M2:40b



(Rubrik:)
Geometrisc delineation
och beskrifningh öfwer frällsse byteshemmanet Ackulla, belägit
i provincien Hallandh, Himble häradh och Rollstorpa
sochn.  Hwilcket öfwersten högwälborne herr Bleckert
Wachtmeister blandh flehre i underdånigheet oppdrager
konglig mayt och chronan i byte emot godz i Öster-
giötalandh.  Observerat och delinierat anno 1693 af
                                              J. Söderlingh.


Littera.     Notarum explicatio.                                   wträknadt á
                                                                               14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                               skepp.  kannor.  lass.
A. Ackulla, Bengdt Erichsson, hemman 1.
   Oppföres effter jordeboken ordinarie, allenast 11:  4:  9 3/5 d.
   Beboes af 2:ne åboar, än någorlunda wedh lijka.
   Huusen dhels bröstfällige.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh, no 1,                15.    6 1/4.
   Öhriordh,                                          no 2,                19.    6 1/2.
                                                                    ______________________
                                                               Summa.        35.    3 5/12.
   Hwilcka 35 skiepplandh 3 5/12 kanlandh giör 5 5/6 tunland,


   3 5/12 kanlandh som såes här effter dhes sädesportion
   á 9000 qvadrat alnar med 9 tunnor.
B. Ängzwaldh i giärdet, stenigh hårdwall blandh
   skough och buskar, utij circumferentzen in alles,      207.                      17.
   Hwilcka 17 lass består med hårdwalls höö,
   mååss, löf och qwistar som i huusen finnes
   wara inkiördt, och till 1/3 part odugeligit, belöpan-
   des sig af alt slagh till 1/2ft lass tunnelandet.
C. Hööbärgningh utij skougz och änghagen, höstas
   föruthan i måsslaggar där och hwar blandh
   bokeskougen, sombligestädes 1 fambn och somblige-
   städes 2 fambnar, belöpandes sigh till 9 lass
   medh höö, löf, måss och qwistar som finnes 1/2fften
   utij dhes ängeladha, och 1/2fften finnes till gården
   inkiördt, circumferentzen med skough odugelige
   måsar och at finnes, men hööbärgningen allena         465.                       9.
                                                                    ____________________________
                                                          Summa.           672.                      26.

D. Bookskough Norskougen benämdt, innehåller 105 5/6 tunland,
   hwaruti beståendhe 12 1/3 tunlandh med onyttigh


   siöh, liungmåssar och stenbacka, blifwer igen
   circumferentzen till nyttigh skough 93 1/2 tunlandh
   och till 20 swins ållon när ållon blifwer.
E. Innom samma skougz circumferentz är och
   een stenigh liungmarck uthan skough af 89 1/3 tunland.
F. Bokskough Söderskougen benämdt, innehåller 58 5/6 tunland
   och till 6 swins ållon när ållon blifwer.
G. Innom samma skougz circumferentz finnes
   liungmåsa uthan skough, innehåller 33 tunland.
H. Een hage till 6 kohrs beete i 3 weckors
   tijdh, hwilcken om sommaren ungefähr
   1/2fften till dhes widd onyttigh med liungmåse
   och bergh, hwaruti och med bokeskratt, ahl och
   börck, innehåller till stoorleek 78 5/6 tunland.
   Lott i 3:ne siögar, Öyassiön, Äntassiön och Aassiön, bruukas ey
   synnerlig wijdare än under stundom om wåren med näät emedan
   dhe ey af sig kasta eller ähro fiskerijka.  Änn 2:ne små
   skougs siögar Älingekiärr och Förekiärr af ingen nytta
   och obrukelige.  Warit och fordom bebygdt een sqwalte-
   qwarn utmedh gårdhen, men nu ey finnes, är odugelig
   och förlågdt fall.  Nödtorfftigdt muhlebete.  Elliest
   ingen wijdare lägenheet.
   Bokeskog uti skogz och änghagen til 5 swijns ollon.
   Humblegård til 60 stänger.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är Muute byes och dhels Stensares äghor.
Book.
På dhenne sijdan är Bråtåhs skough och marck.
Älingekiärsmåse med liungh.
Sten.
Älingekiärr lacus.
Bar stenbacka.
Liungh.
Liungmåse.
Hårsakiärr.
Norscougen, bokscough.
Stengiärde.
Liung måse.
Yasiöh öh.
Stenigh liungmarck på Norscougen.
Sijdländ ängmarck, stenig med börck och ahl.
Öya siön.
På dhenne sijdan är Knutzbogdz äghor.
Änglada.
Slåes dhär och bland scougen.
Kålgård.
Säggmåse.
Säggmåse.
Odugelig sägg och liungmåsa.
Smärre book dhels rijsbook.
Säggmåse.
Säggmåse.
Sten.
Slåes dhär och hwar.
Odugelig säggmåsa.
Bokscough.
Börck, ahl, smått ekekratt.
Stenig marck.
Bokscough.
Ung book, dhels rijssbook.
Hasell, ahl och börck dhels ung rijssbok.
Äntasiön.
Ahl, slåes.
Liung och säggmåse.
Säggmåse.
Säggmåse.
Börck, ahl och bokekratt.
Aasiön.
Stora måse, odugelig med liung och sägg.
Här mööter Bråtåhss och Tingåhss skough.
Liungmåse.
Söderscougen, bokscough.
Börck.
Förekiärr lacus.
Börck, ahl.
Hvarmanshufwud, stor hög steen.
Sten.
Sten.
Kroksiöwadh.
På dhenne sijdan är Swartrå byes scough och marck.
Dhenne skillnaden är och häradzskillnsdt emellan Himble och Fauråhss häradh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.