M2:47b(Rubrik:)
No 4.
Geometrisc delineation och beskrifningh öfwer skatte hemmanet
Hornerupp 1/2fft belägit i provincen Hallandh, Fiähre häradh och Walda sochn. Hwilcket hemman blandh fleehre fordom
Marckus Larszon, underdånigst i byte undfådt af konglig mayt och chronan anno 1651. Lydande undher Waldha
säterij. Jämpte här hoos på samma carta oppföhres 7 stycken af dhe 8ta torpare såssom dhes egendomb är näst
till gräntzandhe, och bemälte Marckus Larszon skohla undfådt högelig konungh, Christiani Zvarti tilllåtellsse bref
att samma torpare få nyttia emot 8ta cr sölfwer mynt åhrlig afgifft. Det eena torpet som på dhenne cartan ey föllier, finnes
på Walda säterijes carta. Elliest blefwo bemälte torpares egendomb af samptelige wederbörandhe cronones betiänter
ransakat refwat och mätt anno 1689. Då somblige till hemmantahl befundne att kunna giöra skiähl före och hwar
till sin proportion taxeradhe som föllier utij antydde explication. Observerat och delinierat anno 1692 af.


             Notarum explicatio.                                                       wträknadt á
                                                                                                     14000 qvadrat alnar
                                                                                                     tunnelandedt.
                                                                                                     skeppor. kannor. lass.
A. Gården Hornerupp, skattehemman  1/2fft.
   Räntar effter jordeboken 12:  9:  12 d, hwilcket är ett
   eenstakat hemman och beboes af 2:ne åboar.
   Åkerjordhen är merendels skrijn jordmohn af
   strandsandh och grundh jordmohn.
B. Een åker af meddellmåttigh sandh och mulljordh,                            3.      1 2/3.
C. Een åker af skrijn sandh och grund bottn,                                     17.     2 19/24.
D. Een åker af skrijn sandjordh,                                                                  3 1/8.
E. Een dito af sijdländh och suur jordh, 4 6/10 kanland, no 1.  Öhr-
   jordh, 7 skiepp 5 2/3 kanlandh, no 2,                                               8.        14/15.
F. Änn een åker af skrijn sandjordh,                                                   3.     1 1/2.
                                                                                         _____________________
                                                                                     Summa.      32.        41/60.

   Hwilcka 32 skiepplandh 41/60 kanlandh, giör 5 tunlandh 2 skieppland
   41/60 kanlandh som såes medh 6 1/2 tunnor, hwarest och
   sädhen på strandsandhen såes något tunnare än
   på annan jordh. Räknadt 6 skieppor på tunnan
   och 9 1/3 kanna på skieppan.
   Fördhelning af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh, 3 skiepp 1 2/3 kannor.
   Sijdländh och suur jordh,                                                             
   Skrijn sandh och grundh jordh, 3 tunland 2 skeppland  7 5/12 kanlandh.
   Skarp öhrjordh,                       1 tunland 1 skeppland  5 2/3 kanlandh.
                                     ______________________________________
                               Summa.       5 tunland 2 skepp          41/60 kanlandh.

G. Ängien finnes ungefähr till 2/3 parter, mycket skrijn medh liung-
   tufwor och dhet öfwrige stackot grässwäxt af sältingzwaldh
   som dherpå ringa kan höstas, wijsar no 3. Någorlundha
   meddellmåttigh hårdhwall, no 4, in alles                                               96.                        14.
H. Een hage merendels tårra bergh, födhar om sommaren
   1 kalf, af storleek 4 2/3 tunlandh. Gårdhen ey långdt
   belägen ifrån strandhen och Wästerssiöh, bruukas intet
   fiske wijdhare än undherstundhom medh meete. Nöd-
   torfftigdt muhlebeete af fänadzmarcken. Elliest ingen
   annan herligheet.

