M2:52(Rubrik:)
No 6.
Geometrisc delineation och be-
skrifningh öfwer hemmanet Lilla Gundahl 1/2fft. Belägit
i provincen Hallandh, Fiähre häradh och Släp sochn, hwilcket
hemman blandh fleehre fordom Marckus Larszon under-
dånigst i byte undfådt af konglig mayt och chronan
anno 1651.  Lydande till Sähröh säterij. Observerat
och delinierat anno 1692 af.


Littera.                                                                                     Wträknadt á
                                                                                                14000 qvadrat alnar
                               Notarum explicatio.                                tunlandet.
                                                                                                skepp.  kan.   lass.
A. Gården Lilla Gundahl, hemman 1/2fft.
   Räntar effter jordebooken, 12:  6:  18 d.  Är
   ett eenstakat hemman, beboes af allena
   af een åbo.
   Åkeriorden är merendels skrijn
   och suur leerjord, såes mäst med hafra.
B. Een åker af skrijn leerjordh, in alles                                         1.     3 2/3.
C. Een åker, meddellmåttig lerjord, 4 skiepp 3/8 kanland,
   no 1.  Skrijn och suur jord, 1 skepp 7 1/8 kanland, no 2,           5.     7 1/2.
D. Een åker af skrijn leeriord,                                                              7.
E. Een åker af skrijn och suur leerjordh,                                       1.     4 3/4.
F. Een åker af skrijn leerjordh,                                                     4.     8 1/3.
                                                                              _____________________
                                                                             Summa.        14.     3 1/4.
   Hwilcka 14 skiepplandh 3 1/4 kanlandh, giör
   2 tunnor 2 skieppor 3 1/4 kannor, som såes
   med 4 tunnor. Räknadt 6 skieppor
   på tunnan och 2 1/3 kanna på skieppan.
   Fördhelningh af jordmohnens
   egen natur.
   Meddellmåttigh leerjord,    4 skeppor     3/8 kanland.
   Skrijn och suur leerjordh, 10 skeppor  2 7/8 kanland.
                                     ________________________
                         Summa.     14 skeppor  3 1/4 kanland.

G. Ängien är hårdwall, dhels blandh ahl
   och börckebuskar, ey wijdare än innom
   giärdet, uträknadt så wijda som kan
   höstas, åhrlig                                                                         36.                  10.
H. Een hage till 1 kalf af stoorleek
   till 1 1/2 tunnlandh.
   Lijtet ahl och hassell i giärdet till bränne.
   Nödtorfftigdt muhlebeete.  Elliest
   ingen annan herligheet.


(Karttext:)
På dhenne sijdhan är Store Gundals äghor.
Smått ekekratt.
Torra bergh.
På dhenne sijdan är Bålshee äghor.
Kålgård.
På dhenne sijdan är fänadzmarcken.
Smått ahle.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Kompass:)
Septentrio.
Occidens.
Oriens
Meridies.