M2:49b(Rubrik:)
No 1.
Geometrisc delineation och beskrifning öfwer några
hemmans tillhörande egendomb, jämpte ett torp Backen som dhenne carta innehåller, belägne i provincien
Hallandh, Fiähre häradh och Walda sochn. Hwilcka lägenheeter jämpte flehre, konglig mayt
och chronan i byte anno 1651, allernådigst afstådt emot annat godz. Till fordom Marckus Larszon,
som han och effter bytet, 2:ne skattehemmans egendomb i Walda by sammanlagdt och therpå bebygdt,
som nu är säterij och possideras förtijdhen af sahlig Michell Märlers erfwingar. Wijdare och ett annat skatte-
hemman ibidem, Jöran Anderszons gård benämdt s<om> 1/2fften ther underlagdt, så att förtijdhen ey någon weet
thes äghor serskillia. Utan 1/2fa gården medh åbo försedd, som thes egendomb på cartan serskildt finnes.
Observerat och delinierat anno 1692 af Johan Söderlingh.


Notandum.
Dhenne cata1 är icke afmätt effter nya scalan
som jag underdånigst undfådt utij konglig landt-
mäterij contoireth anno 1691. Emedhan dhen till een
dhel blef afmätt utij skiördetijden anno 1687 effter
herrskapetz egen begiäran, dhet öfwrige till hiälp
hållit wijd samma scala.Littera.                  Notarum explicatio.                                                                                    Wträknadt á
                                                                                                                                                  14000 qvadrat alnar.
                                                                                                                                                  skepp.  kann.  lass.
A. Sätesgården Walda säterij oppföres effter jordebooken skattehemman 2. Sedermehra
   underlagdt 1/2fften af skattehemmanet Jöran Anderszons gårdh, blifwer hemman 2 1/2ft och
   förbenämde 2:ne hemman till ränta 87 cr 22 öhre sölfwer mynt, dhet senare till, 42 cr 7 öhre dheraf
   1/2fften för underlagde äghorna, 21 cr 3 1/2 öhre, summa  108 cr 25 1/2 öhre sölfwer mynt.
B. Trägårdh medh meddellmåttige gambla trään, merendels godh art af storleek till 5 skiepplandh.
C. Kålgårdh sampt trägårdh af unga trään till stoorleek 3 skeppland 7 kanlandh.
D. Een lijten trägårdh af stoorleek till 6 kanlandh.
   Åkerjordhen till säterijeth sampt till heela byen är mycket högdt belägen, meren-
   dhels skrijn öhr som ey tåhl någon tårcka, finnes allssamman af åhrligit wtsädhe.
E. Åkergiärde för sigh siälf till säterijet allena, högländh med mycken steen hwar uti finnes
   meddellmåttigh sandh och mulljordh, 26 skepplandh 7 kanlandh, no 1. Skrijn sandh och öhr, 78 skeppland, no 2,                 104.  7-
F. Spiället, meddellmåttigh sandh och mull, 2 skiepplandh 7/8 kanlandh, no 3. Öhrjord, 2 skiepplandh, no 4,                                 4.  7.
G. Stora Siählåker, meddellmåttigh sandh och mull, 1 skiepplandh 3 1/2 kanlandh, no 5. Öhriord 4 skieppland 1/6 kanland, no 6,  4.  7.

