M2:51(Rubrik:)
No 7.
Geometrisc delineation och beskrifning
öfwer hemmaneth Anebu eller Skogen benämdt, hemman 1/2ft, belägit i provincien
Hallandh, Fiähre häradh och Släp sochn, hwilcket hemman blandh fleehre
fordom Marckus Larszon, underdånigst i byte undfått af konglig mayt och
chronan anno 1651. Observerat och delinierat anno 1692.


Littera.                                                                                                             Wträknadt á
                             Notarum explicatio.                                     14000 qvadrat alnar tunlandet.
                                                                                                                        skepp.  kan.  lass.
A. Gården Anebu hemman 1/2fft, ähr ett enstakat
   hemman och beboes af 3:ne åboar, räntar 13 cr 18 öhre.
   Åkerjorden allsamman af åhrligit wthsädhe,
   merendels skrijn jordmohn.
B. Åkrar i wästergiärde. Medellmåttig leerjord,  5 skeppor  6 kannor, no 1.
                                     Suur leerjordh,               3.         2 1/2 kannor, no 3.
                                     Skrijn femleera,              7.         5 3/4 kannor, no 2.
                                     Öhrjord dhels bergsuur,  2.         6 kannor,     no 4.       
                                                                           _____________________      19.    1 7/12.
C. Åkrar i östergiärdet.
   Meddellmåttigh leerjordh,                   3 skepp 2 1/4 kannor, no 5.
   Skrijn och suur leerjordh dhels öhr,     7.          5 kanland,    no 6.
                                                             ____________________________      10.    7 1/4.
                                                                                                  _______________________
                                                                                                    Summa.           29.    8 5/6.
   Hwilcka 29 skeppor 8 5/6 kanlandh, giör 4 tunnor 5 skeppland 8 5/6 kanland
   som sååes med 8 1/2 tunnor, mäst hafwra och blandkorn.
   Räknadt 6 skieppor på tunnan och 9 1/3 kanna på skieppan.
D. Ängien mer än 1/2fften sijdländh och suur medh no 7.
   Meddellmåttigh hårdwall, mäst bland steen och buskar, no 8,                           126.             30.
   Mäst skrijnt höö.  Hwilcka 126 skepplandh, giör 21 tunlandh
   som dherpå höstas, 30 lass.  Enerijss på fänadzmarck
   till bränne.  Lijtet ahl och börcke i giärdet till bränne.
   Een hage till 3 á 4 kalfwar, no 9.  Nödtorfftigdt
   muhlebeete.  Elliest ingen annan herligheet.


(Karttext:)
Fänadzmarck.
Stenig och buskig ängmarck.
Aneby.
Kålgård.
Stenbacka.
Hage till 2 kalfwar.
På dhenne sijdan är Grönbues äghor.
På dhenne sijdhan är fänadzmarck.
Odugelig måsa.
Odugelige bergh.
Sijdländ suur ängzwald.
På dhenne sijdhan är fänadzmarcken.
På dhenne sijdan är fänadzmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Septentrio.
Occidens.
Oriens.
Meridies.