   Fölliande dhe 7 stycken torpares egendom.
A. Torpet Helfwete eller Backen funnit 1689 till ett torp.
B. Åkerjordh af meddellmåttigh sandh och mullblandadt, 4 skepplandh
   3 7/24 kanlandh, no 1.  Öhrjordh och bergssur öhr, 5 skepp 1 1/12 kanland,
  
no 2, in alles                                                                                          9.     4 3/8.
   Hwilcka 9 skiepplandh 4 3/8 kanlandh, giör 1 tunna 3 skeppor 4 3/8 kanlandh
   som såes medh 2 1/2 tunnor utij merendels skrijn jordh.
C. Ängien meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig                                               4.     2 2/3.     1.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen annan herligheet.
A. Torpet Kiärret blef anno 1689 funnit till 1/4 heman.
B. Åkerjordh af meddellmåttig sandh och mull, 8 skiepp 8 5/12 kanland
   no 1.  Skrijn sandh dhels öhr, 6 skepp 1 1/4 kanlandh, no 2,                 15.        1/3.
   Hwilcka 15 skieppland 1/3 kanlandh, giör 2 tunnor 3 skepp 1/3 kannor
   som såes medh 4 1/3 tunnor uti mäst meddellmåttig jordh.
C. Ängien skrijn tufwig dhels stenig hårdwall,                                           59.                 12.
D. Lyckan stenigh hårdhwall, bruukas till åhraskiffte med
   Strandlij hwart annat åhr, innehåller 1 1/2 tunlandh, blifwer
   höö 2 lass, till hwardera åhrlig                                                                 4.     4 5/6.     1.
                                                                                    ______________________________
                                                                                     Summa.              63.     4 5/6.    13.

   Nödtorfftigdt muhlebete. Ingen annan herligheet.
A. Torpet Strandli blef anno 1689 funnit till 1/8 hemman
B. Åker af meddellmåttig sandh och mulljordh 2 skepplandh
   6 1/4 kanlandh, no 1.  Skarp öhrjordh, 7 skiepp 7 1/10 kanlandh, no 2,  10.     4 1/60.
   Hwilcka 10 skieppland 4 1/60 kanlandh, giör 1 tunlandh 4 skepp 4 1/60 kanland
   som såes med 3 tunnor, utij merendels skrijn ofruchtbar jord.
   Ängen skrijn och stenigh sältingz hårdwall
   af ringa och mycket stackot grässwäxt.
C. Lyckan stenig och skrijn hårdwall, höstas hwart
                                                                   annat


