dhes plan tillsammans,                    76 1/2 tunlandh.
F. Een hage medh stenigh liungmarck, hwaruti bokekratt, ahl och börcker
   ståendhe, födhar om sommaren 6 kohr i 3 weckor, innehåller 49 1/6 tunlandh.
G. Een hage medh stenigh grässmarck till 2 lamb, innehaller1 2 1/6 tunlandh.
H. Humblegårdh till                                                    500 stänger.
   Intet fiske eller qwarn. Nödtorfftigdt muhlebeete, elliest
   ingen wijdare lägenheet.


(Karttext:)
Hagsiön.
På dhenne sijdan är Hagzeredz äghor.
Måsa.
På dhenne sijdan är och Hagzeredz äghor.
På dhenne sijdan är Stensares äghor.
På dhenne sijdan är Tingåhsa äghor, skough och marck.
Bokscough.
Måsa med liungtufwor.
På dhenne sijdan är Acculla äghor, scough och marck.
Bokekratt, ahl, börck, steen och liungmarck.
Bokscough och stenig liungmarck.
Ahl.
Bokekratt, börck och ahl med stenig marck, slåes där och hwar bland scougen, jämbväl här
                                                             och där små säggmåsar.
Stenig lambhage.
Stenigh liungmarck.
Måsa.
Börck.
Ahl.
Trägård.
Sijdländ äng.
Säggmåsa.
Kålgård.
Blomskiärr.
Sten.
Stenmarck.
Eek.
Sten.
Bokskough.
Sijdländ äng.
Ängmarck med bergh, stenig, bokekratt, ahl och börckebuskar, höstas där och hwar bland
                                                           scoug och buskarne.
Skiön bokescough.
Skräppekiärr lacus.
Ämptasiön.
Huuskullen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


____________________
1Fel för innehåller.