M2:44b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och
beskrifningh öfwer frällsse byteshemmaneth Kuszhult
belägit i provincien Hallandh, Himble häradh och Rollstorpa
sochn, hwilcket öfwersten högwälborne herr Bleckert Wacht-
meister blandh flehre hemman i undherdånigheet oppdrager
konglig mayt och chronan i byte emot godz i Östergiötalandh.
Observerat och delinierat anno 1693 af J Söderlingh.


Littera.              Notarum explicatio.                                        wträknadt á
                                                                                                 14000 qvadrat alnar
                                                                                                 tunnelandet.
                                                                                                 skepp.  kannor.  lass.
A. Kuszhult, Lars Jönsson, hemman 1.
   Oppföres effter jordeboken ordinarie allenast 12: 28: 9 3/5.
   beboes af 2:ne åboar, någorlunda wijdh macht. Gårdhen
   till huuss wedh lijka hållen.
   Åkern allssamman af åhrligit wtsädhe.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh, no 1,                                17.    3 5/12.
   Öhriord,                                          , no 2,                                12.    7 1/4.
                                                                                       _____________________
                                                                               Summa.        30.    1 1/8.

   Hwilcka 30 skiepplandh 1 1/8 kanlandh, giör 5 tunlandh 1 1/8 kanlandh som  
   såes häreffter dhes sädhesportion medh  8 tunnor.
B. Ängzwaldh i giärdet är stenigh och buskigh och buskigh dhels sägg-
   måsar, hwarkringh höstas, innehåller dhen plan af
   förbenämde natur så wijda som höstas och blifwer                   180.
   Hwilcket hööfångh består in alles medh höö, måss,
   liungh, löf och pinnar.
   Odugelige backar, bookhult och säggmåsar utij samma
   giärde som ey kunna höstas, innehåller 9 tunlandh,
   wijsar no 3.
C. Hööbärgningh utij skougzängien dhels blandh steen
   och liungh, dhels kringh säggmåsar, innehåller
   med höö, måss, liungh, löf och qwistar, no 4,                            221.               11.
                                                                                _______________________
                                                                               Summa.       401.               26.

   Elliest innehåller circumferentzen af ängien medh ängz-
   waldh, skough, säggmåsar, stenigh liungmarck och bete,           146 1/2.
D. Enskiylt bokskough till 34 swins ollon när ållon blifwer,
   innehåller utij circumferentzen 100 2/3 tunlandh.
   Innom samma skougz circumferentz är een plan
   af stenigh liungmarck som är baar uthan skough, inne-
   håller och wijsar, no 5,  till 11 5/6 tunland.
E. Een hage medh stenigh liungmarck, där och hwar
   grässmarck emellan liungtufworna, födhar om
   sommaren 10 stycken koohr i 3 weckors tijdh, innehåller 85 1/2 tunland.
   Ingen kalfhage uthan i dhes ställe bruukas 2:ne
   platzar dhärtill beete i ängien, innehåller och wijsar
   no 6, nembligen  18 1/6 tunlandh.  Hwilcka
   18 1/6 tunlandh af circumferentzen består uti förbenämde 146 1/2 tunland,
F. Een hage till 2 stycken lamb medh liungh och steen, innehåller 1 2/3 tunlandh.
G. Een sqwalteqwarn kan mahlas dhärpå till huussbehof.
H. Ett lijtet åhlefiske, hwarutij dhetta hemmanet participerar
   1/2fften medh 2:ne hemman Högzhult och Bårstilt i Swartå sochen.
   Siön Swarten gräntzar till äghorna, hwaruti bruukas
   ey wijdhare fiske än understundomb om wåhren med näät.
   Siön Krookssiön gräntzar till äghorna, men bruukas
   intet ey heller af nytta.
I.  Humblegårdh till             200 stänger.
   Nödtorftigdt muhlebeete.  Elliest ingen wijdare
                      lägenheet.
   Men den ena plan som
   sess ini giärdet neppligast kan
   föda 2 kalfwar.  Warit fordom ett torpeställe af 1 lisspund smörs
   ränta. Men nu med liung mest öfwergånget.


(Karttext:)
Yttra Nabbe.
Bokescough.
Bar sten backa.
Sungz måse.
Här släpper bokescougen.
Svarten lacus.
På dhenne sijdan är Tinghåhss äghor.
Liung, bergh och steen.
På dhenne sijdan är Borstilta äghor i Swartrå sochn och Faurahss häradh.
Skrin sijdländ gräsmarck.
Odugelig säggmåsa.
Stenig marck med liungh.
Liung, steen.
Ung bokescoug.
Måsa.
Sten.
Börck.
Måsa.
Medelmåttig.
Skrin måswall.
Sijdländ hårdwall.
Humblegård.
Måsa.
Sten och liungh.
Äng.
Kålgård.
Åhlefiske.
Tårr liung och stenig liungmarck med gräs bland tufvorna.
Sqvalteqvarn.
Bar stenig liungmarck.
Liungh och stenigh marck brukas till bete.
Sijdländ marck emellan bokscougen, består af säggmåsa hwaromkringh utmed
                   sijdorna, slåes där och hwar.
Liung stenig backa med några få ahl och börckestubbar.
Bokscough innom ängien.
Måsa med ahlbuskar.
Hijt går bockscougen.
Kallsiön.
Svallbäckz måse.
På dhenne sijdan är Svartrå byes äghor.
Sten.
Måsa.
Yxnamåsa.
Måsa.
Här tillstöter Tingåhs och Bråtåhs äghor.
Sten.
Kroksiön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Norrpil:)
Septentrio.
Meridies.