M2:44d(Rubrik:)
Geometrisc delineation
och beskrifning öfwer 2:ne skattehemman, belägne i
Rollstorp och Mutene byar, provincien
Hallandh, Himble häradh och Rollstorp sochn,
som general lieutenampten och landzhöfdingen
högwälborne baron herr Bleckert
Wachtmeister i byte underdånigst oppdrager
konglig mayt och cronan, till bristens fyllnad emot
Rothenbourgz godzet i Östergiötalandh.
Observerat och delinierat
anno 1700
af
Johan Söderlingh.


(Tabell:)
Åkeriord.                                                                               Ängmarck.                                                                                                                         Ängiar
Meddellmåttig.            Skrijn.                                                 Äng som gifwer.                                                                                                                 och backar.
leer och mullblandad.  leer och.           Öhriord.   Summa.      1 1/2 lass tunlandet.   1 lass tunlandet.  3/4 lass tunlandet1/4 lass tunlandet.  Summa.          som bruukas.
dhels sandh och.          suur jordh.                                                                                                                                                                                     till bete.
mullblandad jordh.
    tunl.  kanl.             tunl.  kanl.       tunl.  kanl.    tunl.  kanl.     tunl.  kanl.  lass.     tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.  kanl.  lass.    tunl.
1.  4 2/3.  1.               2 1/2.  2.         2 1/3.  2.        9 1/2.  5.      16 1/2.        24 3/4.   10.             10.                                                            26 1/2.       34 3/4.     5.
2.  7 1/3.                    3 5/6.  5.         3 2/3.  1.      14 5/6.  6.
3.  2.                                               6 1/6.  5.        8 1/6.  5.      14 1/2.        21 3/4.                              11.            8 1/4.     4.              1.      29 1/2.        31.         7.
4.  3.       7.                                     9 2/3.  4.      12 5/6. 1 2/3.

Littera A. Rollstorpa, Swen Nillssons gårdh skattehemman 1, {1. Dhess tillhörige egendomb uträcknadt effter instruction á 14000 qvadrat alnar hwart tunlandh.
                                                                                             {2. Uti dhenne linea finnes hemmanetz åkeriordh allena, uträknat effter dhes rätta utsäde á 9000 qvadrat alnar tunlandet.
Littera B. Muuten, Ekell Larssons gård skattehemman 1, {3. Dhess egendomb till åker och äng uträknat á 14000 qvadrat alnar hwart tunnelandh.
                                                                                      {4. Uppå dhenne linien finnes hemmanetz åkeriord allena, uträknat effter dhes rätta utsäde á 9000 qvadrat alnar tunlandet.


                 Notarum explicatio.

