M2:43b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och
beskrifningh öfwer byteshemmanet Tinghåhss, belägit i
provincien Hallandh, Himble häradh och Rollstorpa
sochn.  Hwilcket öfwersten högwälborne herr Bleckert
Wachtmeister blandh flehre hemman i underdånigheet opp-
drager konglig mayt och chronan i byte emot godz
i Östergiötalandh.  Observerat och delinierat anno 1693 af
                                          J. Söderlingh.


                     Notarum explicatio.                                      wträknadt á
                                                                                  14000 qvadrat alnar
                                                                                   tunnelandet.
                                                                                   skeppland. kanland. lasz.
A. Tinghåhss, Swen Larszon, hemman 1.
   Oppföres effter jordeboken ordinarie allenast 11:  4:  9 3/5 d.
   Beboes af 4 förarmade åboar, hemmanet till huuss
   bröstfällige.  Åkeriorden mycket högdt belägen
   medh mycken bergsur öhriordh, tålandes ey wäta eller tårcka.
   Meddellmåttigh godh sandh och mulljordh, wijsar no 1,              17.     7 7/24.
   Bergsur öhriord medh bergsåugh undher jordhen, no 2,              21.     8 7/24.
                                                                               _____________________________
                                                                              Summa.         39.     6 1/4.

   Hwilcka 39 skieppland 6 1/4 kanland, giör 6 1/2 tunland 6 1/4 kanland som
   såes här effter dhes sädhesportion med 9 2/3 tunnor.
B. Ängzwaldh i giärdet dhels stenig hårdwall blandh skoug och
   buskar, utij circumferentzen in alles, slåes dhär och hwar          661.                     24.
   Hwilcka 24 lass som höstas här och där blandh skougen, består
   tillsamman med hårdhwals höö och 1/2fften liungh, måss, löf och qwist
   som odugeligit är och åter boskapen fråntages.


C. Enskiylt bokeskough till 17 swins ållon när ållon blifwer,
   Innehåller utij circumferentzen  66 1/2 tunlandh.
D. Samskough med Bråtåhssa gårdh, hwart hemman till 8 swins
   ållon när ållon blifwer, innehåller in alles till begge
   hemmanen 89 5/6 tunlandh, 1/2fften till dhetta hemmanet 44 11/12 tunland
E. Een hage merendels medh liungh och steen, af ringa
   grässmarck till 8 kohrs beete i 3 weckor af 50 tunlandh.
F. Een hage till 4 kalfwar i 3 weckor medh steen, liungh
   och bokekratt bewuxen, innehåller      27 1/3 tunlandh.
G. Een hage mycket stenigh till 4 stycken lamb, 2 2/3 tunlandh.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen annan
   herligheet.  Bruukas intet fiske uti någon-
   thera af dhe små siögarna som på cartan syhnes
   medelst dhes odugeligheet.
   Humblegård till 250 stänger.


(Karttext:)
Swarten lacus.
Säggemåsa.
På dhenne sijdan är Kushulta äghor scough och marck.
Bokratt, sten och stubbar.
Bokscough.
Liungberg.
Hagen, Tinghall benämdt.
På dhenne sijdan är Hagzeredz äghor.
Rijsbok och stubbar sampt sten.
Måsa.
Runekiärr lacus.
Hölada.
På dhenne sijdan är Bråtåhs äghor scough och marck.
Hage med liung och steen till 8 stycken kohr i 3 weckor.
Stenig ängzwaldh.
Stenig gräsmarck.
Öde odugelig.
Kålgård.
Book.
Grop.
Stenig betesmarck.
Bokescough.
Ahlkiärr.
Bokescough uthan gräsmarck.
Säggmåsa.
Blanskiärr lacus.
Litet gräsmarck bland bokescougen.
Måsa.
Måsa.
Skiön bokescough.
Skräppekiärr lacus.
Måsa.
Skougzmåse.
Kroksiön.
Bokscough, Boråhs benämdt, sammanscough med Bråtåhs.
På dhenne sijdan är Swartrå äghor.
Måsa.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.