M2:49c(Karttext, högra delen:)
Littera.                                                                                             Wträknadt á
                                                                                                        14000 qvadrat alnar
                                                                                                         tunnelandet.
                                                                                                         skeppor. kannor. lasz.
   Ängien hårdwall dhels skrijn till dhetta hemmanet.
13. Fiällestoffta, hårdwall dhels betes och ey slåes,                                   8.       2/3.     3.
14. Stenryesängien1, skrijn och stenigh hårdhwall, åhrlig                            2.     1 7/8.       1/2.
15. Prästabroesängien, meddellmåttigh hårdhwall,                                     8.       1/8.     2 2/3.
16. Främbste Hambroängien, meddellmåttigh hårdwall,                            8.     6 1/4.    2 5/6.
17. Yttre Hambroängien, meddellmåttig hårdwall,                                     6.     6 7/8.    2 1/6.
                                                                                       ___________________________
                                                                                           Summa.       33.   6 11/24.  11 1/6.

   Hwilcka 33 skiepplandh 6 11/24 kanlandh, giör 5 tunnor 3 skepp
   6 11/24 kanlandh som dherpå höstas 11 1/6 lass.
   Tårfmarck till nödtorfftigdt eldebrandh på fäladz-
   marcken, sampt nödtorfftigdt muhlebete på
   samma marck. Elliest ingen annan herligheet.

A. Toråhss, Nilss Swensson, clåsterhemman 1.
   Räntar effter jordeboken, 29:  13:  12 d.
   Åkerjorden till samme hemman är mycket
   medh skarp öhr och gruuss.
B. Gålåkern, skarp öhrjordh, in alles                                                         1.     2 1/6.
C. Appellåker, stenig meddellmåttig sandh mull, 8 kanland,
   no 1.  Öhrjordh 1 skieppland 2 1/2 kanlandh, no 2,                                2.     1 1/6.
D. Gullpengen, stenig meddellmåttigh sandh mull, 5 3/4 kanland,
   no 3.  Öhrjord, 7 2/3 kanlandh, no 4,                                                     1.     4 1/12.
E. Såppen, meddellmåttig sandh mull, 4 kanland, no 5.  Öhriord
   1 skeipplandh 1 7/8 kanlandh, no 6,                                                       1.     5 7/8.
F. Hwippen, meddeellmåttig sandh mull, 5 3/4 kanlandh,  no 7.
   Öhrjordh, 1 skieppland 1/2 kanlandh, no 8,                                            1.     6 1/4.
G. Stooråker, stenig meddellmåttig sandh mull, 5 5/8 kanlandh, no 9.
   Öhrjord, 6 skieppland 1 7/8 kanlandh, no 10,                                         6.     7 1/2.
H. Håsskullsåkern, meddellmåttig sandh mull, 6 1/3 kanland, no 11.
   Öhrjord, 1 skiepplandh 6 7/8 kanlandh, no 12,                                        2.     3 7/8.
I.  Spiället, meddellmåttig sandh mull, 1 1/8 kanlandh,n o 13.  Öhr-
   jordh, 8 1/3 kanlandh, no 14,                                                                   1.        1/8.
K. Klunnesåkern, meddellmåttigh sandh mull, 1 skeppland 6 1/7 kanland,
   no 15.  Öhrjord, 5 skepp 7 3/4 kanlandh, no 16,                                      7.     4 7/12.
L. Flåeråker, meddellmåttig sandh mull, 7 1/2 kanlandh,
   no 17.  Öhrjordh, 1 skepplandh 1 7/8 kanlandh, no 18,                             2.        1/24.
M. Wrångåkern, meddellmåttig sandh och mull, 1 skieppland 6 1/8 kanland,
   no 19.  Öhrjordh, 7 2/3 kanlandh, no 20,                                                   2.     4 11/24.
                                                                                            ________________________
                                                                                           Summa.          30.     2 19/24.
   Hwilcka 30 skieppland 2 19/24 kanlandh, giör 5 tunnor
   2 19/24 kanlandh som såes med 9 1/2 tunna.


   Fördhelningh af jordmohnens egen natur.
   Meddellmåttigh god sandh och mulljord, 1 tunnor 2 skepp    3/8 kanland.
   Öhrjord,                                                3 tunnor 4 skepp 2 5/12 kanland.
                                                   ______________________________________
                                                  Summa.  5 tunland             2 19/24 kanland.