   annat åhr med torpet Kiärreth, innehåller 1 1/2 tunlandh
   blifwer höö 2 lass, hwardera åhrlig                                                        4.     4 5/6.    1.
D. Ängzwaldh i giärdet , mycket skrijn och stenig af förbenämde natur,   39.                7.
                                                                                                    ___________________
                                                                                               Summa.  43.     4 5/6.    8.
   Hwilcka 43 skiepplandh 4 5/6 kanlandh giör 7 tunlandh 1 skepp 4 5/6 kanland
   som dherpå höstas 8 lass.  Nödtorffigt muhle-
   beete.  Elliest ingen annan herligheet.
A. Torpet Rumpen, blef anno 1689 funnit till 1/4 hemman.
B. Åkerjorden allssamman grundh sandjordh,                                         15.        1/2.
   Hwilcka 15 skiepplandh 1/2 kanlandh, giör 2 tunlandh 3 skeppland 1/2 kanland
   som såes medh 4 1/3 tunna, mäst skrijn jordh.
C. Ängien meddellmåttig godh hårdwall dhels blandh ahleskoug, åhrlig  33.                8.
   Nödtorfftigdt muhlebeete.  Elliest ingen annan herligheet.
A. Torpet Stora Plomhult funnit anno 1689 till 1/4 hemman.
   Åkerjordhen finnes merendhels skrijn, dhels öhr
   och dhels suur jordh.
B. Een åker af sijdländh och suur jord, innehåller                                               9.
C. Een åker af sijdländh och suur jordh,                                                    2.     2 5/6.
D. Een åker af sijdländh och suur jordh, 5 skeppland 2 7/24 kanlandh, no 1.
   Öhrjordh 5 skiepplandh 2 1/4 kanlandh, no 2,                                       10.    4 13/24.
E. Een åker af meddellmåttigh sandh och mulljordh 6 skepp
   4 3/8 kanlandh, no 3.  Sijdländh och suur jordh, 8 1/4 kanlandh, no 4,      7.    3 7/24.
                                                                                              __________________________
                                                                                              Summa.     21.    1.
   Hwilcka 21 skiepplandh 1 kanlandh, giör 3 tun 3 skepp 1 kanlandh
   som såes medh 6 tunnor.
   Fördhelningh af jodmohens egen natur.
   Meddellmåttigh sandh och mull, 1 tun                      4 3/8 kan.
   Sijdländh och suur jordh,          1 tun 3 skepp         3 17/24 kanlandh.
   Öhrjordh,                                          5 skeppland  2 1/4 kanlandh.
                                       ___________________________
                                   Summa.    3 tun 3 skepp         1 kannor
F. Ängzwaldh någorlundha meddellmåttig, no 5.  Skrijn
   med liungtufwor, no 6.  Skrijn sijdländh måsswaldh, no 7,                    81.                  14.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen annan herligheet.

A. Torpet Lilla Plomhult, funnit anno 1689 till 1/8 hemman.
B. Åker wijd gårdhen medh een åker i lyckan.  Meddell-
   måttigh sandh och mulljordh,   1 skepp        6 2/3 kanlandh, no 1.
   Suur jordh,                             3 skeppland 4 3/8 kanland, no 2.
   Öhrjordh i Lyckan,                  3 skepp        4 2/3 kanland, no 3.             8.    6 3/8.
   Hwilcka 8 skiepplandh 6 3/8 kanlandh, giör 1 tunlandh 2 skiepplandh
   6 3/8 kanlandh som såes medh 2 1/3 tunnor uti mäst skrijn jord.
C. Ängh sampt medh Lyckan är skrijn hårdhwall af ringa
   wäxt, wträknadt plan så wijdha som kan höstas
   och slåes, blifwer                                                                                  11.    3 1/2.    2.
   Nödtorfftigdt muhlebeete. Elliest ingen annan herlighet.

A. Torpet Bäcken funnit anno 1689 till 1/4 hemman.
   Åkerjordh af meddellmåttig sandh och mull, 11 skiepplandh
   6 1/3 kanlandh, no 1. Bergsuur öhrjordh, 3 skeppland 8 3/4 kanland, no 2, 15.  5 3/4.
   Hwilcka 15 skieppland 5 3/4 kanlandh, giör 2 tunnor 3 skieppor 5 3/4 kanland 
   som såes med 4 1/2 tunna.
C. Ängien sijdländh, merendels suur stagg, wrtäknadt
   såwijdha som kan höstas och slåes,                                                       50.               13.
D. Een lijten hage, kan födha 1 kalf i 8 dagar.
E. 1/2 part utij en sqwalteqwarn medh ett annat hemman.
   Nödtorfftigdt muhlebete. Elliest ingen annan herligheet.


(Karttext:)
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
På dhenne sijdan är fänadz-marck.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Torra berg.
Torra berg.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.
Ånghs ängh.
Tufwig skrijn måssa, betes.
Tufwigh betes.
Torra stenbergh.
Tårra bergh.
Odugelig måsa med wijtmåsa.
Här är och fänadmarcken.
Tårra bergh.
Kålgård.
Fänadzmarck.
Kålgård.
Tårra berg.
Odugelig måsbacka, wäxer intet gräs.
Här är fänadzmarcken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Septentrio.
Occidens.
Oriens.
Meridies.