M2:46(Rubrik:)
No 3.
Geometrisc delineation och
beskrifningh öfwer hemmaneth Tålfzbo 1, belagit1 i provincen
Hallandh, Fiähre häradh och Walda sochn. Hwilcket
blandh fleehre. Fordom Marckus Larszon, underdånigst
i byte undfådt af konglig mayt och chronan anno 1651.
Lydande under Waldha säterij. Observerat och delinierat
anno 1692.


             Notarum explicatio.                                                                    Wträknadt á
                                                                                                            14000 qvadrat alnar
                                                                                                                     tunnelandet.
                                                                                                                  skepp.  kannor.
A. Gården Tålfzbo, clåsterhemman 1,
   Oppföres af ränta effter jordebooken, 27:  1:  12 d.
   Hwilcket är ett eenstakat hemman och beboes af
   2:ne åboar. Åkerjordhen allssamman af åhrligt utsäde.
B. Een åker, meddellmåttigh sandh mull, 2 kanlandh, no 1. Skarp
   öhrjordh, 2 1/6 kanlandh, no 2, in alles                                                                         4 1/6.
C. Een åker af skrijn och suur leerjord,                                                                           5 3/4.
D. Een åker af skrijn femjordh,                                                                                       3 3/4.
E. Een åker, meddellmåttig leerjordh, 2 skeppland, no 3.
   Skarp leer, 2 skeppor 7 1/8 kanlandh, no 4,                                                       5.        2 7/24.
F. Stooråker, meddelmåttig leerjordh, 9 skeppland, 5 kanland, no 5.  Sijdländh
   och suur lerjordh, 3 skepp 8 kanland, no 6,                                                      13.       3 2/3.
G. Een åker, ler och mull, 1 1/8 kanlandh, no 7. Suur leerjord, 4 3/4 kanland, no 8,           5 7/8.
H. Een åker af meddellmåttigh leer och mulljord,                                                             4 5/12.
I.  Een åker af meddellmåttig leer och mulljord,                                                               4 3/4.
K. Een åker af meddellmåttigh leerjord, 3 1/4 kanlandh, no 9.
   Skrijn femleera, 8 3/4 kanlandh, no 10,                                                                1.      2 2/3.
L. Een åker af skrijn femleera,                                                                                         4 3/4.
M. Een åker af skrijn femleera,                                                                                        8.
N. Een åker af medelmåttig leer och mull, 1 skepp, no 11.  Skrijn och
   suur leerjord, 2 skepp 4 3/4 kanlandh, no 12,                                                       3.      4 3/4.
                                                                                                        ____________________
                                                                                                     Summa.           27.     8 1/6.

   Hwilcka 27 skiepplandh 6 5/24 kanlandh, giör 4 tunlandh 3 skepp 8 1/6 kanland
   som såes med 8 1/2 tunlandh, räknadt 6 skeppor på


   tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttig leer och mulljord,                     2 tunland 2 skepp  6 3/8 kanland.
   Skrijn och suur leerjord, dhels femler och öhr, 2 tunland 1 skepp 1 19/24 kanland.
                                                             __________________________________
                                                       Summa.     4 tunland 3 skepp  8 1/6 kanland.

   Ängien merendels hårdwall, dhels sijdländh.
1. Ängzwall innom giärdet så wijda som kan höstas, består till                          58.            17.
2. Een ängh hårdwall,                                                                                        1.  6 5/8.     1/2.
3. Een ängh, Pöhlen benämdh, sijdländh skrijn ängzwall                                     3.  5 3/4.  1.
                                                                                                       ____________________
                                                                                                       Summa.   63. 3 1/24. 18 1/2.

   Hwilcka 63 skieppland 3 1/24 kanlandh, giör 10 tunland 3 skeppland.
   3 1/24 kanlandh som dherpå höstas 18 lass.
4. 2:ne hagar till 3 stycken kalfwar, merendels torra
   bergh af stoorleek till 11 1/2 tunlandh.
   Nödtorfftigdt eeldebrand af tårfmåsa-
   skiördh på fänadzmarcken. Nödtorfftigt
   muhlebeete.  Elliest ingen annan herligheet.


(Karttext:)
På dhenne sijdhan Waldha änghage.
På dhenne sijdan är fänadzmarcken.
Eek.
På dhenne sijdhan är Waldha änghage.
Dito till Walda by.
Ängh till Walda by af herr Tripps godz.
Kålgård.
Ängh till Walda by.
Kålgård.
Äng till Walda by.
Här möter Waldha änghage, sedan uthanföre är wtmarcken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Septentrio.
Occidens.
Oriens.
Meridies.


_______________
1Fel för belägit.