   Ängien merendels hårdwall.
21. 2:ne ekror wijd Appellåker och Gullpeängen, hårdwall åhrlig,                   1.     4 1/8.      3/8.
22. Förlänne wijdh Håsskullsåker, hårdwall,                                                           7 1/2.      1/6.
23. Tålfzkiärr, skrijn tufwigh, slåes tillsamman med
   ett herr Tripps hemman och bytes hööet på än-
   gien, hwardera 1/2fften till stoorleek in alles,
   nembligen 8 skeppland 7 1/2 kanland som dherpå höstas 2 lass, 1/2fften är,  4.     3 3/4.     1.
24. Krookängien, meddellmåttig godh hårdwall, åhrligen                                7.     8 1/2.   2 1/2.
25. Pussan, meddellmåttig godh hårdwall, belägen i 2:ne stycken
   och ett herr Tripps hemman ägher dhäremellan,
   syhnes som skola warit een ängh tillsammans om der-
   af ey är förbytt,                                                                                           2.     7 1/2.       3/4.
26. Östre Bålga, skrijn, 1/2fften bergkulla,                                                       7.    5 11/12.     3/4.
27. Wästre dito, meddellmåttigh hårdhwall, åhrlig,                                           3.    2 5/8.        5/6.
28. Store Kläppängh, meddellmåttig hårdwall, åhrligen,                                  3.    4 3/4.        5/8.
29. Mellom dito,                                                                                            3.        1/2.       5/6.
30. Wästre dito,                                                                                             4.    2 1/4.    1.
31. Skifftesängien, skrijn, lyder till Toråhss och Börs-
   åhss, slåes tillssaman och bytes hwardera 1/2fften,
   befinnes till storleek, 1 skeppland 5 2/3 kanland, höstas 1/2 lass, 1/2fften,              7 1/2.       1/4.
32. Nafwerskafftet, meddellmttig hårdwall, åhrligen,                                       4.     1.         1.
33. Långtega, meddellmåttigh godh hårdwall,                                                  9.     2 1/2.    3.
34. En lijten ekra, hårdwall åhrligen,                                                                      5< >.       1/8.
                                                                                                    ________________________
                                                                                                   Summa.    53.    7 3/4.  13 5/12.
   Hwilcka 53 skiepplandh 7 3/4 kanlandh, giör 8 tunlandh
   5 skiepplandh 7 3/4 kanlandh som dher på höstas 13 5/12 lass.
   Nödtorfftigdt muhlebeete sampt eldebrandh af tårf
   skiörd på fänadzmarcken.  Elliest ingen annan herligheet.


A. Torpet Backen, belägit på fänadz-
   marcken wästan in till säterijetz hage
   Hördahlen benämdt, är ett af dhe 8 stycken tor-
   pare såssom sahlig Marckus Larszon för-
   mådt sigh höglig konungh Chris-
   tiani Zvarti bref uppå, att possidera
   emot 8 cr sölwer myntz afgifft, som förmehnes
   jämpte dhe andre torparne wara i bytet inräknat.
B. Åkeriorden finnes af mycket skrijn strand sandh
   som offta gifwer misswäxt, in alles,                                                              8.               
   Som sååes medh 10 skeppor.
C. Ängzwaldh med renar och alt,                                                                                         1.
   Nödtorfftigdt muhlebeete på fänadzmar-
   ken. Elliest ingen annan herligheet.
   Ähr fullar belägit utmedh stranden,
   men bruukas intet fiske, ey heller
   dhen nytta af sig kastar wijdare än un-
   derstundom medh mete.
   Dhetta blef jämpte dhe andhre torpen
   af wederbörandhe betiänter ransakat och
   mätt anno 1689, då funnit dhet ey högre än
   för ett torp att kunna swara före.
   Är och insochne till säterijet.


(Karttext:)
Här tillstööter Släpz byess äghor
Slusåhs bergh.
Här tillstööter Släps byes ängmarck.
Kiällberåhs bergh.
Wägen till Släps kyrckia.
Biörneråhs bergh, wårdkasse.
Här mööter Wallberga boernas ängmarck.
Här ibland är Walda byes ängmarck.
Hollmehögen.
Gångestigh till ängiorna.
Andershögen.
Hafwrehögen.
Bockzängien till herr Tripps hemman.
Häribland är Walda byes åkerjordh.
Brasskiärr.
Wrångåkers högen.
Ung ekescough.
Blixöh, Waldha byes sampt Bärga boernes ängmark.
Wägen till Kongzbacka.
Dam.
Ängmarcken till Brunnomme och Waldha byar.
Här mööter Yssby och Waldha byess ängmark.
Melåhssen.
Ung ekescough.
Walda säteri.
Ängmarcken till Brunnomme, Waldha och Toråhss.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________________
1Fel för Stenrijesängien?