M2:50b(Rubrik:)
No 5.
Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer säterijet Sähröh. Belägit i provincen Hallandh, Fiähre
häradh och Släp sochn. För dhetta tillhörer fordom inspectoren sahlig
Michell Wärlers arfwingar, som tillförendhe warit ett cronohemman
och anno 1651 konglig mayt och chronan allernådigst oppdragit i byte
blandh flehre hemman till fordom Marckus Larszon, observerat
och delinierat anno 1692 af


                                                                                                                 Wträknadt á
                                                                                                                14000 qvadrat alnar 
                Notarum explicatio.                                                                tunlandet.

A. Gården Sähröh säterij, hemman 1.
   Räntar effter jordeboken 52 cr 21: 12 d.
   Åkerjorden är mycket af kall natur,
   een stoor dhel af grundh jordh och therundher
   hårdh sandbotten, tåhlandhes ey synnerligh wääta
                                                   eller tårcka.
B. Trägård högdt belägen af tårr öhrjord och unga trään.
C. Een åker af skarp jordmohn, sijdländt sandjord, 3 skepp 7/8 kanland
   no 1. Högländh sandjordh, 7 7/8 kanlandh, no 2,                                           3.    8 3/4.
D. 3:ne små åkrar, meddellmåttigh sandh mull, 4 kanlandh,
   no 3.  Öhrjord, dhels suur öhr, 1 skepp 1 1/3 kanlandh, no 4,                        1.    5 1/3.
E. Ödelagdh åker för dhes odugeligheet af grundh och
   högländh öhrjordh, innehåller 3 skeppland 3 1/2 kanlandh.
F. Een åker af kall och suur jordhmohn, oppta-
   gen sedhan bytet skedde, innehåller                                                               4.    3 3/4.
G. Een åker af meddellmåttigh godh sandh och mulljord,
   16 skepp 5 1/3 kannor, no 5.  Kall och suur, 4 skepp 7 1/4 kanland, no 6,  21.    3 1/4.
H. Een åker af meddellmåttigh sandh och mull, 4 skepp
   8 5/8 kanlandh, no 7.  Kall öhrjordh, 3 skepp 8 1/6 kanland, no 8.                 8.    7 11/24.
I.  Een åker af meddellmåttigh sandh och mull, 4 skepp 7 kanlandh,
   no 9.  Kall och sur jordh dhels kall öhr, 2 skieppland 2 1/2 kanland, no 10,   7.       1/6.
K. Een åker af sijdländh och suur hafwrejordh, stundom
   wattnet af wadhet eller sundhet påståendhe opptaga
   sedhan bytet skedde,                                                                                    5.    7 1/8.
L. Änn een åker af dito natur, opptagen sedan bytet,                                        1.       2/3.
M. Een åker sijdländ öhr, 1 skepp 4 1/8 kanlandh, no 11.  Högländ öhr 4 1/8 kanland,
   no 12, in alles                                                                                               1.    8 1/4.
N. Een åker af skarp öhrjordh,                                                                        2.       7/12.
O. Een åkerlyckia opptagen sedhan bytet skedde, meddell-
   måttigh godh sandh och mull, 4 skepp 8 1/8 kanlandh, no 13.
   Sijdländh och suur jordh, 2 skeppland 1/6 kanlandh, no 14,                          6.    8 2/3.
                                                                                           __________________________
                                                                                           Summa.             64.    7 1/3.
   Hwilcka 64 skiepplandh 7 1/3 kanlandh, giör 10 tunlandh 4 skeppland
   7 1/3 kanlandh som sååes medh 18 tunnor.
   Räknadt 6 skeppor på tunnan och 9 1/3 kanna på
                                                               skieppan.