H. Yssbyåkern, meddellmåttig sandh och mull, 6 1/4 kanland, no 7. Öhriord, 2 skeppland 6 kanland, no 8,           3.   2 11/12.
I.  Haget, allssamman skarp sandh och öhr, in alles                                                                                                  2.   8 1/2.
K. Stenbräckan, meddellmåttig sandh och mull, 8 2/3 kanlandh, no 9. Öhriord, 3 skeppland 6 2/3 kanland, no 10,  4.   6.
L. Store Sånnåkern, allssamman skrijn sandh och öhr,                                                                                             3.   5 1/4.
M. Steenlyckian, allssamman kall och suur jordh dhels öhr,                                                                                      4.   4.
                                                                                                                                                           ____________________
                                                                                                                                                          Summa.    133.   6 3/4.
   Hwilcka 133 skiepplandh 6 3/4 kanlandh, giör 22 tunlandh 1 skeppland 6 3/4 kanland.
   som såes häreffter sädes portion, med 42 á 44 tunnor.
   Fördhehlningh af jordmohnens egen natur, beräknadt
   6 skeppor på tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.
   Meddellmåttigh godh sandh och mulljord,            5 tunland 1 skeppland 7 3/8 kanland.
   Högdt belägen skarp sandh och öhr, dhels suur, 16 tunland 5 skeppland 8 51/72 kanland.
                                                               _________________________________________
                                                             Summa.  22 tunland 1 skeppland 6 3/4 kanland.
   Ängien merendells hårdhwall.
11. Mehlåssängien innom samma hägnadt medh gårdzens enskiylta
   giärdhe, innehåller med renar i giärdet, föruthan tårra bergen,                                             49.               16 1/3.
12. 3:ne små åker förlänne wijd Spiället, Store Siählåker och Yssbyåker,                                      6.             1/6.
13. Kiällängh, hårdwall, åhrligen                                                                                          12.    4 1/2.     4 1/6.
14. Bockzängien, dhels slät hårdhwall, dhels medh ungh ekeskough,                                     57.               19.
15. Östre Pelängien, hårdhwall, åhrligen                                                                                 2.    5 1/2.        5/6.
16. Mellom Pelängh, hårdhwall, åhrligen                                                                                3.    2 7/8.     1.
17. Store Pelängh på hean, hårdwall, åhrligen                                                                        5.    7 1/6.     1 5/6.
18. Sandbäckzängien, hårdwall, åhrlig                                                                                   3.    5 5/8.     1 1/6.
19. Åhsshagen, dhels berg odugelige, dhels skrijn hårdwall som
   höstas, uträknadt allena dhen plan som höstas,                                                                  15.    5 3/8.     5 1/6.
20. Stora Röyan, dhels odugelige stenbacka oräknat, dhet öfwrige
   släät hårdwall till,                                                                                                                7.    5 2/3.     2 1/2.
21. Lille Röyan, hårdwall föuthan een odugelig stenbacka oräknat,                                         6.    2 1/6.     2.
22. Bålga, dhels skrijn hårdhwall, åhrlig                                                                                 4.       2/3.     1 1/3.
23. Een änghage af 2:ne nampn Hördahlen och Håfwen,
   största dhelen med tårra onyttige bergh bestående till, 21 1/6 tunlandh,
                                                                                     ängmarck


   ängmarcken dhels slät och meddellmåttigh hårdhwall, dhels be-
   wuxen medh eek, ahl och aspeskough, hwariblandh doch ringa
   höstas, blifwer åhrlig till,                                                                                                    96.                20.
   Dhen dhelen Hördahlen är sedhan bytet tillbytt af Släpz-
   boerne emot annan ängh. Een hage belägen innom sam-
   ma circumferentz, hörer till Tålfzbo som på dhes carta opp-föres.
24. Een änghage, Marbacke benämdt, sijdländh och merendels
   hårdhwalls ängh, dhels blandh ahleskough, åhrligen                                                           18.     6 2/3.     6 1/6.
   Belägen innom samma hägnadt, een högländh torr odugelig
   sandbacka till 1 1/2 tunlandh som ey höstas.
25. Skoughagen, dhels med tårra onyttige bergh oberäknade, dhet
   öfwrige meddellmåttigh godh och sijdländh hårdhwall, dhels
   blandh ahleskough, åhrlig till hööhöstningh,                                                                       38.                 12 2/3.
   Finnes och een högländh stenigh plan, af mycket ringa
   grässwäxt, bruukas allena till beete, om 1 1/6 tunlandh.
26. Krämarelyckan, meddellmåttigh hårdwall, åhrligen                                                           7.     3 3/4.     2 1/3.
27. Damhagen belägen wijdh gårdhen, godh hårdhwall, åhrligen                                           26.     8.          9.
                                                                                                                         ____________________________
                                                                                                                        Summa.     354.   7 23/24.  105 1/2.

