M2:48(Rubrik:)
No 2. Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer hemmaneth Börszåhss 1, belägit i provincien
Hallandh, Fiähre härdadh och Walda sochn, hwilcket hemman
blandh fleehre fordom Marckus Larszon, underdånigst i byte
undfådt af konglig mayt och chronan anno 1651, lydande
under Walda säterij. Observerat och delinierat anno 1692 af.
Littera.         Notarum explicatio.                                                                                                         Wträknadt á
                                                                                                                                                           14000 qvadrat alnar
                                                                                                                                                            tunnelandet.
                                                                                                                                                            skepp.  kannor.  lass.
A. Gården Börszåhss, clåsterhemman  1.
   Oppföhres af ränta effter jordeboken,  29: 13:  12: d.
   Hwilcket är ett eenstakat hemman och beboes af
   2:ne åboar. Åkerjorden allssamman
   af åhrligit wtsädhe.
B. Een åker af skrijn leerjord, innehåller                                                                                                               3 1/12.
C. Een åker, skarp leerjordh, 2 skepplland 3 3/4 kanlandh, no 1. Öhrjord, 2 skepland 3 3/4 kanland, no 2,  4.     7 1/2.
D. Een åker, meddellmåttigh leerjordh,                                                                                                         6.     6 1/2.
E. Een åker, meddellmåttigh leerjord,                                                                                                            6.     6 1/8.
F. Een lijten åker, meddellmåttigh leerjord,                                                                                                            4 3/8.
G. Een åker, skrijn leerjordh,                                                                                                                        2.     2 1/2.
H. Een åker, bergsuur öhrjord,                                                                                                                      1.     1 5/12.
I.  Een åker af skrijn leerjord,                                                                                                                        1.     6 7/8.
K. Een åker af skrijn leerjord,                                                                                                                        4.     2 2/3.
L. Een åker af skrijn leerjrodh,                                                                                                                               7 3/4.
M. Een åker, Twärwälta benämdt, öhrjordh                                                                                                  1.     3 7/8.
                                                                                                                                            ________________________
                                                                                                                                            Summa.           30.     6.

   Hwilcka 30 skepplandh 6 kanlandh, giör 5 tunlandh 6 kanlandh,
   som sååes med 9 tunnor. Räknadt 6 skieppor på
   tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh godh leerjrodh, 2 tunnor 1 skepp 7 2/3 kannor.
   Skrijn leerjord, dhels öhr och dhels
   bergsuur öhrjordh,                    2 tunnor 4 skepp 7 2/3 kanland.
                                  ____________________________________
                                 Summa.      5 tunnor              6 kanlandh.
Nummero.
                Ängien merendels hårdhwall.
1. Ängzwaldh i giärdhet, dhels buskigh hårdwall, åhrlig                                                                              36.                8.
2. Hambra, meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig                                                                                                6.    4.        2.
3. Hambra, dito hårdhwall, åhrlig                                                                                                                 3.    7.        1.
4. Hambra, dito hårdwall, åhrlig                                                                                                                   5.    1 1/12. 1 1/2.
5. Långtega, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                                                                                                 7.    3.       2.
6. Prästabroes ängien, meddellmåttigh hårdwall, åhrlig                                                                                  2.    6 1/2.     2/3.
7. Styhret, meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig                                                                                                  1.    3 7/8.     1/3.
8. Brasskiärsängien hårdhwall, åhrlig                                                                                                            3.    1 1/2.  1.
9. Hålgatzängien, hårdwall, åhrlig                                                                                                                 1.    7 7/8.     1/2.
10. Flagängien, 1/2fften skrijn hårwall, åhrlig                                                                                                 3.    3 1/3.     2/4.
11. Stifftesängien till Börsåhss och Toråhss, 1 skieppland 5 2/3 kanlandh,
   hwardera hemmanet hwart annat åhr belöper,                                                                                                   7 1/2.     1/6.
12. Kiälberåhss ängien, hårdhwall, åhrlig                                                                                                      2.    7 2/3.     5/8.
                                                                                                                                            ________________________
                                                                                                                                             Summa.       74.    6 2/3. 18 7/8.

   Hwilcka 74 skiepplandh 6 2/3 kanlandh, giör 12 tunnor 2 skepp
   6 2/3 kanlandh som dher på höstas 18 7/8 lass. Nöd-
   torfftigdt muhlebeete, sampt eldebrandh af tårf-
   skiördh på fänadzmarcken.  +  Elliest ingen annan herligheet.
   Kalfhage till 2 kalfwar, no 13.


(Karttext:)
Här iblandh är Walda byes ängemarck.
Börszåhs.
Ödeåker.
Kålgård.
Ahlscough.
Häriblandh är Waldha byes äghor och ängmarck.
Kalfhage till 2 kalfar, no 13.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Septentrio.
Occidens.
Oriens.
Meridies.