                                                                                                                      Wträknadt á
   Fördhelningh af jordmohnesn egen natur.                                           14000 qvadrat alnar tunlandet.
   Meddellmåttigh sandh och mulljordh finnes,                                                  skepp.   kan.   lass.
   nembligen                                     5 tunland 4 skeppland 6 1/3 kanland.
   Sijdländh och suur jord, dhels öhr, 5 tunlandh                   1 kanland.
                                              ______________________________________
                                       Summa.  10 tunland 4 skepp        7 1/3 kanlandh.
   Ängien allsamman hårdwall.
P. Ängzwaldh i giärdet, dhels släth, dhels blandh ahleskog,
   meddellmåttigh godh och sijdländh hårdwall, no 15.
   Sijdländh skrijn och stacket grässwäxt af hårdwalls-
   bottn, som understundomb wattn af sundhet öfwergår.
   no 16, in alles                                                                                                147.            46.
Q. Ängzwaldh i åkerlyckian på fänadzmarcken, sijdländ
   meddellmåttigh godh hårdwall, åhrligen                                                              6.              2.
R. Ängmarck intagen af fänadzmarcken sedhan
   bytet skedde, näst till åkerlyckian, godh och meddell-
   måttigh släät hårdwall, dhels sijdländh hårdwalls
   grässbottn blandh ahleskough, no 17.  Skrijn
   hårdhwall, no 18, in alles                                                                                  66.            22.
                                                                                                   __________________________
                                                                                                   Summa.          219.           70.
   Hwilcka 219 skiepplandh, giör 36 1/2 tunlandh som
   dherpå höstas 70 lass.  Skiön furuskough
   på öhn, sampt ahl i giärdet och intagne ängien
   på öhn till nödtorfftigdt eldebrandh.  Muhle-
   beete och fänadzmarck på öhn, är uti tårckåhr skrijnt
   och mäst med tårra bergh sedhan ängien blef
   intagen, men uti wäätåhr behiälpeligit.
S. 2:ne hollmar i salt och Wästersiöhn lydande
   till Sähröh, dhen eena kallas Stubbhollmen, no 19,
   medh tårra bergh af ingen nytta, af stoorleek
   till 5 1/2 tunlandh.  Dhen andhra
   Keehollmen benämdt, af stoorleek 15 5/6 tunlandh,
   hwarpå finnes någotn släät grässmarck,
   no 20,  elliest med steen och tårra bergh, undan-
   tagandes hwadh häär och där små fläckar af gräss
   kan finnas. Hwilcken Hollma kan födha om
   sommaren 12 stycken fååhr. 2:ne små
   hampnar, dhen eena wijdh Åhlewijk, no 21.
   Dhen andra i sundet no 22. Fiske bruukas
   intet wijdhare än med ett á 2 ryssiesätt i
   sundhet wijdh no 22. Elliest ingen annan
   herligheet wijdhare än somblige åhren när
   wääta är, nödtorfftigdt muhlebete på öhn.


Notandum. Iblandh bemälte åkerjordh effter 14000 qvadrat alnars wträkning
beståendhe till 10 tunlandh 4 skiepplandh 7 1/3 kanlandh är oppgiordh
åker sedhan bytet skedde, nembligen 3 tunlandh 1 13/24 kanlandh,
eller effter sädhes portion till 5 1/2 tunnors sädhe.
Sampt ängzwaldh af fänadzmarcken intagen till
24 lass. Hwarigenom fänadzmarcken är förringat
och något skrijn.


(Karttext:)
Klippa.
Rös.
Kehollmen.
Odugeligh bergh.
Gräsmarck.
Odugelige bergh.
Stubbhollmen.
Odugelige bergh.
Saltsiön Wästersiö.
Grasmark1.
Store Kalfzwijk.
Torra bergh uthan skough.
Skutehampn.
Torra bergh.
Åhlewijk.
Kalfwen.
Torra bergh med furuskough.
Gräsmarck.
Gräsmarck.
Lille Kalfzwijk.
Meddelmåttig godh.
Torra bergh, furuskough.
Gräsmarck.
Godh grässbotten.
Skrijn.
Torra bergh uthan skough eller gräsmarck.
Giöwijk.
Ahl, hassell.
Sand.
Kålgård.
Fästall.
Brygghuus.
Sijdländ hårdwalls ängh.
Kall öhr.
Warit bondehus.
Öde.
Kråka.
Gräsmarck.
Kall suur.
Gräsmarck.
Gräswijk.
Båt hampn.
Sundh.
Sånwijk.
Gångestigh.
Torr sandbacka.
Några eker.
Sand med wattn, stundom öfwerstående.
Sanckt wadh.
Ryssiestånd.
Skutehampn.
Plallhallen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
________________
1Fel för gräsmark.