Wppå cartan finnes Rollstorpa skattehemman och Mutene skattehemman såssom dhe liggia
i hwar sin by,  Rollstorpa skattehemman medh dhess tillhörige äghor, littereradt medh A
och Mutene skattehemman med des tillhörige äghor, littera B. Jordmohnen till att åtskillia
är dhen medellmåttige goda jorden af leer, sandh och mull signerat på dhes figur medh, ml.
Skrijn leer och suurjordh, skrifwit på figuren suur.  Öhriorden skrifwit, ör.
Ängien som gifwer 1 1/2 lass, 1 lass, 3/4, 1/2 eller 1/4 lass tunlandet
med samma ziffror på dhes figur skrifwit.                         Circumstantia.
Littera A. Rollstorp, Swen Nillssons gårdh skattehemman 1, af jordebokzränta 37 cr 1 1/2 öre sölfwer mynt, beboes af 4 åboar som räntan åhrlig i
rättan tijdh ehrlagdt, och gården till huuss wedh lijka hållen. Hemmanet belägit på slättbygdh i byelag medh 10 hemman.  Åkeriorden
är af eensäde och åhrligit bruuk, af flijtige åboar häfdat, är släät uthan steen och rööss, dhels sijdländh och tungbruukat,
som med ett par dragare kan dyrckas 5 tunlandh, finnes meddellmåttig godh jordh, summa 14 5/6 tunlandh 6 kanlandh som såes medh
till 7 1/3 tunlandh skrijn och suur leeriord 3 5/6 tunlandh 5 kanlandh, öhriord till 3 2/3 tunlandh 1 kanlandh, summa 14 5/6 tunlandh 6 kanlandh som såes medh
korn, blandkorn och hafwra, men öhriorden omskifftas medh råg, gifwer igenwäxten dhen sijdlänna jorden i godh åhrswäxt 4 á
5 tunnor effter tunnan, Öhriorden högst 3 tunnor, men uti ringare åhr mindre. Dijken tarfwas till een dhel på samma
åkeriord oppgiöras. Ängien är släät uthan buskar, består 2/3 parter af godh hårdhwall, men 1/3 part sijdländh grof madwall,
och sanck marck beswärlig att hösta, af hööfång tillsamman åhrlig 34 3/4 lass.  Till hemmanet finnes inga utjorder eller
utfiäller.  Ingen lägenheet eller utrymme finnes af utmarcken till intagor att förbättra hemmanet med.  Ingen skoug
wijdare än några ahleträen stående uti änghagen wijd gården.  Hafwa inga getter eller bij.  Ingen tårfmåssa.
Een lijten åh af jämpt wattn, däraf ingen nytta till qwarnfall eller däruti fiske. Ingen siöh till hemmanet. Giärdzlegårdh kring äghorna af steen, dhels enerijss som därhooss
bekommas på äghorna. Finnes ingen hage, men humblegårdh till 150 stänger. Wtmarcken är mycket skrijn medh bahra och tårra berg, hwarföre om sommaren
bruukas åhrlig några skrijna ängiar till boskappzbeete som därpå tiudras. Bränneswed kiöpas på 3/4 mijhl. Till timberskoug 2 mijhl. Närmast stadh till Warberg 1 mijhl.
Inga wahror af grunden bekommas att kunna dijt försällia. 1 mijhl till stoora landzwägen. Inga äghor eller lägenheeter ähro hemmanet abalienerade, ey heller
det warit på <    >. Finnes icke heller någon wijdare herligheet till hemmanet än förbenämde <  >.  Altså till all<      > föllie, förblifwit medh hemmanetz
uträkning och skattläggning, effter konglig maytz allernådigst gifne methode och 6te punct, af den 30 januarij anno 1688.

