M2:45b(Rubrik:)
No 9.
Geometrisc delineation och beskrif-
ningh öfwer hemmanet Kiärret 1/2fft, herr Wärenschiöld tillhörigdt, be-
lägit i provincien Hallandh, Örmewalla sochn och Fiähre härad,
hwarunder består ett torp eller chronobohls äghor af 1 crona 16 öre sölfwer myntz
ränta, som åboen på hemmanet åhrligh ehrlägger till rusthåldz till-
dhelningh. Hwilcket bohl är blefwet anno 1651 konglig mayt
och chronan utij byte och wedherlagh, oppdragit af sahlig herr Hans
Machlier. Ehuruwäl samma bohl ey warit bebygdt i man-
naminne. Dy är dhetta hemman till alla dhes äghor och
lägenheeter affattat, af orsak. Medhan förtijdhen ingen
man finnes som weet att utwijsa serdheles egendomb
till förbenämde bohl, eller dhes ränta wijdare
än dhet i siälfwa gårdzens egendom består.
Observerat och delinierat af
                Johan Söderlingh.
Anno 1691.


                Notarum explicatio.                                                  á 14000
                                                                                                 qvadrat alnar.
                                                                                               skeppor.  kannor.
A. Gården Kiärreth, hemman 1/2fft, herr Wärenschiöld
   tillhörigdt, af ränta till herrskapet 10 cr 16 öhre. till
   chronan eller rusthåldz tilldhelningh för ett bohl
   1 cr 16 öhre, hwilcket genom byte i ehrsättningh som
   förbenämdt gifwit är. Hemmaneth beboes af een förarmat
   åbo Jöns Mårtensson benämdt, huusen af ringa bebygnadt.
B. Plan på fänadzmarcken, berättas effter gammalt
   taahl, och förmehnes ett bohl warit derest bebygdt, doch
   ey i mannaminne, hwarest een smed skulle hafwa bodt,
   men serskilt egendommen dhertill, weet ingen berätta, hwar
   dhen haar warit belägen, uthan förtijdhen skulle bestå blandh
                                                                hemmanetz äghor.
C. Kålgårdhen.
D. Een lijten hage födhar 1 kalf 8 dagar.
                       Åkeriorden.
E. Een åker Stoora Flaaten benämdt meddellmåttigh leeriord
   14 skeppor 3 1/2 kannor wijsar no 1. Skrijn leerjord, 4 skeppor 7 7/8 kannor, no 2,     19.     2 1/24.
F. Laeråker meddellmåttigh leerjord 4 skeppor 5 1/2 kannor, no 3.
   Skrijn leerjord 2 skeppor 5 kannor, no 4 in alles,                                                           7.     1 1/6.
G. Lillewälta, allssamman skrijn leerjord, in alles                                                                        8.
H. Kringelln, meddellmåttigh leer och mullblandhat, in alles                                                 1.     1.
I.  Gunnehåla, meddellmåttigh leerjord 6 kanlandh, no 5.
   Skarp leerjordh 6 1/4 kanlandh, no 6, in alles                                                                  1.     2 11/12.
                                                                                                              _________________________
                                                                                                              Summa.            29.     5 19/24.
   Fördhelningh af åkerjordens egen natur.
   Meddellmåttigh leerjordh,            20 skeppor 6 2/3 kannor.
   Skrijn leerjord,                              8 skeppor 8 11/24 kannor.

                       Ängien.
K. Ängzwaldh wedh gården blandh åkern, meddelmåttig hårdwall,                                   8.     6 3/8.    1 1/2.
L. Skrijn ängzwaldh, Beetet benämdt, bruukas till beete och ey slåes,                                5.        1/2.
M. Gullhögzängien, 1/4 part meddellmåttig hårdwall, no 7.  Skrijn
   hårdwall, no 8, in alles                                                                                                    2.     5 1/6.       1/4.
N. Gullhögzekra som för dhes skarpa jordmohn nedlagdt till
   ängh, af ringa grässwäxt till 1/4 lass. Dherhooss liggiande
   ängzwaldh af meddellmåttig grässwäxt, no 9, in alles                                                       4.     4 1/2.   1 1/4.
O. Kiällkiärsängien, 1/3 part meddellmåttigh hårdhwall, no 10.
   2/3 part mycket ringa grässwäxt och skrijn hårdwall som
   lijtet dhär och hwar med lija kan öfwerfahras, no 11,                                                     18.     2.       1 1/2.
   Hwilcken ängh är och tillijka med 3:ne effterfölliandhe
   ängiar långdt från belägne, altså bruukat mindre
   scala till distantien ther emellan, men sedhan siälfa
   ängiarna effter wanligh och oppfördhe scala.
P. Wddareängien, meddellmåttigh hårdwall 8 skeppland 6 3/4 kanland,
   no 12. Mycket skrijn och hård bahrmarck, som största dhelen
   dheraf bruukas om sommaren till beee, och ey kan
   slåes, 32 skeppland 4 1/3 kanlandh, no 13, in alles                                                        41.     1 3/4.   5.
Q. Ekareängien, meddellmåttigh hårdwall 5 skepp 5 1/2 kannor,
   no 14.  Skrijn hårdwall af ringa grässwäxt, 5 skeppland
   1/3 kanlandh, no 15, in alles                                                                                          10.     5 5/6.   2.
   Runnängien, meddellmåttigh hårdwall, 2 skeppor 3 2/3 kannor, 16.
   Skrijn hårdwall af ringa grässwäxt, 5 skeppor 2 3/4 kannor, no 17,                                  7.     6 5/12.  1.
                                                                                                                    ________________________
                                                                                                                                       98.   4 13/24.  12 1/2.

   Nödtorfftigdt muhlebeete och fänadzmarck, tårf-
   marck till bränne. Elliest ingen annan herligheet.
   Emot förberörde egendomb till hemmaneth finnes, syhnes af-
   afgåendhe ränta till herrskapeth och chronan kunna presteras.
   Men om bohletz egendomb haar warit bättre, eller sämbre,
   eller och proportionaliter emot afgående ränta, haar man icke
   fullkommelig wissheet dherom kunnat inhämpta.


Dhetta funnit som
föreskrifwit.


(Karttext:)
Wägen från Warbergh till Kongzbacka och Giöteborgh.
Platz som fordom varit torp bebygdt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum, efter svenska alnar.