   Hwilcka 354 skiepplandh, giör 59 tunlandh 7 23/24 kanlandh
   som dherpå höstas, 105 1/2 lass.
   Andra lägenheeer finnes ey wijdhare än lijtet un-
   derskough af eek, ahl och asp i änghagen Hördahlen
   och Håfwen benämdt, sampt ringa utij änghagen benämdt
   Marbacka, skoughagen Bockzängien eller Brasskiärr
   och Melåhssen, hwilcka åhrligen intet förslå eller fyllest
   giöra kan, uthan till nödtorfftigdt wedebränne måste
   kiöpas från andras marcker. Finnes och nödtorfftigdt
   bränne af tårfmarck. 2:ne små carus dammar, dhen
   eena belägen i Damhagen widjh gårdhen. Dhen andra
   utij giärdesängien och Melåhssen. Nödtorfftigdt
   muhlebeete. Ellliest ingen annan herligheet.
                                           Waldha Jöran.


A. Walda, Jöran Anderszon, skattehhemman 1,
   men oppföres 1/2fft, medhan 1/2fa hemmanet och dhes
   egendomb är säterijet underlagdt, men 1/2fften är bebygdt
   och beboes af een åbo som effter jordeboken belöper
   räntan till 1/2fa hemmaneth, 21 cr 3 1/2 öhre.
   Åkerjordhen högdt belägen, merendels skarp sandh och öhr.
B. Rijssåkern, stenigh allssamman grundh öhr, in alles                                   2.     7 1/2.
C. Wrångåkern, meddellmåttigh sandh, mull,                                                        4 2/3.
D. Flaget, skrijn sandh och öhr,                                                                    1.       1/6.
E. Högzåkern, medelmåttig sandh mull, 7 kanlandh, no 1. Öhrjordh 4 2/3 kanlandh, no 2,  1.     2 1/3.
F. Kiyrckieflaget, medelmåttig sandh mull, 3 1/2 kanlandh, no 3. Öhrjordh, 2 skiepplandh 5 3/4 kanlandh, no 4, in alles,      2.     9 1/4.
G. Fyrhörningen, meddellmåttig sandh och mull,                                                                                                                   1.     4 1/8.
H. Gatemotet, meddellmåttigh sandh och mulljordh,                                                                                                                     1 11/24.
I.  Tornåkern, stenigh meddellmåttigh sandh och mull,                                                                                                           3.     5 2/3.
K. Hållmåkern, meddellmåttigh sandh och mulljordh, 1 skepp 5 kanlandh, no 5. Skarp sandh och öhr, 7 3/8 kanlandh, no 6, 2.     3 1/24.
L. Täfftareåkern, stenigh skarp sandh och öhrjordh, in alles                                                                                                   1.     7 1/8.
M. Rösareåker, meddellmåttigh sandh och mulljordh, 4 1/2 kanlandh, no 7. Öhrjordh, 1 skeppa 2 1/4 kanlandh, no 8,          1.     6 3/4.
                                                                                                                                                                                _______________
                                                                                                                                                                           Summa.   19.     5 7/8.

   Hwilcka 19 skiepplandh, giör 3 tunlandh 1 skiepplandh 5 7/8 kanlandh, såes medh 6 tunnor. Åboen på dhetta hemmanet
   föregifwer att fordom dhes hossbonde Marckus Larszon tillbytt sig åtskillige åkrar af dhenne. Hwaremot han skohlat
   ey niuta lijka byte, så att han dhärigenom blifwit i egendommen till sitt 1/2fa hemman förtårkat.
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur. Meddellmåttigh sandh och mulljordh, 1 tun 2 skepp 8 3/8 kanlandh.
               Skarp sandh och öhrjordh,                                                                  1 tun 4 skepp 6 5/6 kanlandh.
                                                                                                          _________________________________
                                                                                                          Summa.   3 tun 1 skepp 6 7/8 kanlandh.


   Ängien merendels hårdwall.
9. Röyan, skrijn tufwigh hårdhwall bland wijdebuskar,                            22.     5 2/3.     5.
10. Appellängien, meddellmåttigh godh hårdwall, åhrlig                             1.       1/4.       1/3.
11. Kiällberåhssängien, dito                                                                      4.       1/8.     1 1/3.
12. Store Hambroängien, dito                                                                 13.       3/4.     4 1/3.
13. Smale Hambroängien, dito                                                                  5.    5 3/4.     1 5/6.
14. Wästre Hambroängien, dito                                                                9.    4 1/6.     3 1/6.
                                                                                              ______________________________
                                                                                          Summa.        55.    7 3/8.    16.