Littera B. Muuten, Ekell Larssons gårdh skattehemman 1, af jordebokzränta 37 cr 17 1/2 öre sölfwer mynt, beboes af 3:ne åboar som räntan åhrlig i rättan tijdh ehrlagdt,
dhe 2:ne åboar af meddellmåttige willkåhr och huussen wedh lijka hållit, dhen ena fattig, därtill medh försummelig, dhess huuss dhels bröstfällige. Hemmanet
belägit i bylag medh 11 hemman föruthan säterijet Hogården som räcknas utij skougzbygdh. Åkeriorden är af eensäde och åhrligit bruuk, och
såssom sig bööhr wara till mästedhelen häfdat, men till största dhelen högländh medh kamp och öhriord som af några dagars tårcka förorsakar misswäxt, är släät
uthan rööhr och steen, lättbruukat, som medh ett par dragare kan dyrckas 6 tunnlandh, såes mäst medh råg, omskifftas medh korn och hafwra, finnes meddell-
måttig godh jordh af sandh och mullblandadt till 3 tunlandh 7 kanlandh och öhriord till 9 2/3 tunlandh 4 kanlandh, summa 12 5/6 tunlandh 1 2/3 kanlandh, gifwer igenwäxten i godh åhrswäxt
3 tunnor effter tunnan, ringare åhr mindre. Dijken tarfwar samma jordh intet. Ängien är till största med små ahlebuskar, tätt bewuxne, som sees på
cartan och figuren, behöfwer rödning att een dhel qwarlembnas och oppränssas, hwarigenom samma äng till hööfång kan förbättras, består mäst af hårdhwall
jämpte ringa madh och liungblandat, som nu åhrligit kan höstas 31 lass. Finnes inga utiorder eller utfiäller till hemmanet. Ingen lägenheet eller utrymme
af utmarcken till intagor att förbättra hemmanet medh. Sammanfäladz bookskoug medh heela byen 1/4 mijl från belägen till swijns ållon när god ållon
blifwer. Hafwa inga getter medelst okiänligheet för bokeskougens fördärfwande. Inga bij. Ingen tårfmåssa, siö, qwarn eller qwarnfall. Lott uti
ett åhlesätt, uti een lijten bäck i skougen långdt från belägit, hwaruti participera 11 hemman föruthan Hogården, finnes af ringa eller ingen nytta.
Giärdzlegårdh kring äghorna af steen som därhooss finnes. Ingen hage eller humblegård. Nödtorfftigdt muhlebeete uti skougen, men långdt från belägit,
och beswälig fänadzdrifft om sommaren till 1/4 mijhl från byen, öfwer tårra liungmarcker innan dhes fänadt till skougen hinner, som sedhan widt-
omkring til kiärr och måselaggar omfahra, hwareffter dhem dagligen sökias måste. Een hög bergzbacka wijdh gården af innehåldh 7 tunnelandh,
wijsar littera C medh grässmarck blandh klipporne, hassell och små ekebuskar till 3 á 4 kalfwars beete. Närbelägit stadh och landzwäg ntl är såssom
till näst ofwanstående hemman. Finnes inga äghor wara hemmanet frånkombne eller till annat hemman underlagde, ey heller hemmanet warit på
ödesmåhl. Wijdare finnes till hemmanet ingen herligheet än förbenämdt är. Altså till aller underdånigste föllie, anstådt med hemmanetz uträk och
skattläggning effter konglig maytz allernådigst gifne methode och 6te punct af den 30 januari 1688. Byteshemman angående.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är Skiäne byes och Heakrokens äghor.
Liung.
Hindrichs Lundzäng.
Bergh.
Liung, sten.
På dhenne sijdan är utmarck.
Rollstorp by.
Hogården säteri.
Ahl.
Här möter Hafztorpa byes ängiar.
Hagen.
Ör.
Ör.
Lillåker.
Kålalyckan.
Storetufwor betes.
Pabla.
Ekra.
Skarplyckan.
Nolekra.
Lilletufwor, betes.
Ahlbuskar, betes.
Betes.
Lunnaråker.
Suur leer.
Taa.
Stensåker.
Kiällaråker.
Stensåker.
Hög backa.
Klackestapell5.
Rollstorp kiyrckia.
Här ibland är Rollstorpa byes äghor.
Twärekra.
Stengårdzäng.
Här möter Ahleslöf och Hafztorp ängiar.
Mad.
Ekra.
Stengiärde.
Röräng.
Kårsäng.
Kårsåker.
Skrijn leer.
Högzåker.
Ör.
Lijaråker.
Biärsänn.
Biärsänn.
Skrijn leer.
Prästängh.
Ahlbuskar.
Saxalund.
Äspesäng.
Oduglig stenbacka.
Saxalund.
Stora Saxalund.
Halaråker.
1 1/2 lass tunlandet, madäng.
Grässkiftet åhraskifte med ett annat hemman i Rollstorp hwart annat åhr.
Klubba mad, 1 lass tunlandet.
Ekra.
Skiällehollmen.
Hagängen.
Äle bäck ekra.
Wasäng.
Kårsäng.
Dyhollmen.
Lera.
Store Blacka.
Storegiälesäng.
Ahlbuskar.
Lillegiälesäng.
Tubbaråker.
Brölången.
Ör.
Gateråker.
Sånnaråker.
Kyrkåker.
Runshagen.
Lille Lundzåker.
Qwarstensåker.
Ör.
Österåkra.
Gambla Hogården, underlagd dhen andra Hogården.
Giälesäng.
Breäng.
Åhrskifte med ett annat hemman i Muten.
Dito åhraskifte.
Hätta.
Håla.
Skiälle.
Lunnaräng.
Knibelen.
Gålåker.
Bringstycke ekra.
På dhenne sijdan är utmarck till Mutens by.
Här mööter Torstorps ängiar.
Bränne hollmen.
Lillemärckes äng.
Store dito.
Häribland är Rollstorpa byes ängiar.
Saxahollmen.
Mad.
Kiärret.
Häribland är Mutene byes ängiar.
Lynghög.
Hassell ahlbuskar.
Backa.
Små hassell och ekebuskar.
Betet.
Betet.
Munckalyckan.
Led.
Falga.
Kal jord.
Mutene by.
Här tillstöter Torstorpa byes ängiar.
Bro ekra.
Här ibland är Mutene byes äghor.
Lille Lågakiärr.
Tångmah.
Pijhlalyckan.
Skiärballe ekra.
Medh liung.
Linnarpeäng tufwig.
Långe Linnarpeäng tufwig.
Här är Muten och Linnarps ängiar.
Kiällebacken.
Lerdahlsäng.
Lilla Linnarpeä<  >.
På dhenne sijdan är Torstorp ängh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Septentrio.
Meridies._________________
5Fel för klåckestapell.