M2:53(Rubrik:)
No 10.
Geometrisc delineation och beskrif-
ningh öfwer bohlet Ahlgudzeredhz egendomb och lägenheeter, be-
lägen tillssammans innom een circumferentz, och bruukas för-
tijdhen af åboerne på 1/2fa cronohemmanth Ahlgudzeredh
som dherföre åhrligh jordebookzränta utgifwa, effter sahlig
herr Machliers till chronan oppdragne byte anno
1651, nembligen 3 cr 12 öhre, dhessuthan till
sahlig herr Machliers arfwingar 12 öre,
och är dhetta belägit i Släp sochn provincen
Hallandh.  Observerat och de-
linierat af Johan Söderlingh.
Anno 1691.


Littera.                                                                                á 14000 qvadrat alnar tunlandet.
                      Notarum explicatio.                                    åkerjordh.           hööbärghningh.
                                                                                           skeppland. kanland. tunland. lass.
   Bohlet Ahlgudzeredhz egendomb haar fordom / som berättas /
   warit i bruuk af een torpare som bodt på grunden, men
   kunnat dherest sig ey uppehålla. Orsaken, af dhels egen-
   dommens skrijn och ringheet, dhels dhes fänadt ey kunnat
   nähra, medhan ey rättigheet dhertill hafft å någonthera sijdan
   om sigh på fänadzmarcken utsläppa.
A. Åkeriordhen finnes merendels allssammans af skarp sandh
   och öhr, som af några dagars tårcka gifwer misswäxt,                  6.     8 7/12.
   Hwilcka 6 skeppor 8 7/12 kannor, sååess åhrlig effter sädes portion
   medh 1 1/2 tunnor.
B. Ängien skrijn hårdhwall, dhels bergh och består dhes
   circumferentz in alles, sampt  dherpå hööhöstningh,                                                4 1/2.    3.

   Elliest härtill ingen wijdhare uthan andhra
   hemmans äghor eller serskilta fänadzmarck stööta intill
   bohletz egendomb. Dhetta blef taxerat för 3 cr.


(Karttext:)
Berg.
Stengiärde.
Algudzered.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
Svenska alnar.