   Hwilcka 55 skiepplandh 7 3/8 kanlandh, giör 9 tunlandh
   1 skiepplandh 7 3/8 kanlandh som dher på höstas 16 lass.
   Elliest ingen annan wijdare lägenheet än nöd-
   torfftigdt eldebrandh af tårfskiördh på fäladen
   blandh heela sochnen. Finnes och nödtorfftigt
   muhlebeete på samma marck. Ingen
   skough, hagar eller fiske.

A. Ibidem, Lars Anderszon, clåsterhemman 1.
   Räntar effter jordeboken, 29:  13:  12 d
B. Rijssåkern, stenigh grundh sandh och öhr,                                                   2.     2 11/12.
C. Tornåkern, stenigh meddellmåttigh sandh och mull,
   8 kanlandh, no 1.  Öhrjordh, 6 skepp 1 3/4 kanland, no 2,                           7.        5/12.
D. Wrångåkern, stenigh meddellmåttig sandh mull, 1 skepp
   8 kanlandh, no 3.  Öhrjord, 6 2/3 kanlandh, no 4,                                        2.     5 1/3.
E. Nafwern, meddellmåttigh sandh och mull, 5 1/2 kanland, no 5.
   Öhrjordh, 6 1/2 kanlandh, no 6,                                                                   1.     2 2/3.
F. Nårre Wrångåkern, meddellmåttigh sandh och mull,
   1 skepp 4 3/8 kanlandh, no 7.  Öhrjord, 1 skeppland 1 1/3 kanland, no 8,   2.     5 17/24.
G. Jubben, meddellmåttigh sandh och mull, 6 5/12 kanland, no 9.
   Öhrjordh, 1 skiepplandh 4 1/3 kanlandh, no 10,                                          2.     1 5/12.
H. Ehlehögen, stenigh öhrjordh, in alles                                                         1.     5 7/8.
I.  Hållmåkern, meddellmåttigh sandh och mull,                                               2.     3 5/8.
K. Stenry, stenigh meddellmåttig sandh och mull, 2 2/3 kanland,
   no 11.  Öhrjordh, 1 skieppland 6 2/3 kanlandh, no 12,                                2.
                                                                                                      _______________________
                                                                                                Summa.       23.     9 7/24.

   Hwilcka 23 skiepplandh 9 7/24 kanlandh, giör 3 tunnor
   5 skieppor 5 5/8 kanlandh som såes medh 8 tunnor.
  
   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh godh sandh och mulljordh, 1 tunna  2 skeppor 1 1/4 kannor.
   Öhrjordh och skarp sandh,                        2 tunnor 3 skeppor 8 1/24 kanland.
                                                    _________________________________________
                                                   Summa.    3 tunnor 5 skeppor 9 7/24 kanland.(Karttext:)
På dhenne sijdan är Branshulta äghor.
Branshulta äghor.
På dhenne sijdan är fänadzmarcken.
Fänadzmarck.
Tårr oduglig sandbacka.
Här emellan är fänadzmarcken.
Hördahlen.
Dhenne hage hörer Tålfzbo till.
Ung och skiön ekeskough.
Eek.
Torra bergh.
Ekescough.
Här tillstöter Tållfzbo äghor.
Håfwen.
Tårra bergh.
Häribland är Walda byes och Börsåhs äghor.
Här tillstöter och fänadzmarcken.
Kläppa bergh.
Här är Waldha by.
Hollmehögen.
Här mööter Backa äghor.
Dam.
Här ibland är Toråhs äghor.
Walda kiyrckia.
Klåckstapell.
Oduglig ekra.
Damhåler.
Dam.
Här tillstöter ängmarken till Walda by Toråhs och Hebergh.
Melåhssen.
Ung ekescough.
Stengiärde.
Här mööter ängmarcken till Brunnomme, Walda och Toråhs.
__________________________
1Fel för carta.