M2:54b(Rubrik:)
Geometrisc delineation och beskrifningh
öfwer bytehemmaneth Månss Biörrssons gårdh i Anderstorp
hemman 1/2fft, belägit i provincien Hallandh, Fiähre
häradh och Lindomme sochn, konglig mayt
och chronan i byte, underdånigst oppdragit
anno 1651 af sahlig herr Hans Machlier,
som sedhermehra är wordhet försåldt
till herr Adrian Tripp. Possideras
nu förtijdhen af befallningzman
Ambiörn Nebb.
Observerat och delinie-
rat af Johan Söderlingh,
anno 1691.


Littera.                                                                                       Wträknat á.                 Hööbärgningh.
                   Notarum explicatio.                                               14000 qvadrat alnar.
                                                                                                   skeppor.  kannor.          tunland. lass.
A. Gårdhen Anderstorp, effter gambla jordeboken Månss Biörszon
   hemman 1/2fft. Räntar effter jordeboken, 15: 28: 12 d. Gårdhen
   af ringa huussbyggnadt, dhels bröstfälldige, åboen der-
   på som war utij herr Tripps tijdh, i några åhr ehrlagdt
   räntan för 4 lisspund, in alles 6 cr sölfwer mynt, när herrskapet
   på lagdt förhögning till 8 cr, haar åboen / som berättas /
                                                               dherifrån flött.
B. Åkeriordh allsaman af skrijn och suur leerjordh, dhels bergsuur öhr,   6.     2 5/8.
C. Ängien ringa, doch hårdhwalls gräässbottn, föruthan
   3:ne små hållmar i åhn som höstas in alles, till stoorleek och höbärgningh,                            3.     5.
D. Een bäckeqwarn.  War fullar och för några åhr een lijten
   sågqwarn i samma dam som nu aldheles förfallen, och
   kan ey wedh lijka hållas.  Nödtorfftigdt muhlebeete uti
   odhelt fänadzmark blandh åtskillige hemman. Elliest
   ingen annan herligheet.  Dy blef dhetta hemmanet
   wijdh määt och ransakningen anno 1687 funnit ey högre
   kunna giöra skiähl.  Änn för ett siettedhels hemman.
   Föreskrefne 6 skepplandh 2 5/8 kanlandh, sååss effter sädhes portion med 1 1/2 tunnor.
                                                            


Dhetta hemman Anderstorp är ransakning öfwergången
af wederbörande betiänter och dhet efter egendommen
funnit ey högre kunna swara än för 1/8 dels hemman
till 3 cr 26 öre 8 d.


(Karttext:)
Rundt omkringh om dhesse äghor är Anderstorpa byes äghor.
Landzwägh från Kongzbacka till Giöteborgh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
Svenska alnar.