M2:42(Rubrik:)
Geometrisc delineation och
beskrifningh öfwer hemmanet Hagzeredh belägit i provincien
Hallandh, Himble häradh och Rollstorpa sochn, hwilc-
ket öfwersten högwälborne herr Bleckert Wachtmeister
blandh flehre hemman i underdånigheet oppdrager
konglig mayt och chronan i byte emot godz i
Östergiötalandh. Observerat och delinierat anno 1693
                                                      J. Söderlingh.


                  Notarum explicatio.                                    wträknadt á
                                                                                      14000 qvadrat alnar
                                                                                       tunnelandet.
                                                                                       skepp.  kannor.  lass.
A. Hagzeredh, Swen Jönsson, hemman  1.
   Oppföhres ordinarie ränta effter jordeboken 7:  24:
   beboes af 2:ne åboar, någorlundha wijd macht,
   gårdhen till huuss wedh lijka hållen.
B. Åkern allssamman af lööss sandhiordh, som när
   wädherleeken medh någorlundha rägn om sommaren
   gifwer godh rågh, men tåhl ey synnerligh tårcka, inehåller,  39.    2.
                                                                              _____________________
                                                                          Summa.      39.    2.

   Hwilcka 39 skiepplandh 2 kanlandh, giör 6 1/2 tunland 2 kanland,
   som såes häreffter dhes sädesportion medh       tunnor.


C. Ängzwaldh i giärdhet, mäst sijdländh madwals gräss-
   bottn, innehåller                                                                 105.               6.
D. Ängzwaldh och hööbärgningh i hagen wästom om
   gården, dhels blandh börcke och bokeskough, höstas in
   alles med hårdwalls höö, måss, liungh, löf och pinnar,           81.               5.
E. Ängzwaldh och hööbärgningh utij hagen sunnan
   om gården, dhen wästre dhelen om liungberget med
   liungh öfwergången, börcke och aspebuskar, dhen östre
   dhelen med berg, börcke och bokekratt, hwariblandh höstas.
   Innehåller in alles och blifwer till hööbärgningh, sampt
   medh liungh, löf och qwist,                                                 321.              13.
                                                                           _______________________
                                                                           Summa.     507.              24.

F. Enskiylt bokeskough till 28 swins ållon när ållon blifwer.
   Ähr fullar af någon circumferntz och storleek,
   men största dhelen tunn af få trään på bergen,
   endhels och effter utwisningen mycket uthuggen,
   dhels bahra bergh, dhels blandat medh book och
   ahl som nogare på cartan finnes, innehåller 209 5/6 tunland.
G. Een hage till 4 stycken lamb i 3 weckors tijdh.
H. 2:ne små sqwalteqwarnar.
I.  Ett lijtet åhlefiske ey af synnerligit importance.


K. Siön Swarten gräntzar till äghorna, bruukas understundom
   om wåhren medh näät, ey af synnerligh nytta för dhes
   myckna diupheet.
L. Siön Hagssion1 belägen på äghorna, bruukas och under-
   stundom om wåhren medh näät, ey heller af synnerlig
   nytta eller dhärutij är mycken fisk.
M. Humblegård i trägården till 20 stänger.  Nödtorfftigdt
   muhlebeete på dhes skougzmarck.  Elliest ey wijdare
                                       lägenheet.


(Karttext:)
Spångaremåsabro.
Här mööter Ellingebergz skougmarck.
Här mööter Öfwralijas skougzmarck.
På dhenne sijdan är Wängill skougzmarck.
Bokescough.
Swarten lacus.
Bara bergh.
Måsa med alscough.
Kålgård.
Berg, sten, liung.
Liung.
Bokscoug dhels ahl.
Bart högdt liungbergh.
Wasia odugeligh.
Stensares äng, belägen i skougen.
Skrin måsbacka.
Skrin måsbacka.
På dhenne sijdan är Stensares scoug och marck.
Hagsiön.
Sijdländ sur.
Änghage med liungh, börcke och aspebuskar, Söderhage benämdt.
Börckesijk2.
Skiön bokescough.
Alfarasteen.
Klofstena.
Getsten.
Här tillstöter Bråtåhsa äghor skough och marck.
Runekiärr lacus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.


___________________
1Fel för Hagssiön.
2Fel för börckefijk?